ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Давидова Ірина Олександрівна

завідувач кафедри,
доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-13-88
E-mail: IDavydova1@ukr.net
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 37

Кафедра функціонує з серпня 1998 р., спочатку як кафедра інформатики, яку з серпня 1999 р. перейменовано на кафедру соціальних комунікацій; з 2005 р. — кафедру бібліотекознавства та соціальних комунікацій, з 2016 р. — кафедра бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності. Кафедра є базовою навчальною, науковою, методичною структурою в системі підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційного профілю.

Кафедра бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності була створена, виходячи з філософії інформатизації документально-бібліотечної та інформаційно-комунікативної сфери діяльності, формування суспільного простору соціальних комунікацій на базі новітніх інформаційних технологій. До переліку основних дисциплін, що викладаються на кафедрі входять: «Соціальні комунікації», «Соціальна інформатика», «Інформаційний менеджмент та маркетинг», «Управління в ДІС», « Інформаційне право», «Інтелектуальна власність». Курси спеціалізацій: «Інтелектуальні інформаційні системи», «Система електронних бібліотек та БД», «Бібліотечне виробництво», «Інформаційний ринок продуктів та послуг», «Технології створення інформаційних продуктів та послуг», «Паблік рілейшнз в бібліотеці», «Мультимедійні технології в бібліотеках», «Інформаційний аналіз та консалтинг» та ін.

Концептуальні напрями діяльності кафедри визначаються з урахуванням глибоких змін, що відбуваються в суспільстві під впливом новітніх інформаційних технологій, соціально-політичних, соціально-економічних та соціально-психологічних перетворень, а також нових дослідницьких програм і досягнень у вивченні феноменів інформаційного суспільства.

Кафедра бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності розглядається як базова навчальна, науково-методологічна структура в системі підготовки спеціалістів у галузі культури: бібліотечного, документно-інформаційного, музеєзнавчого, соціально-педагогічного, культурологічного профілю. Одним із суттєвих елементів концепції розвитку кафедри є положення, що інформатизація - це соціальний процес, який викликає конкретні трансформації як у життєдіяльності кожної окремої людини, так і всього суспільства в цілому. Інформатизація сприймається як інтелектуально-гуманістична перебудова життєдіяльності людини і суспільства на основі нового застосування інформації як ресурсу розвитку за допомогою засобів сучасних соціальних комунікацій з метою створення інформаційного суспільства та подальшого становлення ноосфери. Процес інформатизації невід'ємно пов'язаний із глобальним процесом переходу від соціосфери до ноосфери, з органічною взаємодією з процесами екологізації, космізації, інтенсифікації застосування накопиченої людством інформації, гуманізації, демократизації.

Теоретично-методологічним підґрунтям удосконалення предметно-змістовного елементу дисциплін кафедри вибрано: теорію соціальних комунікацій, інформаціологію, когнітологію та когнітивну психологію, наукознавство, аналітичну філософію та інші. Наукова робота кафедри передбачає подальший пошук і теоретичне обґрунтування феномену інформаційної та соціально-комунікативної діяльності, вивчення інформаційної діяльності й аналіз соціокультурних процесів інформатизації та інформаційних середовищ різного рівня організації, управління інформаційними процесами (політика) та ресурсами інформації (менеджмент), організація інформаційної діяльності, інформаційної культури та ін. Важливою складовою наукових пошуків кафедри є закономірності трансформації соціально-комунікативних структур, форми комунікативних засобів, їх вплив на культурно-етичні відносини, соціально-комунікативні технології в різних сферах діяльності і на різних рівнях суспільної організації.

Проводиться експериментальна апробація результатів пошукових досліджень, психологічний тренінг викладачів та студентів по опануванню новітніх технологій інформаційної взаємодії в умовах функціонування множини інформаційних сфер.

Розвиток наукової роботи кафедри передбачає посилення зв'язків із практичною сферою інформаційної діяльності (міста, регіону, світу).

Методична робота кафедри розвивається як у напрямі підтримки навчального процесу, так і в плані підвищення педагогічного рівня викладання дисциплін, допомоги фахівцям - практикам у вирішенні питань організації бібліотечно-інформаційної діяльності, вдосконалення інформаційних продуктів та послуг. Методичний семінар кафедри працює над темами «Єдина концепція трициклової підготовки бібліотекарів: європейська інтеграція», «Методологічні основи наук соціально-комунікативного циклу».

Виховна робота зі студентами зорієнтована на закріплення установок, на постійний професійний пошук, особисту відповідальність за професійну поведінку і кар'єрну динаміку, набуття студентами навичок життя і поведінки в ринкових умовах і умовах формування інформаційного суспільства.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи
 • Аналітика тексту
 • Бібліографічна евристика
 • Бібліографічні ресурси
 • Бібліографознавство
 • Бібліотекознавство
 • Бібліотечне краєзнавство
 • Бібліотечне обслуговування
 • Бібліотечно-інформаційна журналістика
 • Бібліотечно-інформаційне виробництво
 • Економіка бібліотечної діяльності
 • Електронні бібліографічні ресурси
 • Інтелектуальна власність
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Інформаційний аналіз і консалтинг
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційний менеджмент і маркетинг
 • Інформаційно-бібліотечне забезпечення наукової діяльності
 • Історія української бібліографії
 • Медіа-бібліотека: організація і технологія
 • Міжнародне співробітництво в БІС
 • Мультимедійні технології
 • Наукові комунікації
 • Організація діяльності інформаційно-аналітичних служб
 • Організація і технологія бібліографічної діяльності
 • Організація та методика науково-дослідницької діяльності
 • Основи НДР
 • Паблік рілейшнз у бібліотеці
 • Прикладні соціо-комунікаційні технології
 • Професійна етика
 • Ринок інформаційних продуктів та послуг
 • Світові електронні бібліотеки
 • Система електронних бібліотек та баз даних
 • Соціальна інформатика
 • Соціальні комунікації
 • Теорія соціокультурного проектування
 • Технології створення інформаційних продуктів та послуг
 • Управління в ДІС
 • Управління інноваціями в бібліотеках