Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 50. Серія: Мистецтвознавство

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2410-5325

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Друкується за рішенням ученої ради Харківської державної академії культури
(протокол № 10 від 28.04.2015 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2
як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в пошуковій системі Google Scholar.

Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 2410-5325 (Print).

Редакційна колегія

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (головний редактор);
Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри філософії та політології, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України (заступник головного редактора)

Серія: Мистецтвознавство

Алфьорова З. І., Харківська державна академія культури, декан факультету кіно–, телемистецтва, доктор мистецтвознавства, професор;
Бистрова Т. Ю., Уральський державний педагогічний університет, професор кафедри культурології, доктор філософських наук, професор (Росія);
Зборовець І. В., Харківська державна академія культури, професор кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Клітін С. С., Санкт-Петербурзька академія театрального мистецтва, професор кафедри естради і музичного театру, доктор мистецтвознавства, професор (Росія);
Лошков Ю. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Осипова Н. П., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології, доктор філософських наук, професор;
Откидач В. М., Харківська державна академія культури, професор кафедри інструментів духових та естрадних оркестрів, доктор мистецтвознавства, професор;
Польська І. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії музики і фортепіано, доктор мистецтвознавства, професор;
Чепалов О. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри сучасної хореографії, доктор мистецтвознавства, професор;
Шило О. В., Харківський технічний університет будівництва та архітектури, професор кафедри культурології, доктор мистецтвознавства, професор;
Коновалова І. Ю., Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії музики і фортепіано, кандидат мистецтвознавства, доцент (відповідальний секретар)


Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. Г. Шекунова,
А. А. Троян

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом

Зміст

Музичне мистецтво

І. Л. Бермес
Михайло Вербицький: штрихи до творчого портрета композитора (до 200-річчя від дня народження) (Mykhailo Verbytsky: Sketches to the Composer’s Creative Activity (to the 200th Anniversary of His Birth))

Ю. І. Лошков
Рок-музика в сучасній культурі Харкова (Rock Music in the Modern Culture of Kharkiv)

А. В. Гладких, О. В. Гладких
Рок-музика як чинник масової культури ХХ ст. (Rock Music as a Factor of Mass Culture in the 20th Centure)

В. Г. Бойко
Православная духовная музыка в профессиональной подготовке дирижеров-хормейстеров (Orthodox Spiritual Music in the Professional Training of Choral Conductors)

В. М. Откидач
Творча особистість виконавця: шляхи становлення (The Path to Becoming: a Creative Person)

О. В. Єрошенко
Формування співацьких навичок у студентів-акторів (на матеріалі обробок українських календарно-обрядових пісень) (The Formation of Singing Skills of Actors Students (on the Material of Arrangement of The Ukrainian Calendar and Ceremonial Songs))

Ю. М. Грицун
Жанрова багатогранність творчої палітри І. Ковача (Genre Complexity of Artistic Works by I. Kovach)

Г. М. Бреславець
Значення наукової реконструкції фольклорного тексту в професійному становленні сучасних молодих етномузикологів: методичні аспекти (The Significance Of Scientific Reconstruction of the Folklore Text in Professional Formation of the Modern Young Ethnomusicologists: Methodological Aspects)

Т. В. Жаркіх
Іпостась homo musicum у процесі формування універсальної особистості О. Мессіана (Homo Musicum Hypostasis in the Process of Forming Universal Personality of O. Messiaen)

Н. Ю. Зимогляд
Національна фортепіанна музика як фактор розвитку піаністичної культури України середини ХХ ст. (National Piano Music as a Factor of Development of Pianistic Culture of Ukraine in the Mid. 20th Century)

В. В. Осипенко
Творча діяльність Олени Шишкіної в сучасному слобожанському культурному контексті (Olena Shyshkina’s Art Activity in the Modern Context of Sloboda Ukraine Culture)

V. V. Voskoboinikova
The Genres of Canonical Orthodox Music and Their Interpretation in the Works of the 17th — early 20th Century Composers

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

В. О. Бугайова
Розвиток креативності майбутніх фахівців гуманітарно-мистецької сфери (Development of Creativity of Future Specialists in the Humanitarian and Artistic Area)

Г. В. Курінна
Репертуарна криза в українській кінодраматургії 20–30 рр. ХХ ст. (зародження «Сценарної майстерності») (Repertoire Crisis in Ukrainian Cinema Drama in 20-30th of the XX-th Century: «Scenario Skills» Formation)

І. А. Канівець
Циклічність сюжету в кіно як прояв номінативної варіативності (Cycle Story in Cinema as a Manifestation of Nominative Variability)

К. В. Островська
Особливості розвитку народної хореографії Слобожанщини (Features of the People’s Choreography Slobozhanschina)

K. V. Bortnyk
New Interpretation of Tchaikovsky's ‘The Nutcracker’ by R. Poklitaru

Мистецтвознавство

Т. М. Колос
Трансформації початкової мистецької освіти в дитячих мистецьких школах України кінця ХХ — початку ХХІ ст.: тенденції та перспективи (Content Transformations Of Primary Artistic Education in Artistic Schools of Arts in Ukraine on the End of ХХ — Beginning ХХІ Century)

О. П. Жильцова
XVII сторіччя — занепад для лімозької розписної емалі? (The 17th Century: the Decline of Limoges Painted Enamels?)

О. Ю. Ненашева
Сакральні пам’ятки Вірменії в культурологічних студіях І. В. Моргілевського 1920–1930 рр. (Armenian Sacral Monuments in H. V. Morgilevsky’s Culturology Studies of the 1920–1930s)

Го Кай
Художнє скло 1980-х рр. у процесі відродження національних культурних традицій Китаю (Artistic Glass of the 1980s in the Process of Revival National Cultural Traditions of China)

Наші автори