ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту і адміністрування

Дєгтяр Андрій Олегович

завідувач кафедри,
доктор наук з державного управління, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-30-97
Адреса: Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус

"Менеджмент і адміністрування" - єдина в ХДАК економічна спеціальність, яка адаптується до управлінських, адміністративних, економічних, маркетингових, обліково-контрольних та науково-дослідницьких видів діяльності. Навчання цій спеціальності у ХДАК відіграє найважливішу, системоутворюючу роль в підготовці менеджерів, які здатні забезпечити раціональне управління економічними процесами соціокультурної сфери.

Кафедра менеджменту і адміністрування входить до складу факультету управління та бізнесу та забезпечує викладання дисциплін управлінського та економічного спрямування на всіх факультетах академії.

Кафедра менеджменту і адміністрування - випускова кафедра, яка здійснює підготовку фахівців з напряму "Менеджмент" за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

Бакалавр (галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 073 "Менеджмент"), кваліфікація - бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор, освітній рівень - бакалаврський рівень вищої освіти. Термін навчання: 4 роки - денна форма та 4 роки - заочна форма навчання.

На базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, абітурієнти мають можливість навчатися за спеціальністю:

Магістр (галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 073 "Менеджмент"), кваліфікація - магістр з менеджменту організацій і адміністрування, освітній рівень - магістерський рівень вищої освіти. Термін навчання - 1,5 року (денна форма навчання).

Концепцією підготовки менеджерів передбачено вивчення як управлінських курсів ("Менеджмент", "Управління персоналом", "Адміністративний менеджмент", "Інноваційний менеджмент", "Інвестиційний менеджмент", "Стратегічний менеджмент", "Іміджеологія", "Інформаційні технології в менеджменті", "Маркетинг" та ін.), так економічних дисциплін ("Основи економічної теорії", "Економіка підприємства", "Міжнародні економічні зв'язки", "Основи зовнішньоекономічної діяльності", "Економіка та фінанси", "Бізнес-планування", "Аудит", "Статистика", "Теорія економічного аналізу", "Мікроекономіка", "Макроекономіка" та ін.), орієнтованих на усвідомлення специфіки бізнесу в соціокультурній сфері. Під час навчання студенти також здобувають знання з комплексу математичних, соціально-гуманітарних і правових дисциплін. Особлива увага приділяється опануванню інноваційних технологій, комп'ютерній та психологічній підготовці майбутніх менеджерів з урахуванням сучасних економічних і соціальних перспектив розвитку ринку праці в Україні.

Випускники магістратури можуть продовжити навчання в аспірантурі.

З метою розвитку міжнародної мобільності студентів та підвищення якості освіти, з 2012 року започатковано реалізацію програми «Подвійний диплом» швейцарського вищого навчального закладу в сфері бізнес-адміністрування Swiss Montre Business School (Швейцарія). Студенти мають унікальну можливість здобути диплом про вищу освіту державного зразка та за бажанням диплом престижного швейцарського університету.

Професійна діяльність менеджера здійснюється в сфері управління та бізнесу підприємств і фірм різних форм власності та галузей діяльності, наукових організацій, органів державного управління, фінансових, консалтингових, страхових структур тощо.

Практикоорієнтована управлінська, економічна, правова та технологічна підготовка, що здійснюється впродовж навчання, забезпечує комплексні знання специфіки й особливостей усіх етапів діяльності суб'єктів господарювання, сучасних інформаційних технологій та набуття навичок моделювання процесів оптимізації матеріальних, інформаційних і фінансових потоків.

Випускник - менеджер може працювати на посаді: керівника підприємства, установи чи організації; керівного працівника апарату центральних органів влади; комерційного чи виробничого директора; керівника фінансового, бухгалтерського, економічного, адміністративного підрозділу підприємства чи організації; начальника відділу в комерційних та побутових організаціях; керівника підрозділу кадрів і трудових відносин; керівника підрозділу маркетингу; керівника підрозділу у комерційному обслуговуванні; керівника підрозділу у побутовому обслуговуванні; керівника підрозділу матеріально-технічного постачання; керівника підрозділу у сфері освіти та виробничого навчання; керівника іншого функціонального підрозділу; керівника малого підприємства; менеджера з питань комерційної діяльності та управління; менеджера у житлово-комунальному господарстві; помічника керівника підприємства, установи чи організації; фахівця в галузі управління ефективністю підприємства; фахівця зі зв'язків з громадськістю та пресою; консультанта з питань організації та управління підприємством, з економічних питань; викладача середнього чи вищого навчального закладу.

Місця працевлаштування: підприємства, установи, організації різних форм власності, фінансова інспекція, держказначейство, фінансово-кредитні, банківські установи, податкова адміністрація, державні фінансові служби, інвестиційні та страхові компанії, пенсійні фонди, органи соціального захисту населення, дилерські й брокерські фірми, фондова та інші біржі тощо.

Професійна діяльність менеджера полягає у:
• реалізації всіх загальних функцій управління у повному обсязі шляхом здійснення адміністраторських і частково операторських процедур праці;
• прийнятті корпоративних, стратегічних, тактичних та оперативних рішень в межах своєї компетенції;
• оперативному управлінні підприємствами, їх лінійними або функціональними підрозділами;
• керівництві підлеглими.

Основні напрями професійної діяльності менеджера: організаційно-управлінська, адміністративно-господарська, інформаційно-аналітична, освітня, науково-дослідницька, консультаційна.

За умов набуття відповідного досвіду менеджер може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: фінансово-економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна.

Менеджер матиме навички: здійснювати системний аналіз макро- і мікросередовища організацій; управляти матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами підприємства; управляти структурним підрозділом підприємства чи суб'єктом господарювання в цілому; зменшувати рівень підприємницького ризику в умовах нестабільного ринкового середовища; розробляти стратегічні орієнтири регіонального соціально-економічного розвитку; проводити маркетингові дослідження та за їх результатами розробляти маркетингову стратегію підприємства; формувати та здійснювати податкову політику підприємства, забезпечувати відтворення та зростання капіталу; розробляти заходи по забезпеченню необхідної якості надання послуг; формувати й оцінювати інвестиційний портфель підприємства та його діяльність на ринку цінних паперів регіону, держави; прогнозувати і планувати адекватні заходи у випадку необхідності реструктуризації підприємств; формувати програми соціального розвитку організації; планувати потреби у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах, визначати джерела їх постачання; визначати ефективність використання ресурсів організації, обґрунтовувати шляхи їх економії; розробляти стратегічні напрями розвитку організації та забезпечувати її конкурентоспроможність та інше.

На напрям підготовки "Менеджмент" прийом здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Абітурієнти, які обрали цей напрям підготовки, мають подати сертифікат про складання таких дисциплін:

  • Українська мова та література;
  • Історія України;
  • предмет ЗНО на вибір вступника (Іноземна мова, Математика).