Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 43

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)
ББК 71я54 + 85я54

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Друкується за рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 3 від 27.09.2013р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, кандидат мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. Г. Лисенко,
О. О. Яіцький

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом

Зміст

Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Роль екології у формуванні соціокультурних та економічних передумов стабільного розвитку світового суспільства

О. В. Кравченко
Теоретичні підходи до визначення сутності культурної політики в російській культурології

З. М. Остропольська
Етика підприємництва в Україні: соціокультурні виміри

О. С. Олійник
Вступ до соціології культури (за теорією Реймонда Вільямса)

А. Кікоть
Конструювання ідентичності в костюмних сценаріях

М. В. Дяченко
Філософсько-поетична картина світу Омара Хайяма (стаття друга)

Н. О. Довгопол
Урочисті процесії в житті східноєвропейського міста XVI-XVII ст.

Ю. А. Брагін
Предмет історії культури в студіях М. Фуко

Г. Д. Панков
Аксіологічні аспекти вчення про безмовність Ісаака Сиріна

Л. В. Смирна
Філософсько-естетичні погляди українських художників-шістдесятників

О. С. Ляховська
Особливості експедиційного сервісу в «льодовому» та «дослідницькому» круїзному туризмі

В. О. Радзієвський
Про основні соціальні субкультури в українському та міжнародному контекстах

О. П. Мазуркевич
Сільські молодіжні громади як школа етикетного виховання

Р. Г. Набоков
Фестиваль у контексті святково-сміхової культури

Ж. Ю. Даюк
Кадрове забезпечення Кременецького ліцею (XIX-поч. ХX ст.) та його вплив на культурно-просвітницьку діяльність у регіоні та в Україні

П. Е. Герчанівська
Загальнолюдські константи буття

З. І. Гнецько
Тема екодизайну в освітньому процесі

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

В. Ф. Дорошенко
Народно-сценічний танець як національне надбання хореографічної культури України

О. А. Скляренко
Особливості міфологічного світосприйняття української традиційної народної ляльки

О. О. Бувалець
Театральність і театралізація в сучасному культурологічному дискурсі

Н. О. Чілікіна
Епістемологічні основи досліджень хореографічного мистецтва

Музчне мистецтво

Ю. І. Лошков
Диригентське оркестрове виконавство Європи (друга половина XX ст.)

Ю. І. Карчова
Народнопісенна виконавська традиція в контексті української фольклористики XIX — XX ст.

І. В. Зборовець, В. М. Откидач
«Гольфстрім» у виконанні оркестру під керівництвом Франца Тона як музика доби фокстроту

А. А. Мірошніченко
Музична освіта в Україні XVI — першої половини XVIII ст.: акумуляція традиційного досвіду

А. Ю. Рум'янцева
Піаністична культура Харкова в сучасному соціокультурному просторі

О. П. Бадалов
Диригентсько-хорова творчість Л. М. Боднарука в контексті розвитку української духовності Чернігівщини

В. Ф. Харитонова
«Запорожець за Дунаєм» на харківській сцені (до 200-річчя від дня народження С. С. Гулака-Артемовського)

I. М. Карачевцева
Стильовi особливості раннього перiоду творчостi Ф. Мендельсона (на прикладi сонати для скрипки та фортепiано f-dur)

О. В. Цехмістро
Синтез у сучасній українській вокально-симфонічній музиці: культурологічний аспект

О. В. Бурель
Етапи композиторського шляху К. Сен-Санса

О. В. Узікова
Синтез мистецтв у творчості художника та композитора М. К. Чюрльоніса

О. О. Пупіна
Смислова аура п'єси «angelus!» із «Третього року мандрів» Ф. Ліста

О. І. Варданян
Реалізація комунікативного аспекту віртуозності у виконавській інтерпретації

О. О. Тарасова
«Шведське хорове диво»: система хорового навчання як ракурс державної стратегії

Наші автори