МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка

Засновано в 1993 р.

Випуск 32

 

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол №7 від 30.12.2010 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13566-2540Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
В. В. Шкода, доктор філософських наук;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
В. М. Щепакін, кандидат мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Т. Д. Булах,
Ю. М. Заклінська,
А. Г. Лисенко

Художній редактор
І. Г. Колесник

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Сбірник одним файлом

ЗМІСТ

Теорія та історія культури
(філософські й культурологічні виміри)

С. М. Волков
Мистецька освіта в трансформаційних процесах українського суспільства 20-х рр. ХХ ст.

В. М. Шейко
Еволюція літературно-художніх напрямів в Україні (XVII — початок ХХІ ст.): історико-культурологічний вимір

М. В. Дяченко
Філософська поетика М. Пришвіна

О. В. Кравченко
Транзиційний контекст сучасної культурної політики України

К. В. Кислюк
Наукові дослідження української культури: проблема періодизації

Г. П. Ковальова
Культурологічні засади національного виховання в контексті глобалізації

Н. В. Негода
Нові інституціональні форми підтримки і фінансування сучасної художньої культури

В. С. Мірошниченко
Перспективи розвитку концептуальних засад філософії всеєдності: культурологічний вимір

А. Т. Щедрін
Фантастикознавство в контексті академічної культурології: сканування обріїв культури

А. А. Савченко
Інформаційне суспільство: становлення нового соціокультурного розвитку

В. Ю. Степанов
Концептуальний аспект медіакультури в контексті інформаційної політики держави

І. П. Коваленко
Правова соціалізація особистості як процес формування правової культури

Н. Є. Шолухо
Вплив російської інтелектуальної думки на моральну складову концепції  культури повсякденності Еманюеля Левінаса

А. Ю. Корнєв
Народ, як «колективний герой», в українському пісенному епосі доби Хмельницького

К. А. Гайдукевич
Поліфункціональність сім’ї як соціально-культурного інституту

Е. В. Германова де Діас
Ідея Вселенської церкви у філософській спадщині В. С. Соловйова — трансформація традиційної еклесіології (культурологічний аспект)

С. О. Гогуля
Культурно-освітня діяльність протестантських церков у соціокультурному просторі незалежної України

О. О. Смоліна
Специфіка новаторства в православній монастирській культурі

Л. Д. Божко
Культурний туризм як важливий чинник соціально-культурного розвитку регіонів України

Н. В. Шумлянська
Соцiокультурнi засади становлення екологічного туризму

О. О. Кухаренко
Слобожанські казки у виданнях наукового товариства імені Шевченка у Львові

С. Б. Рибалко
Японське вбрання очима європейців:  ХVІ — початок ХХ ст.

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

А. А. Білик
Сучасний театр і критика: у пошуках порозуміння

С. А. Думасенко
Театри мініатюр та кабаре в театрально-критичній думці початку ХХ ст.

С. П. Шендрікова
Російський драматичний театр ім. М. Горького в роки Великої вітчизняної війни

Г. В. Курінна
Сценарій у сучасному екранному мистецтві: проблеми термінології

Музичне мистецтво

А. М. Прокоф’єва
Сучасний музичний простір у контексті масової культури

О. О. Тарасова
Інноваційні принципи осмислення музичної форми композиторами нової віденської школи: А. фон Веберн. Вокальний цикл «Три пісні на «Непрохідні шляхи» Хільдегард Йоне» («Drei Gesange aus «Viae inviae» von Hildegard Jone»), Ор. 23

Ю. М. Данильчишин
Гігієна голосу як одна з професійних ознак співака

О. І. Козак
Формування модусу драматичного мислення в симфонічній творчості Є. Станковича

А. І.  Плоткіна
Стильові особливості циклу «Відображення» Б. Лятошинського

О. А. Шишкіна
Проблема автентичного відтворення обрядового фольклору весняного циклу в сценічній практиці

Наші автори