ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра культурології та медіа-комунікацій

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-35-19
Адреса: Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус, кімната 6

Кафедра культурології та медіа-комунікацій Харківської державної академії культури створена як експериментальний майданчик для реалізації інноваційних освітніх проектів та дослідницьких програм культурологічного спрямування.

Етапи історії та стратегія діяльності кафедри відбились у її назвах: з 1990 – кафедра «Історії та теорії культури», з 2007 р. – кафедра «Культурології», з 2008 – кафедра «Культурології та медіа-комунікацій». З 1986 року керівником кафедри є професор, доктор історичних наук Василь Миколайович Шейко.

Кафедра забезпечує освітній процес за спеціальностями:
«Культурологія» - з 1991 р.
Медіа-комунікації» (за видами діяльності) – з 2012р.

Беззаперечним досягненням колективу кафедри є фундація в українській вищій освіті в 1990-1991 р. спеціальності «Культурологія», а також відкриття у 2006 р. нової для наукової системи України галузі – «Культурологія».

З моменту свого започаткування і до сьогодні кафедра культурології існує як дослідницький, науко-методичний та освітній центр, який реалізує цілісну концепцію культурологічної підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Кафедра забезпечує навчання та наукову підготовку аспірантів та докторантів у галузі науки «Культурологія» за спеціальностями:
«Теорія та історія культури»,
«Українська культура».

Праці викладачів кафедри

Кафедра забезпечує підготовку культурологів - бакалаврів, спеціалістів, магістрів - за двома спеціалізаціями «Історія та теорія культури» та «Етнокультурологія». З 2012 року кафедра готує магістрів зі спеціальності «Медіа-комунікації». Студенти кафедри одержують ґрунтовну підготовку з дисциплін, що презентують культуру в її системній цілісності, історичній еволюції і змістовній специфіці.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Культурологія»» було розпочато у 1991 р. Науковим та методичним підґрунтям цього проекту є досвід Харківської державної академії культури (ХДАК) з підготовки кадрів з організації культурно-просвітницької роботи упродовж 40-80-х рр. ХХ ст.

Культурологія розглядається як принципова нова стратегія підготовки фахівців з аналітики, експертизи, управління та комунікацій з урахуванням розмаїття змісту та соціальних функцій культури. Впродовж 1991-2014 р. кафедрою було розроблено та реалізовано більше десяти варіантів навчальних програм, що знайшли втілення у навчальних планах спеціалізацій: «Етнокультурологія», «Історія та теорія культури», «Соціальна культурологія», «Міжнародні культурні відносини» тощо. Підготовка культурологів здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Концепція освітньої діяльності кафедри передбачає мобільну систему розробки та впровадження оригінальних навчальних проектів, широку варіативність компонентів навчальних програм, наукову та практичну актуальність освітніх пропозицій.

У 2015-2016 р. кафедра пропонує такі сфери напрями спеціалізованої підготовки:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
Історія та теорія мистецтв (за видами мистецтв)
Соціальна культурологія та конфліктологія
Етнокультурологія та культурна психологія
Візуальна культура та медіа-комунікації
Культурне країнознавство та регіоналістика
Культурні комунікації та лінгвокультурологія

Магістерські програми
Теорія культури та методологія культурних досліджень
Українознавчі студії та культурна історія України
Релігійна культура та міжконфесійні взаємини
Культурологія ідентичностей та ментальна топографія України
Культурна антропологія та постколоніальні студії
Глобальні, локальні та транснаціональні культурні процеси
Культурно-інформаційна політика та культурні стратегії
Політична культурологія та публічна політика
Соціальний дизайн та соціально-культурна мідіація (культурні інновації)
Візуальні дослідження та креативні практики
Культурна журналістика та медіаналіз
Мистецтвознавство та арт-критика

Реалізація спеціальних освітніх проектів та програм відбувається за умови комплектування академічних груп за певним спрямуванням.

Характерною рисою організації навчального процесу є наявність великої кількості елективних курсів: кількість дисциплін за вибором зростає протягом 2-4 курсів з 25 до 60% навчального часу.

Студенти кафедри одержують ґрунтовну підготовку з філософії та історії культури, етнології та психології антропології та соціології культури релігієзнавчих, лінгвістичних, літературознавчих, мистецтвознавчих дисциплін, що презентують культуру в її системній цілісності.

Практична підготовка передбачає проходження археологічної, етнологічної, музейної та педагогічної практик, що організуються на базах Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія», Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, у кількатижневому екскурсійному турі по музеях України (Харків, Полтава, Київ,Чернігів, Львів, Кам`янець-Подільський, Умань), а також на базах шкіл та вузів Харкова та інших освітніх центрів України.

Практична підготовка
- Керченський історико-культурний заповідник
- Національний музей-заповідник українського гончарства в смт. Опішному
- По містах України:
   - Густиня
   - Жовква
   - Качанівка
   - Кемянец
   - Київ
   - Крехів
   - Львів
   - Олеський замок
   - Острог
   - Почаїв
   - Софіївка
   - Хотин
   - Чернігів
   - Чигирин-Суботів

Специфікою освітнього процесу є залучення до начального процесу фахівців не тільки інших факультетів академії, чиї наукові інтереси співпадають зі змістом дисциплін, а й інших навчальних закладів та наукових установ України.

За останні двадцять років кафедра випустила понад 1000 фахівців за денною та заочною формами навчання. Випускники кафедри працюють науковцями, викладачами філософії, культурології, історії світової і вітчизняної культури, а також в органах державного управління галуззю культури і туризму, фахівцями з соціального проектування, прогнозування, консультантами в громадських організаціях та комерційних установах, референтами, аналітиками з питань соціокультурного розвитку.

Курси, які викладаються викладачами кафедри:

 • Історія первісної культури
 • Історія культури Давнього світу
 • Історія культури пізньої Античності та раннього середньовіччя
 • Історія середньовічної культури Візантії та арабо-мусульманського світу
 • Історія культури Західної Європи доби зрілого та пізнього середньовіччя
 • Історія культури ХVII – ХVIII ст.
 • Історія культури ХIХ – ХХ ст.
 • Вступ до культурології
 • Культурологія етнічності
 • Культурологія традиції
 • Традиційна культура
 • Історіографія історії світової культури
 • Культура повсякденності
 • Основи типології культури
 • Історія культури Слобідської України
 • Історія давньої та середньовічної культури України
 • Історія культури України Нової та Новітньої доби
 • Народна художня культура
 • Історія та теорія художньої культури
 • Методики культурологічної освіти
 • Методологічні проблеми культурно-історичної антропології
 • Культура наукового дослідження
 • Соціокультурна антропологія
 • Теорія культури
 • Методика викладання гуманітарних дисциплін
 • Біблеїстика
 • Культура постмодерну
 • Філософська антропологія
 • Неорелігійні течії ХХ століття
 • Історія релігійних ідей
 • Методологія міждисциплінарних досліджень
 • Постмодерні стратегії історії
 • Культура постмодерну
 • Масова культура: історія та теорія
 • Соціологія масової культури
 • Соціологія культури
 • Структура масової свідомості
 • Сучасні міські субкультури
 • Практична етнологія
 • Філософія національної ідеї
 • Соціальна антропологія
 • Методологічні проблеми культурології
 • Методологія крос-культурного дослідження
 • Культурологія сучасного медіа-простору
 • Філософія мистецтва
 • Міфотворчість у контексті культурно-цивілізаційного розвитку
 • Міжнародні культурні відносини
 • Культура кочових народів давнього світу
 • Культурологія гри
 • Філософія літератури
 • Археологія античного Криму
 • Візантія VII–IХ ст.: епоха, побут, менталітет
 • Побут та суспільна свідомість західноєвропейців Х-ХV ст.
 • Джерелознавство історії культури середніх віків
 • Основи семіотики
 • Буддизм у європейській культурі
 • Візуальна культура
 • Образотворчі традиції Європи
 • Лінгвокультурологія
 • Риторична філософія
 • Культурна антропологія
 • Етноекологія
 • Теорії ідентичності
 • Європейська ідея та історія інтеграції
 • Традиційні системи етнічного життєзабезпечення
 • Сучасні моделі культурної політики
 • Парадигми сучасної культурології
 • Культурологія освіти
 • Інформаційні ресурси Інтернет з історії культури та мистецтва
 • Методика викладання культурологічних дисциплін у ВНЗ
 • Основи наукового редагування та рецензування
 • Державна політика у галузі культури і мистецтв
 • Історія української художньої культури
 • Історія української культури
 • Історія культури України
 • Народна художня творчість
 • Основи теорії культури
 • Історія світової художньої культури
 • Історія світової культури
 • Культурологія
 • Історія ментальностей
 • Основи етнології
 • Теорія символу
 • Сучасні культурні стратегії
 • Соціологія масової комунікації
 • Медіа-культура сучасного суспільства
 • Методика розробки медіа-проектів
 • Управління медіа-проектами
 • Сучасна медіа-індустрія
 • Комунікативні стратегії у добу глобалізації
 • Мультимедійні технології у науці, культурі та освіті
 • Методи дослідження медіа

Студентське життя
- Вечір української культури (2011)
- Печенізьке поле (2011)
- Вечір культурного обміну (2012)