ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра іноземних мов

Частник Станіслав Володимирович

завідувач кафедри,
кандидат філологічних наук, доцент

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-32-82
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 4, 2-й корпус, кімната 49

E-mail: s_chastnyk@ic.ac.kharkov.ua

НАПИСАННЯ АНОТАЦІЙ ТА РЕЗЮМЕ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.
Навчально-методичні матеріали до циклу практичних занять з курсу іноземної мови для аспірантів та пошукувачів

Кафедра іноземних мов здійснює навчання студентів однієї із сучасних європейських мов (англійської, німецької, або французької). Навчальний курс іноземної мови для студентів ХДАК передбачає практичний і функціонально обмежений рівень володіння мовою, що сприяє становленню студента як фахівця та, відповідно, має комунікативний і професійно-орієнтований характер. Кінцева мета курсу іноземної мови – формування у студента умінь та навичок, необхідних і достатніх для пошуку, оцінки і обробки іншомовної фахової інформації і для професійного усного й письмового спілкування в перебігу міжнародних контактів. Програма спрямована на розвиток у студента комунікативних компетенцій в усіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності – читанні, говорінні, аудіюванні та письмі.

Кафедра розробила і реалізує програму вивчення іноземної мови з урахуванням вимог кредитно-модульної системи, а також веде дослідницьку роботу з методів навчання іноземних мов, педагогіки та лінґвістичного забезпечення автоматизованих бібліографічних систем.

Навчальна дисципліна складається з 8,5 кредитів, 4 модулів, які містять 17 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі іспиту. Передбачено поточний контроль у вигляді контролю активності на заняттях, перевірки домашніх та класних самостійних робіт, наявності портфоліо (робочі зошити, індивідуальний словничок, підручник, довідкова література, роздавальні матеріали), презентація проекту; рубіжні етапи контролю у формі захисту модуля (письмове й усне тестування).

Викладачі кафедри ведуть такі курси:

  • - Ділова іноземна мова: для студентів факультету соціальних комунікацій, культурології і управління та бізнесу.
  • - Іноземна мова: для всіх студентів Академії. Тривалість курсу залежить від обраного фаху.
  • - Іноземна мова професійного спрямування для студентів магістратури.
  • - Друга іноземна мова: для студентів факультету управління та бізнесу (туристичний бізнес).
  • - Курс англійської мови для аспірантів денного відділення.