Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 51. Серія: Мистецтвознавство

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2410-5325

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол №12 від 02.07.2015 р.)

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в пошуковій системі Google Scholar.

Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 2410-5325 (Print).

Редакційна колегія

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (головний редактор);
Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри філософії та політології, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України (заступник головного редактора)

Серія: Мистецтвознавство

Алфьорова З. І., Харківська державна академія культури, декан факультету кіно–, телемистецтва, доктор мистецтвознавства, професор;
Бистрова Т. Ю., Уральський державний педагогічний університет, професор кафедри культурології, доктор філософських наук, професор (Росія);
Зборовець І. В., Харківська державна академія культури, професор кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Клітін С. С., Санкт-Петербурзька академія театрального мистецтва, професор кафедри естради і музичного театру, доктор мистецтвознавства, професор (Росія);
Лошков Ю. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Осипова Н. П., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології, доктор філософських наук, професор;
Откидач В. М., Харківська державна академія культури, професор кафедри інструментів духових та естрадних оркестрів, доктор мистецтвознавства, професор;
Польська І. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії музики і фортепіано, доктор мистецтвознавства, професор;
Чепалов О. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри сучасної хореографії, доктор мистецтвознавства, професор;
Шило О. В., Харківський технічний університет будівництва та архітектури, професор кафедри культурології, доктор мистецтвознавства, професор;
Коновалова І. Ю., Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії музики і фортепіано, кандидат мистецтвознавства, доцент (відповідальний секретар)


Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. Г. Шекунова,
А. А. Троян

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом

Зміст

Музичне мистецтво

Козак О. І.
Трансформації моделей симфонічного мислення в українській музичній культурі XX ст. (Transformations of Symphonic Models in the XX Century’s Ukrainian Musical Culture)

Алжнєв Ю. Б., Осадча В. М.
Звукообраз традиційного музикування в сучасному народноінструментальному виконавстві (Sound Image of Traditional Music Performance in the Modern Folk Instrumental Music Performance Art)

Рябуха Н. О.
Поетика звукового образу світу Б. Лятошинського (на прикладі фортепіанної творчості) (Poetics of Sound Image of the World of B. Lyatoshynsky (on Example of Piano Works))

Рум’янцева А. Ю.
Генеза та становлення теоретичної діяльності харківських піаністів (Genesis and Formation of the Kharkiv Pianists’ Theoretical Activities)

Шемет Л. В.
Народні музичні інструменти в традиційно-побутовій культурі Слобідської України (Folk Musical Instruments in Traditional Popular Culture of Sloboda Ukraine)

Гуріна А. В., Савченко І. А.
Менеджмент та адміністрування соціально-культурної сфери Сумщини (Management and Administration of Socio-Cultural Sector in Sumy Region)

Вішленков М. П.
Зміст і структура професійної майстерності керівника дитячого хору (Content and Structure of Professional Skills of a Children's Choir Leader)

Воскобойнікова Ю. В.
Психоакустика обертонального слуху в регентській діяльності (Psychoacoustics of Overtone Ear in Presentorial Activities)

Заверуха О. Л.
До питання сучасного прочитання опери «Фра-Дияволо» Д. Обера (The Issue of Contemporary Interpretation of the Opera «Fra-Diavolo» by D. Auber)

Цехмістро О. В.
Духовна вокально-хорова музика Миколи Леонтовича в контексті сучасної культури України (Spiritual Vocal and Choral Music by Mykola Leontovych in the Context of Contemporary Culture of Ukraine)

Ткаченко В. М.
Володимир Доценко і його гітарна школа (до 25-тиріччя класу гітари Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського) (Volodymyr Dotsenko and his Guitar School (to the 25-th Anniversary of the Guitar class at Kharkiv National University of Arts I. P. Kotlyarevsky))

Харитонова В. Ф.
Музична творчість М. Л. Кропивницького — важлива складова формування професійного українського театру як синкретичного мистецтва (до 175-річчя від дня народження М. Л. Кропивницького) (M. L. Kropyvnytskyi’s Musical Creativity as a Significant Part in the Formation of Professional Ukrainian Theatre as Syncretic Art (to the 175th Anniversary of Kropyvnytskyi’s Birth))

Zdolbnikova V. I.
A. Haidenko’s Choirs of Sacred Themes in the Context of Modern Ukrainian Church Music

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

Тополевський В. Ю.
Педагогічний вплив на розвиток творчої індивідуальності майбутнього актора (Pedagogical Influence on the Development of Future Actors' Creative Individuality)

Борис І. О.
Джерела формування професій режисера й актора театру в їх історичному розвиткові (Sources of Formation of Professions of a Theatre Director and Actor in their Historical Development)

Туркаві Мухаммад
Трансформація сирійського кіно: від національної індустрії до авторського (Transformation of Syrian Cinema from the National Industry to the Auteur Cinema)

Чайковська В. Б.
До проблеми дослідження еволюції музично-звукової складової кіномови (To the Problem of the Study of the Evolution of Music and Sound Component of the Cinematic Language)

Шабаліна О. М.
Мова тіла як пластичний вимір ХХ ст. (The Body Language as Plastic Dimension of the 20th Century)

Мистецтвознавство

Оляніна С. В.
Репертуар та іконографія зооморфних мотивів у декорі українських іконостасів XVI–XVI ст. (Repertoire and Iconography of Zoomorphic Motives in the Decor of Ukrainian Iconostases of the 17th-18th Centuries)

Волошенко В. О.
Художній метал у малих архітектурних формах Стрийського парку Львова другої половини ХХ ст. (Art Metal in Small Architectural Forms of the Stryiskyi Park in Lviv of The Second Half of the 20th Century)

Масалова К. Ю.
Наративний образ дітей Xора в давньоєгипетській Книзі Мертвих (на матеріалі глав 137а та 151) (The Narrative Image of the Children of Horus in the Ancient Egyptian Book of the Dead (on the Basis of the Chapters 137a and 151))

Наші автори