Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 49. Серія: Культурологія

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2410-5325

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 10 від 28.04.2015 р.)

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в пошуковій системі Google Scholar.

Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 2410-5325 (Print).

Редакційна колегія

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (головний редактор);
Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри філософії та політології, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України (заступник головного редактора)

Серія: Культурологія

Волков С. М., Національна академія мистецтв України, заступник директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор культурології;
Кислюк К. В., Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор культурології, професор;
Кікоть А. А., Харківська державна академія культури, професор кафедри режисури, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В., Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Мокрий В., Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Панков Г. Д., Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Рибалко С. Б., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Ph.D., Professor of Art History University of Northern Colorado. Greeley, Colorado, USA;
Стародубцева Л. В., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Щедрін А. Т., Харківська державна академія культури, професор кафедри філософії та політології, доктор культурології, професор;
Коновалова І. Ю., Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії музики і фортепіано, кандидат мистецтвознавства, доцент (відповідальний секретар)


Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. Г. Шекунова,
А. А. Троян

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом

Зміст (Content)

Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Формування креативної системи освіти як умова функціонування сучасної глобалізаційної цивілізації (Formation of a Creative System of Education as a Prerequisite for the Functioning of Modern Globalized Civilization)

Г. Д. Панков
Поетика як культуротворчий механізм в агіографії Петра Афонського (Poetics as the Cultural-Creative Mechanizm in the Hagiography of Peter of Athos)

Н. В. Барна
Архітектура, дизайн та мода як культурні практики (Aarchitecture, Design and Fashion as Cultural Practices)

І. А. Куриленко
Трансформація феномену гри в дискурсі постмодернізму (Transformation of the Phenomenon of Gaming in the Discourse of Postmodernism)

Л. С. Азарцева
Вплив меценатства на розвиток середньовічної культури (Influence of Philanthropy on Middle Ages Culture Development)

Г. П. Ковальова
Oсновні підходи до розуміння сутності феномену ескапізму (The Main Approaches to Understanding the Phenomenon of Escapism)

І. М. Шуляков
Міжкультурний діалог як процес (Inter-Cultural Dialogue as a Process)

М. О. Строгаль
Фандрейзинг у сфері культури: аналіз джерел та літератури (Fundraising in the Sphere of Culture: Analysis of References)

Т. Ю. Бистрова
Соціокультурні підстави ідеї відкритого міста (Sociocultural Foundations of the Conception Open City)

В. С. Мірошниченко
Sale-культура і ресентимент (Sale-Culture and Ressentiment)

Г. О. Ніколаєва
Трансформація образу трикстера: від радянської до пострадянської культури (на прикладі вистав Одеського Театру Музичної Комедії ім. М. Водяного) (The Transformation of the Trickster Image from Soviet to Post-Soviet Culture (Case Study: the Performances of M. Vodianyi Odessa Theatre of Musical Comedy))

Н. А. Понікаровська
Подружня і сімейна туга як мотив посмертного ходіння в заложних (на матеріалі українського фольклору) (Marital and Family Sorrow as a Motive of After-death Walking of the Zalozhny (on the Material of the Ukrainian Folklore))

О. М. Гончарова
Музеалії синематек, або про специфіку деяких експонатів музеїв кіно (Musealies of the Cinematheques, or About Some Specific Cinema Museum Exhibits)

Л. Д. Божко
Віртуальний туризм: нові віяння часу (Virtual Tourism: New Influences of the Times)

O. S. Chastnyk
Space and Time Structure in Irish Epic Tales

V. Yu. Stepanov
The Culture Of Information Society

S. V. Chastnyk
From Cultural Export to Cultural Exchange: Willis Conover’s «Jazz Hour»

Українська культура

О. В. Кравченко
Ключові проблеми сучасної культурної політики України: культурологічний контекст (Key Issues of Contemporary Cultural Policy of Ukraine: Culturological Context)

К. В. Кислюк
Вулична скульптура України — «місце» культурної пам’яті? (The Street-Sculptures in Ukraine — «Place» of Cultural Memory?)

В. О. Радзієвський
До осмислення концепції провідних резонансних субкультур сучасної України (To Understanding the Concept of Basic High-Profile Subcultures of Modern Ukraine)

Н. Є. Шолухо
Особливості популяризації науки в інформаційному суспільстві: соціокультурні виміри (Characteristic Features of Popularization of Science in the Information Society: Socio-Cultural Dimension)

В. Г. Лєвіна
Пошуки національного «Я» у творчості діячів українського відродження кін. ХVIII—ХХ ст. (Search for the National "I" in the Works Of Ukrainian Renaissance Figures (The Late 18th — 20th Centuries))

С. В. Оляніна
«Зооморфний код» в орнаментиці царських врат українських іконостасів XVII–XVIII ст. («Zoomorphic Code» in the Holy Doors Ornaments of Ukrainian Iconostases of the 17th — 18th Centuries)

О. О. Кухаренко
Дослідження сексуальної культури в Україні й світі (Investigation of Sexual Culture in Ukraine and Worldwide)

А. С. Колмикова
Еволюція образу футбольного фаната в українській медіа-індустрії (Evolution of the Image of Football Fan in the Ukrainian Media Industry)

З. М. Шимчик
Підготовка артиста до участі у фестивалі (Preparation of the Artist For Participatian in a Festival)

К. О. Гнидка
Своєрідність феномену «Буковинізм» крізь призму пограниччя культур (Distinction of the Phenomenon of "Bukovynizm" in Light Offrontier Culture)

Наші автори