МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка

Засновано в 1993 р.

Випуск 40

 

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 6 від 25.01.2013 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13566-2540Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
В. В. Шкода, доктор філософських наук;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, кандидат мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. Г. Лисенко,
О. О. Яіцький

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Сбірник одним файлом

ЗМІСТ

Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Генеза та становлення вітчизняних літературно-художніх об’єднань 20-х рр. ХХ ст.: соціокультурологічні аспекти

К. В. Пашков
Теологія культури м. Н. Епштейна: від дослідження до створення постсекулярної культури

О. В. Кравченко
Нормативний вимір сучасної культурної політики України

К. В. Кислюк
2010-і рр.: культурологічні абриси «медіа-десятиліття»

О. С. Гулая
Етнокультурні аспекти типологізації грецької діаспори Приазов’я

Ю. М. Денисенко
Націєцентричний фемінізм жінок-мисткинь української діаспори

А. А. Савченко
Новітні релігійні вірування й культи в контексті енергоінформаційної парадигми

Б. А. Мантула
Брендинг як атрибут культурних трансформацій

М. В. Дяченко
Гімн вічності: філософська поетика Ронсара

О. О. Кухаренко
Елементи сексуальної культури в тотемічних обрядах і тваринному культі

К. О. Гнидка
Культурні процеси на Буковині в контексті поліетнічності та багатовекторності

О. С. Акименко
Pro et contra дигітальної репродукції, або мистецтво в епоху сучасних медіа-технологій

О. С. Наумкіна
Етнічні мотиви в історії моди України

О. П. Щокіна
Футуристична книга в Одесі і формування світогляду одеських авангардистів

І. Г. Рудавіна
Експозиційна та виставкова діяльність театральних музеїв Лівобережної України в контексті національно-культурних процесів (1923–1991)

В. П. Шевчук
Характерні особливості творчості різьбяра Петра Верни

Н. І. Кобижча
Етнографічні студії Бориса Грінченка: погляд сучасників

М. М. Люзняк
Українська науково-популярна книга початку ХХ ст. як соціокультурний феномен

А. Т. Щедрін
Ченнелінг як індикатор динаміки постмодерної релігійності: філософсько-релігієзнавчі, культурологічні виміри

В. О. Чуйко
Аксіоконстанти в стародавній святковій обрядовості українців

О. Ю. Оленіна
Продавці мистецтва як комунікатори на художньому ринку

М. Ю. Северинова
Теорія К. Юнга про архетипи та її вплив на художню (музичну) культуру

ДО 85-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ

В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко
ХДАК — науково-освітній центр культурно-мистецького профілю: стратегії розвитку

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

А. А. Солов’яненко
Л. Курбас: принципи виховання актора та сучасні проблеми оперно-вокального мистецтва

К. В. Островська
Творчі горизонти Б. М. Колногузенка

Т. В. Фільова
Театральна діяльність Б. Глаголіна в Харкові: авангардні пошуки 1917–1926 рр.

В. Ю. Тополевський
Педагогічні аспекти виховання актора

О. М. Логвиненко
Жанрово-стильові особливості репортажів Бориса Антоненка-Давидовича

В. Н. Миславський
Кінематограф Радянської України в період громадянської війни

І. Б. Первишева
Розвиток «відкритої екранної форми» в період постмодерну

Музичне мистецтво

В. Г. Бойко
Синтез канонічних та індивідуально-авторських особливостей у творчості композиторів «Нового напряму»

О. М. Войченко
Джазове мистецтво в просторі художньої практики ХVІІІ–ХХІ ст.

В. В. Петрик
Дзвоновий інструменталізм у релігійних і фольклорних традиціях стародавньої Русі

Л. М. Білозуб
Інноваційні композиторські технології в національному контексті

О. М. Якимчук
Становлення Луганської обласної філармонії (1943–1950 рр.)

Наші автори