МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка

Засновано в 1993 р.

Випуск 41

 

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 9 від 26.04.2013 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13566-2540Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
В. В. Шкода, доктор філософських наук;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, кандидат мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. Г. Лисенко,
О. О. Яіцький

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Сбірник одним файлом

ЗМІСТ

Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Культурологічні особливості динаміки формування мистецько-літературних осередків в Україні (ХІ — початок ХХ ст.)

О. В. Кравченко
Наукова культурологія в Україні

К. В. Пашков
Постсекулярна свідомость студентів хдак: емпіричне дослідження та культурологічний коментар

Ю. І. Марційчук
Процеси візуалізації в культурі: сучасний дослідницький контекст

В. О. Радзієвський
Конфлікт як квінтесенція делінквентної субкультури

Л. В. Смирна
Український нонконформістський виставковий рух за кордоном та його неформальний лідер Ігор Цишкевич (70-80 рр. ХХ ст.)

М. В. Дяченко
Філософсько-поетична картина світу Омара Хайяма (стаття перша)

А. Т. Щедрін
Ченнелінг як культурна практика доби постмодерну: геокосмічні виміри

О. С. Акименко
Репрезентація філософсько-культурологічних універсалій космізму в українському науковому дискурсі

Н. С. Прилипченко
Народні художні промисли харківської губернії в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.: історіографія проблеми

М. М. Люзняк
Соціокультурні чинники ефективності формування української науково-популярної книги ХІХ ст.

Т. В. Смирнова
Корецький фарфор як складова культурно-мистецького життя на Волині кінця XVІІІ – початку ХІХ ст.

Ю. А. Брагін
Предмет історії культури у студіях М. Фуко

О. П. Мазуркевич
Традиції шанування як основа етикетної поведінки

І. М. Кулаковська
Етнокультурні ресурси Житомирщини як туристичні атракції: історіографія та джерельна база дослідження

С. С. Руденко
Інформаційна діяльність у вимірі соціально-правової, інтелектуальної та технологічної культури українського суспільства

І. С. Бондар
Іронія та принцип подвійного кодування як просторові артефакти архітектурного дизайну

В. А. Зотова
Дискурс влади і нонконформізму як культуротворчі чинники в культурі 60 — 90-х рр. ХХ ст.

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

А. А. Солов’яненко
Постановочна практика режисера оперної вистави (до питання про студіювання музичної складової)

З. І. Алфьорова
Новітня онтологія телевізійного типу мислення (стаття перша)

Г. Набокова
Категорії дослідження телевізійної видовищно-розважальної культури

О. Є. Бучма
Особливості створення сценічного образу з театральними ляльками різних систем

Р. Г. Набоков
Театр масових видовищ: культурно-історичний аналіз

В. В. Шитовалов
Специфіка сприйняття актуального театрального мистецтва в умовах розвитку сучасного суспільства (на прикладі «performance» і «театру playback»)

О. М. Мініна
Народний танець як відображення національного характеру

А. В. Зайцева
Моральний зміст передач українського дитячого телебачення

Музичне мистецтво

С. В. Петрик
Тенденції неофольклоризму в сучасній віртуозній домровій мініатюрі

А. В. Гладких
Засоби розвитку професійної майстерності гри на духових інструментах

О. М. Кириченко
Особливості сучасної співочої богослужбової культури

О. П. Сметана, В. Г. Піддубник
Значення герменевтичної інтерпретації під час виконання естрадних творів

С. I. Школяренко
Стиль Ф. Шопена як буттєво-художня двоєдність: до проблеми актуальної інтерпретації

О. Л. Заверуха
«Літургічні піснеспіви» В. Сильвестрова: єдність божественного і матеріального

В. В. Воскобойнікова
Жанрове розшарування «Цілонічного пильнування» в культурно-історичному розвитку

К. І. Дрига
Виконавські традиції скрипкової музики в епоху Віденського класицизму

Наші автори