МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка

Засновано в 1993 р.

Випуск 34

 

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 14 від 29.06.2011 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13566-2540Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
В. В. Шкода, доктор філософських наук;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, доктор мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Т. Д. Булах,
Н. С. Бондаренко,
А. Г. Лисенко

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Сбірник одним файлом

Зміст

Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Історико-культурологічні аспекти еволюції літературно-художніх об’єднань України (30–80-і рр. ХХ ст.)

О. В. Кравченко
Історичні аспекти культурної політики України

М. В. Дяченко
Х. Л. Борхес: філософсько-поетична картина світу

Ю. М. Денисенко
Джерельна база дослідження культурологічної спадщини української діаспори (за матеріалами фонду Україніки ХДНБ ім. В. Г. Короленка)

С. О. Гогуля
Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної України: історіографія, джерельна база та методологія дослідження

Ю. А. Брагін
Деякі особливості застосування культурфілософської фундації предмета для визначення предмета культурології

Л. С. Азарцева, М. П. Вішленков
Внесок церкви в розвиток культури Харкова другої половини XIX ст.: освіта та церковний друк

К. В. Пашков
«Культурологія єзуїтів»: католицькі місіонери в просторі неєвропейських культур

Г. Д. Панков
Про людську гідність у вченні Г. С. Сковороди

І. В. Зборовець, Е. І. Веліулаєва
Бібліотека Яна Ласького в Емдені (Німеччина) як культурний центр

В. Б. Жадан
Відповідальність, страх та помірність як принципи прикладної етики

О. М. Роговський
Темпоральність християнської свідомості

У. М. Мараєва
Соціокультурна ідентифікація особистості як пізнавальна мета обрядової діяльності

В. В. Жердєв
Іконостас російської православної церкви в Бад-Наугаймі — ремінісценції трьох епох

І. М. Голуб
Основні компоненти вербальної частини зовнішньої реклами

Л. С. Гоц
Концептуальне дослідження сутності магії: термінологічний аналіз

О. Є. Гнатишин
Теоретичні концепції О. Потебні та П. Сокальського як етап у розвитку української етномузикології

С. В. Частник
Лінгвістичний туризм (зі світового досвіду)

І. О. Шудрик
Наталівка — важливий об’єкт туризму Східної України

Г. В. Старкова
Міф у кіберпросторі: інтернет як простір утілення неоміфологем

В. О. Чуйко
Ретроспективний огляд розвитку масових свят в Україні в 60–80-і рр. ХХ ст.

В. М. Піщанська
До історії одного зібрання

В. А. Погорельчук
Світлодіодні технології освітлення в сучасному дизайні

О. М. Гончарова
Навчальний дискурс у контексті академічного красномовства античності

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

Л. М. Колчанова
Специфіка викладання акторської майстерності

О. Е. Кагадій
Зірки балетної трупи харківського академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка

І. Г. Рудавіна
Український театральний музей і театрознавство: фактори розвитку та форми взаємовпливу (1926–1934 рр.)

Музичне мистецтво

О. М. Мозгова
Естетико-культурологічні параметри впливу масової музики

О. I. Гончаров
Розвиток виконавської техніки баяністів та акордеоністів у початковий період навчання

О. В. Єрошенко
Становлення української опери в контексті національно-культурного руху в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

І. Ю. Коновалова
Композиторська інтерпретація в ракурсі постмодерну (на матеріалі хорової творчості Є. Станковича)

Т. В. Пуларія
Репрезентація анімуса в українському пісенному фольклорі середньої та нижньої Наддніпрянщини (до проблеми особливості жіночого архетипу)

А. М. Прокоф’єва
Методологічні засади дослідження специфіки детермінацій музичної культури в сучасному соціогуманітарному знанні

А. В. Гладких
Специфіка виконання джазових прийомів у сучасній музиці

В. Ф. Харитонова
І. С. Паторжинський — видатний співак, актор, педагог

В. М. Щепакін
Традиції проведення неправославних духовних концертів в Україні в середині — другій половині ХІХ ст. в контексті становлення професійної музично-виконавської культури

Наші автори