Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 46

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)
ББК 71я54 + 85я54

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Друкується за рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 10 від 11.04.2014 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, кандидат мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. Г. Лисенко,
А. А. Троян

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом

Зміст

Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Трансгресія культури, науки та цивілізації: генеза й еволюція сучасного суспільства

О. В. Кравченко
«Схід» як чинник української національно-культурної ідентифікації

М. В. Александрова
Трансформація української традиційної культури

А. Т. Щедрін
Релігійно-філософський рух «Нової Ери»

О. В. Радзієвський
Основні та другорядні субкультури в Україні

С. Б. Рибалко
Острівні мотиви в мистецтві Японії першої третини ХХ ст.

І. В. Петрова
Інтелектуальний та видовищний otіum у Давньому Римі

О. І. Михалюк
Культурні відносини Кримського ханства першої половини ХІІІ–ХVІІІ ст. у контексті дипломатії та етикету

В. О. Чуйко
Християнська аксіоскладова народної святково-обрядової традиції

А. Л. Щербань
Хрестоподібні знаки на традиційній кераміці Лівобережної України: історія й семантика

В. В. Петрик
Символізм подвійності в мистецтві і символічній філософії

Л. С. Азарцева
Семіотичний аналіз українського та кримськотатарського декоративного орнаменту: спільне та відмінне

Н. М. Сімейкіна
Шекспір у сучасному інформаційному просторі

В. В. Давва
Питання української національної культури в політиці революційних урядів у 1917–1920 рр.

В. Б. Жадан
Становлення етики гедонізму в античній філософії

І. М. Шуляков
Систематизація культурних лакун за моделлю процесу міжкультурного спілкування

Н. О. Копилова
Образ андрогіна як культурна метафора досконалої людини: від романтичного ідеалу до сучасності

О. О. Смірнова
Магічна практика в контексті художньої творчості

Н. С. Рзаєва
Мистецька спадщина класика українського кінематографа О. Довженка

П. І. Походзей
Творчість В. С. Тольби в контексті еволюції української музично-театральної культури др. пол. ХХ ст.

Л. Д. Божко
Паломництво як соціальна практика мобільності та складова сучасного туризму

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

І. О. Борис
Процес становлення професії актора та режисера

З. І. Алфьорова
Модернізація фахової медіаосвіти під впливом новітніх тенденцій розвитку (факультет кіно-, телемистецтва ХДАК)

С. М. Онищенко
Створення схем позиціювання елементів, як окремий етап комбінаторного формоутворення костюма

А. А. Кікоть
Мистецтво костюма: методологія дослідження

Є. В. Яніна-Ледовська
Балет «Весна священна» в трактуванні українських хореографів (1998–2013)

В. Д. Мізяк
Харківська «шекспіріана» останньої чверті ХХ ст. «Титани злодійства»

В. В. Медведєва
Семіотичний аспект мистецтва гриму

Туркаві Мухамад
Медіатизація та мультимедійність екранної культури в інформаційному суспільстві

Музичне мистецтво

Я. М. Котенко
Й. Брамс як наступник ідей музичного романтизму

В. Ф. Харитонова
Творчість Т. Г. Шевченка в оперному жанрі

О. В. Єрошенко
Творчість І. Рупіна в контексті ґенези музичного мистецтва естради в Російській імперії

І. І. Польська
Методологічна проблематика в сучасному музикознавстві

Ю. М. Данільчишин
Акустика голосового апарату й акустична будова голосу

А. О. Верещака
Формування іміджу естрадного виконавця

М. П. Вішленков
Скоромовки як засіб розвитку вокально-хорової дикції

Наші автори