ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Давидова Ірина Олександрівна

завідувач кафедри,
доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-13-88
E-mail: IDavydova1@ukr.net
Адреса: м. Харків, вул.Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 37Спеціалізація: ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (буклет)


Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи ХДАК - випускова кафедра, яка здійснює підготовку фахівців з напряму 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр.

Кафедра була утворена у липні 2017 р. шляхом злиття кафедр документознавства та книгознавства, кафедри бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності. Реорганізація кафедр була проведена відповідно до вимог нової спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», зважаючи на стрімкий розвиток процесів інформатизації інформаційно-комунікативних сфер діяльності, формування суспільного простору соціальних комунікацій на базі новітніх інформаційних технологій.

Концептуальні напрями діяльності кафедри формуються під впливом глибоких змін, що відбуваються в суспільстві: стрімке розгортання цифрового середовища, становлення та розвитку мережевих систем комунікації, формування єдиного електронного інформаційного простору. Одним з основних суттєвих елементів теоретичної частини концепції розвитку кафедри є положення, що інформатизація — це складний, багаторівневий соціальний процес, що зумовлює суттєві трансформації як у життєдіяльності кожної окремої людини, так і усього суспільства в цілому. Він сприймається як інтелектуально-гуманістична перебудова життєдіяльності людини і суспільства на основі нового застосування інформації як ресурсу розвитку за допомогою засобів сучасних соціальних комунікацій з метою створення інформаційного суспільства і подальшого становлення ноосфери. Інформатизація, нові моделі медійних форм діяльності невід’ємно пов’язані із глобальним процесом переходу від соціосфери до ноосфери, з органічною взаємодією з процесами екологізації, інтенсифікації застосування накопиченої людством інформації, гуманізації, демократизації.

Система соціальних комунікацій є організаційно-функціональною, техніко-технологічною основою інфосоціосфери та технобіологічним підгрунтям входження до ноосфери в еволюційній перспективі. Становлення, функціонування і подальший розвиток інформаційної, бібліотечної та архівної справи в системі соціальних комунікацій — важливі фактори глобалізації суспільства та його цивілізаційної еволюції.

Теоретико-методологічним підгрунтям удосконалення предметно-змістовного елементу дисциплін кафедри вибрано: теорію соціальних комунікацій, інформаціологію, когнітологію та когнітивну психологію, наукознавство та ін. Науковий напрям діяльності кафедри – «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку» (державний реєстраційний номер 0109U000512).

Наукова робота кафедри передбачає подальший пошук і теоретичне обгрунтування феномену інформаційної та соціально-комунікативної діяльності, аналіз соціокультурних процесів автоматизації, медіатизації інформаційних середовищ різного рівня організації, управління інформаційними процесами та інформаційними ресурсами, організація інформаційної діяльності, інформаційної культури та ін. Важливою складовою наукових пошуків кафедри є закономірності трансформації соціально-комунікативних структур, форм комунікативних засобів, їх вплив на інформаційну, бібліотечну та архівну справу, визначення соціально значущих ефектів цифрової модернізації документно-інформаційних установ.

На кафедрі здійснюється експериментальна апробація результатів пошукових досліджень, психологічні тренінги викладачів та студентів по опануванню новітніх технологій комунікаційної взаємодії в умовах потужного розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Створені й успішно функціонують наукові школи з теорії соціальних комунікацій, документології, бібліотекознавства, фондознавства, каталогознавства. Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво дипломними роботами студентів, кандидатськими і докторськими дисертаціями аспірантів та здобувачів.

До переліку основних дисциплін, що викладаються на кафедрі, входять:

 • Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи
 • Аналітико-синтетична обробка документів
 • Архівознавство
 • Аналітика тексту
 • Бібліографознавство
 • Бібліотекознавство
 • Бібліотечне краєзнавство
 • Бібліотечне фондознавство
 • Бібліотечно-інформаційне виробництво
 • Документаційне забезпечення управління
 • Документознавство
 • Експертиза цінностей документних пам’яток
 • Електронні бібліографічні ресурси
 • Електронні бібліотеки
 • Інтелектуальна власність
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Інформаційне право
 • Інформаційний аналіз і консалтинг
 • Інформаційний маркетинг
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційний ринок продуктів та послуг
 • Інформаційно-бібліотечне забезпечення наукової діяльності
 • Книгознавство. Історія книги
 • Медіа-бібліотека: організація і технологія
 • Міжнародне співробітництво в БІС
 • Мультимедійні технології
 • Прикладні соціокомунікаційні технології
 • Соціальна інформатика
 • Соціальні комунікації (програма та навчально-методичні матеріали)
 • Теорія соціокультурного проектування
 • Управління бібліотечною діяльністю