ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА


Алфьорова Зоя Іванівна

декан факультету,
доктор мистецтвознавства, професор

Заступник декана:
Косачова Ольга Олександрівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач

Фахівець - Калініна Юлія Олексіївна

Контакти факультету:
Телефон: (057) 734-99-24
Адреса: вул. Конторська, 1, 3-й корпус


Web-сайт факультету
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Факультет кіно-, телемистецтва є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом ХДАК, що готує кадри з напряму «Кіно-, телемистецтво».

До складу факультету театрального мистецтва входять наступні кафедри:
- кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства
- кафедра телебачення
- кафедра телерепортерської майстерності

Профільними є кафедри телебачення, телерепортерської майстерності, діяльність яких супроводжують відповідні навчально-технічні лабораторії та телестудія. Факультет кіно-, телемистецтва було створено у 2009 році на базі організованого у 1997 році режисерсько-хореогроафічного факультету, який свого часу утворився внаслідок реорганізації факультету народної художньої творчості.

Факультет має свою матеріально-технічну базу, телестудію тощо.

На факультеті кіно-, телемистецтва здійснюється підготовка фахівців за напрямом «Кіно-, телемистецтво» як на денній, так і на заочній формах навчання за спеціалізаціями «Режисура телебачення», «Телерепортерство», «Оператор телебачення».

На факультеті кіно-, телемистецтва здійснюється орієнтація на сучасні вимоги до фахівця медіасфери. Сучасна медіаосвіта базується на кількох ціннісно-орієнтаційних моделях: освітньо-інформаційній, виховно-етичній та практично-утилітарній. Виклики сьогодення потребують не тільки синтезувати зазначені апробовані у світі моделі, але й скорегувати їх відповідно до нашої національної специфіки. Це завдання цілком відповідає засадам Болонського освітнього процесу, який скерований на зближення, а не на уніфікацію вищої освіти в Європі. На факультеті прагнуть створити умови для підготовки кадрів для українського медіаринку з міцним освітньо-інформаційним підґрунтям, здобуття майбутніми фахівцями медіасфери необхідних практично-утилітарних знань та набуття навичок, формування гуманістичного, національно-орієнтованого світогляду, який би мав чіткі етичні норми і цінності.

У концепції навчального процесу втілена система багатоступеневої освіти, яка дозволяє адаптувати національну медіоосвіту до вимог сучасних європейських освітніх стандартів. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за кваліфікаційно-освітніми рівнями «бакалавр» і «спеціаліст» напряму «мистецтво», спеціальності «кіно-, телемистецтво».

Модель організації навчального процесу поєднує як теоретичну, так і практичну складові. Заняття відбуваються в стінах академії та на технічних базах телерадіокомпаній і продакш-студій м. Харкова. Співробітники кафедри мають можливість упроваджувати нові курси в межах блоку «Професійно-орієнтовних дисциплін», які орієнтують майбутніх фахівців на вивчення новітніх спеціальних фахових дисциплін. Усе це забезпечує формування фахівця, здатного створити новаторський медіапродукт, працювати в складних умовах динамічних змін у медіасередовищі.

Систематична профорієнтаційна робота на факультеті кіно-, телемистецтва свідчить про те, що суспільний попит на фахівців медіасфери є стабільним. Великий конкурс на означені спеціалізації є доказом високої фахової підготовки на факультеті та конкурентоспроможності таких фахівців на сучасному ринку праці. Факультет має свою матеріально-технічну базу, учбову студію тощо.

Творчі досягнення кафедр факультету відзначені дипломами лауреатів таких конкурсів: «Золота хвиля», «Золотий Георгій», «Кришталеві джерела», «Пролог», «FAST FEST WEEKEND», «Україна молода» та ін. Важливим завданням є забезпечення подальшого творчо-мистецького розвитку студентів і викладачів факультету.

Науково-методична та теоретична робота на факультеті орієнтована на ґрунтовне осмислення змін у сучасній медіакультурі та медійному середовищі і є одним з пріоритетів розвитку факультету.


Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультету КТМ за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018/2019 року

Програми фахових вступних випробувань та додаткових іспитів у 2018 році