ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту і адміністрування

Дєгтяр Андрій Олегович

завідувач кафедри,
доктор наук з державного управління, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-30-97
Адреса: Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус, к.10
E-mail: adegtyar@3g.uaПрограми фахових вступних випробувань та додаткових іспитів для вступу на навчання за ступенем у 2019 році:
- «бакалавр», зі спеціальності 073 «Менеджмент» для осіб, які навчаються за іншою спеціальністю та успішно виконали навчальний план І курсу;
- «бакалавр», зі спеціальності 073 «Менеджмент», на основі ОКР «молодший спеціаліст»;
- «магістр», зі спеціальності 073 «Менеджмент», на основі ступеня бакалавра;
- «магістр», зі спеціальності 073 «Менеджмент», на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки.


Положення про магістерську роботу для студентів факультету управління та бізнесу спеціальності 073 "Менеджмент".

Кафедра менеджменту і адміністрування входить до складу факультету управління та бізнесу та забезпечує викладання дисциплін управлінського та економічного спрямування на всіх факультетах академії.

Кафедра менеджменту і адміністрування є випусковою та здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент.

Бакалавр - галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 073 "Менеджмент". Спеціалізація - "Менеджмент і бізнес-адміністрування", кваліфікація - бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор. Термін навчання: 4 роки (денна форма).

Магістр - галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 073 "Менеджмент". Спеціалізація - "Менеджмент і адміністрування". Кваліфікація - магістр з менеджменту і адміністрування. Термін навчання - 1,5 року (денна та заочна форми навчання)."

Концепцією підготовки менеджерів передбачено вивчення як управлінських дисциплін ("Менеджмент", "Управління проектами", "Управління персоналом", "Адміністративний менеджмент", "Інноваційний менеджмент", "Інвестиційний менеджмент", "Стратегічне управління", "Корпоративне управління", "Технологія прийняття управлінських рішень", "Іміджеологія" та ін.), так і економічних дисциплін ("Економіка і фінанси підприємства", "Управлінській облік і аудит", "Теорія економічного аналізу", "Економічні ризики", "Електронна комерція", "Статистика", "Маркетинг", "Маркетинг послуг", "Стратегічний маркетинг" та ін.), орієнтованих на усвідомлення специфіки бізнесу в соціокультурній сфері. Під час навчання студенти також здобувають знання з комплексу математичних, соціально-гуманітарних і правових дисциплін. Особлива увага приділяється опануванню інноваційних технологій, комп'ютерній та психологічній підготовці майбутніх менеджерів з урахуванням сучасних економічних і соціальних перспектив розвитку ринку праці в Україні.

Випускники магістратури можуть продовжити навчання в аспірантурі ХДАК.

З метою розвитку міжнародної мобільності студентів та підвищення якості освіти, з 2012 року започатковано реалізацію програми «Подвійний диплом» швейцарського вищого навчального закладу в сфері бізнес-адміністрування Swiss Montre Business School (Швейцарія). Студенти мають унікальну можливість здобути диплом про вищу освіту державного зразка та за бажанням диплом престижного швейцарського університету.

Професійна діяльність менеджера здійснюється в сфері управління та бізнесу підприємств і фірм різних форм власності та галузей діяльності, наукових організацій, органів державного управління, фінансових, консалтингових, страхових структур тощо.

Практично орієнтована управлінська, економічна, правова та технологічна підготовка, що здійснюється впродовж навчання, забезпечує комплексні знання специфіки й особливостей усіх етапів діяльності суб'єктів господарювання, сучасних інформаційних технологій та набуття навичок моделювання процесів оптимізації матеріальних, інформаційних і фінансових потоків.

Менеджери факультету управління та бізнесу можуть працювати на посадах: керівника підприємства, установи чи організації; керівного працівника апарату центральних органів влади; комерційного чи виробничого директора; керівника фінансового, бухгалтерського, економічного, адміністративного підрозділу підприємства чи організації; начальника відділу в комерційних та побутових організаціях; керівника підрозділу кадрів і трудових відносин; керівника підрозділу маркетингу; керівника підрозділу у комерційному обслуговуванні; керівника підрозділу у побутовому обслуговуванні; керівника підрозділу матеріально-технічного постачання; керівника підрозділу у сфері освіти та виробничого навчання; керівника іншого функціонального підрозділу; керівника малого підприємства; менеджера з питань комерційної діяльності та управління; менеджера у житлово-комунальному господарстві; помічника керівника підприємства, установи чи організації; фахівця в галузі управління ефективністю підприємства; фахівця зі зв'язків з громадськістю та пресою; консультанта з питань організації та управління підприємством, з економічних питань; викладача середнього чи вищого навчального закладу.

Місця працевлаштування менеджерів: підприємства, установи, організації різних форм власності, фінансова інспекція, держказначейство, фінансово-кредитні, банківські установи, податкова адміністрація, державні фінансові служби, інвестиційні та страхові компанії, пенсійні фонди, органи соціального захисту населення, дилерські й брокерські фірми, фондова та інші біржі тощо.

• Загальна характеристика професії

Менеджер - висококваліфікований спеціаліст з організації управління і одна з найбільш популярних професій на сьогоднішній день. Це професіонал найвищої кваліфікації в сфері управління економікою, що відмінно розбирається в правових і господарських справах, здатний знаходити стратегічно точні управлінські рішення в найскладніших обставинах. Але головне - менеджер повинен уміти так керувати людьми, щоб вони захотіли і змогли повністю розкрити свій можливий потенціал.
Управління починається з малого - уміння усвідомити свою мету, ро¬зуміти і адекватно оцінювати себе та інших людей, правильно розподіляти свій час, своєчасно і оптимально приймати рішення, активно діяти, знімати стреси та ін. Людей, які здійснюють функції управління у ринковій системі відношень, називають менеджерами.
Не володіючи власністю, маючи знання в широкому діапазоні галузі, включаючи економіку, бізнес, соціальну психологію, менеджери володіють реальною владою з управління вироб¬ництвом. Вони здійснюють управління господарством ринкового типу.
На початку становлення індустріального суспільства менеджери здійснювали управління об'єктами власності в інтересах їх власників. З розвитком виробництва і професіоналізації кадрів управлінська діяльність стає самостійною функцією. Вона набуває атрибутів первинності і відносно до власника. Свого апогею розвиток менеджменту та підняття ролі менеджера досягло в умовах ринкової економіки, де менеджер набув самостійності і незалежності від власника капіталу.
Управлінська діяльність менеджера може розглядатися як самостійна діяльність, яка включає в себе цілеспрямований вплив на людей, щоб вони працювали для досягнення цілей організації. Вона включає чотири основні взаємопов'язані функції: планування, організація, мотивація і контроль. Ці функції об'єднуються такими процесами, як комунікація (спілкування, обмін інформацією) і прийняття рішення.

Менеджер постійно повинен тримати на контролі три основні питання:
 де ми знаходимося нині (оцінка реальних можливостей з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників);
 куди ми хочемо рухатися;
 як ми збираємося це робити.

При цьому менеджер повинен встановити:
 стандарт - точне визначення цілей, які повинні бути досягнуті і в конкретний строк;
 виміряти те, що досягнуто і порівняти з тим, що очікувалося;
 дії, які здійснюються для корекції наявних відхилень.

Прийняття рішень менеджером - це в основному інтелектуальна праця. За одиницю часу він іноді створює значно більшу вартість, ніж фізична праця.
Прийняття рішення менеджером - це вибір того, як і що планувати, організовувати, мотивувати і контролювати. Саме це складає основний зміст діяльності менеджера.
Головна мета роботи менеджера полягає у забезпеченні виконання роботи конкретними людьми, перетворення ресурсів у вигляді матеріалів, технологій, інформації у бажаний прибуток, що отримає фірма.

Для успішного виконання своїх обов'язків менеджер повинен знати:
 основи економіки;
 основи фінансів;
 основи маркетингу;
 основи бухгалтерії;
 основи психології;
 основи ділового адміністрування;
 організації і управління виробництвом;
 основи безпеки підприємництва;
 принципи роботи банків, бірж, фінансових органів.

Крім того, для успішної професійної діяльності менеджер повинен уміти:
 здійснювати планування і прогнозування діяльності фірми, підприємства;
 розробляти заходи з постійного вдосконалення системи управління бізнесом;
 аналізувати стан та виявляти причини недоліків діючих систем управління;
 здійснювати заходи щодо ліквідації недоліків;.
 виділяти головні цілі діяльності і шляхи досягнення поставленої мети;
 працювати з людьми і організовувати їх діяльність;
 управляти собою;
 свідомо йти на обдуманий ризик;
 приймати нестандартні рішення.

Менеджери повинні сприяти переорієнтації і структурній перебудові економіки відповідно до нових уявлень і вимог, а це можливо тільки в тому випадку, якщо на чолі сучасної фінансово-господарської діяльності стоїть висококваліфікований фахівець, який вільно орієнтується в ринкових лабіринтах.