МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка

Засновано в 1993 р.

Випуск 38

 

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 13 від 08.06.2012 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13566-2540Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
В. В. Шкода, доктор філософських наук;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, кандидат мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. Г. Лисенко,
О. О. Яіцький

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Сбірник одним файлом

ЗМІСТ

Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Еволюція провідних літературних об’єднань України у 20-х рр. ХХ ст.: культурологічний аспект

М. В. Дяченко
А. Фет як поет і мислитель

К. В. Пашков
Феномен сучасного релігійно мотивованого тероризму та постсекулярна культура

А. Б. Уліщенко
Методика викладання художньої культури в загальноосвітніх навчальних закладах: сучасні пріоритети

О. М. Кулакова
Слово в системі мовної комунікації як явище культури

В. Ю. Степанов
Вплив засобів масової інформації на свідомість молоді

К. М. Червенко
Еволюція поняття художнього простору в історико-культурному ракурсі

Н. В. Шумлянська
Туризм як агент транснаціоналізації культури

В. О. Бугайова
Весільна церемонія Харківщини в контексті сучасної культури міста

А. А. Савченко
Постмодернова магія в контексті енергоінформаційної парадигми

О. О. Кухаренко
Сексуальна культура та правомірність використання цього терміна в культурологічних дослідженнях

Г. Д. Панков
Проблема людської долі в міфі про поневіряння блаженної Феодори

ДО 85-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ

В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, М. Г. Станчев
Г. Й. Чернявський — професор Харківської державної академії культури

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

І. О. Борис
Робота актора з режисером у перехідний період між реалістичним та емоційно-енергетичним способами існування

О. В. Уманець
Чи може Мефістофель стати Фаустом? (специфіка інтерпретування фаустіанської тематики  в п’єсі С. Альошина «Мефістофель»)

О. О. Бувалець
Еволюція поняття «театралізація» в культурному просторі масових видовищ: історія та сучасність

Р. Г. Набоков
Сценографія як просторове рішення театру масових видовищ

О. Ф. Розіна
Фламенко як симбіоз музично-танцювальних традицій сходу і заходу

Г. М. Бреславець
Особливості музичної драматургії А. Загайкевич (на матеріалі музики до кінофільму «Мамай»)

Музичне мистецтво

А. В. Гуріна
П. Сокальський і становлення структурно-типологічного напряму етномузикології

І. Ю. Коновалова
Національно-стильові виміри сучасного буття композиторської інтерпретації (на матеріалі творчості Є. Карпенка)

В. В. Петрик
Метаморфози стародавнього народного музичного інструменталізму в часі

А. В. Гладких
Засоби музичної виразності

А. Ю. Румянцева
Методологічні засади дослідження піаністичної культури

Ю. І. Карчова
Основні тенденції сучасного фольклорного ансамблевого виконавства (на прикладі гуртів «Древо» і «Дахабраха»)

В. М. Осадча
Класифікація локальних фольклорних традицій у сучасній культурології та етномузикології: міждисциплінарний підхід

В. Ф. Харитонова
Оперна творчість М. В. Лисенка на харківській сцені

О. Є. Гнатишин
Два підходи в дослідженні історії української церковної музики як етап у розвитку національної медієвістики

І. В. Клименко
Методичні здобутки української мелоареалогії: з практичного досвіду картографування обрядових наспівів

Н. О. Рябуха
Семантико-аксіологічні основи звукообразу в сучасній музиці

В. М. Щепакін
Музиканти єврейського походження в музичній культурі України ХІХ — початку ХХ ст.

Рецензії

Н. М. Кушнаренко, М. М. Каністратенко
Культура України в історико-методологічному осмисленні

Г. В. Шемаєва
Художня література в системі соціальних комунікацій

Наші автори