ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ
"КУЛЬТУРА УКРАЇНИ", "ВІСНИК ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ"

Вимоги до оформлення та подання статей ( DOC, PDF )
Англомовні елементи наукової праці: назва, анотація, резюме ( PDF )

Автори подають статті в роздрукованому й електронному варіантах. Роздрукований варіант статті та супровідні документи автори особисто приносять у редакційно-видавничий відділ ХДАК за адресою:

м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
Харківська державна академія культури
редакційно-видавничий відділ ХДАК
Редакторові Заклінській Юлії Михайлівні
тел. (057) 731-27-83

або надсилають листом на поштову адресу редакції:

61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
Харківська державна академія культури
редакційно-видавничий відділ ХДАК
Редакторові Заклінській Юлії Михайлівні

Електронні варіанти статей та супровідних документів слід надсилати на електронну пошту редакції rvv2000@mail.ru, обов'язково зазначивши в ТЕМІ листа: стаття в "Культуру України", "Вісник ХДАК".

Файли називати тільки за таким зразком: Булах_Заявка, Булах_Стаття_укр, Булах_Рецензія.

Усі документи, що містять підписи та печатки, повинні бути відсканованими.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ, який автори мають подати до редакції збірника: 1. Заявку на розміщення наукової статті в збірникові. 2. Відомості про автора(-ів). 3. Рецензію на статтю.

Редактор збірника впродовж 14 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторам про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації в збірнику.

ВИМОГИ ЩОДО ОБСЯГУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ПОВІДОМЛЕНЬ, ВІДГУКІВ ТА РЕЦЕНЗІЙ. Статті за рубриками збірника - до 12 ст. (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком використаних джерел); наукове повідомлення - до 4 ст.; відгук або рецензія - до 3 ст. Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ СТАТТІ. Текст статті виконується тільки у форматі *.dос (Місrоsoft Word 2003), у форматі *.dосх (Місrоsoft 2007) статті НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

Параметри сторінки - формат А4; орієнтація - книжкова; поля - по 2 см; шрифт - Тіmes New Roman; кегль - 14; міжрядковий інтервал - 1,5; абзацний відступ - 1,25 см. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Тіmes New Roman 12.

Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору.

Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць дві і більше).

Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті мають бути обов'язкові посилання. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч.

Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах ТІF, JРG з роздільною здатністю не менше 300 dрі для чорно-білих зображень і не менше 600 dрі для кольорових зображень (у разі необхідності). У збірникові друкуються тільки чорно-білі зображення. Кольорові зображення в статті розміщуються на сайті збірника, якщо вони мають певне інформаційне значення.

Автори рукописів повинні дотримуватися міжнародних номенклатур.

З нової сторінки подається РЕЗЮМЕ СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (обсяг - 250 слів або 1600-1700 знаків).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РЕЗЮМЕВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРІВ. Рукописи проходять незалежне рецензування із залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.

Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду. У разі відмови в публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

Редколегія залишає за собою право: не розглядати статті, що не оформлені за зазначеними параметрами та не відповідають вимогам ДАК; здійснювати редагування рукопису статті без узгодження з авторами; повертати матеріали авторам на доопрацювання; змінювати та вносити уточнення до "Вимог до оформлення та подання статей" без попереднього повідомлення. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань і концептуальних позицій авторів.


Контакти редакційно-видавничого відділу:
Адреса: 61057, Харків-57, Бурсацький узвіз, 4 (ауд. 36а та 38а)
Телефон: (057) 731-27-83
E-mail: rvv2000k@ukr.net