Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 52. Серія: Культурологія

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2410-5325

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 11 від 25 березня 2016 р.)

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" (ліцензійний договір № 59-02/2016) та в пошуковій системі Google Scholar.

Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 2410-5325 (Print).

Редакційна колегія

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (головний редактор);
Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри філософії та політології, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України (заступник головного редактора)

Серія: Культурологія

Волков С. М., Національна академія мистецтв України, заступник директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор культурології;
Кислюк К. В., Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор культурології, професор;
Кікоть А. А., Харківська державна академія культури, професор кафедри режисури, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В., Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Мокрий В., Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Панков Г. Д., Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Рибалко С. Б., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Ph.D., Professor of Art History University of Northern Colorado. Greeley, Colorado, USA;
Стародубцева Л. В., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Щедрін А. Т., Харківська державна академія культури, професор кафедри філософії та політології, доктор культурології, професор;
Коновалова І. Ю., Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії музики і фортепіано, кандидат мистецтвознавства, доцент (відповідальний секретар)


Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка та електронна версія видання
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом


Зміст (Content)

Розділ 1. Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Морфологія компаративістської культурології та діалог культур (Morphology of Comparative Culturology and Dialogue of Cultures)

М. В. Дяченко
Етична парадигма давньоримських стоїків (Ethical Paradigmof the Ancient Roman Stoics)

З. М. Остропольська
Техногенна культура: антропологічні виміри (Technogenic Culture: Anthropological Dimension)

О. В. Наконечна
Аналіз феномену артефакту в навчальній культурологічній літературі (Analysis of the Phenomenon of Artifacts in Educational Culturological Literature)

М. О. Строгаль
Благодійність і фандрейзинг: зарубіжний досвід (Charitable Activities and Fundraising: Foreign Experience)

А. А. Савченко
Культура й епігенетика: концептуальний аспект (Culture and Epigenetics: Conceptual Aspect)

І. А. Куриленко
Деструкція концепту часу в посткультурі (Destruction of the Concept of Time in the Postculture)

Н. Є. Шолухо
Культурологічні виміри формування тілесності в концепціях оселі Ґастона Башляра й Еманюеля Левінаса (Culturological Dimensions of Embodiment Formation in the Politics of Dwelling by Gaston Bachelard and Emmanuel Levinas)

В. С. Мірошниченко
Ненормативне письмо: контекст П. Гійота і М. Уельбека (Non-Normative Writing: the Context of Pierre Guyotat and Michel Houellebecq)

Л. Д. Божко
Культурний туризм: від старого змісту до нової концепції (Cultural Tourism: From the Old Content to the New Concept)

В. Є. Данилова
Розробка режисерського задуму спеціальної події (Designing Stage Directions of a Special Event)

Ю. В. Трач
Нові інформаційні технології та інформаційна культура в глобалізованому світі (New Information Technologies and Information Culture in the Globalized World)

В. О. Волинець
Віртуальна реальність у соціокультурному просторі сучасності (Virtual Reality in Socio-Cultural Space of Modernity)

О. Є. Завгородня, М. М. Ткач
Додаткові послуги й інновації в соціокультурному просторі (Complementary Services And Innovations in Social and Cultural Area)

Е. В. Германова де Діас
Христологія в західній масовій культурі др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (Christology in the Western Pop Culture of the Latter Half of the 20th – Early 21st Centuries)

Andrew J. Svedlow
In The Borderland

S. V. Chastnyk
Discovering Furusato: a Japanese Archetype in Western Cultural Studies

Розділ 2. Українська культура

К. В. Кислюк
"Винайдення традиції": українська версія (The "Invention of Tradition": Ukrainian Version)

В. М. Піщанська
Художньо-естетичні й історико-культурні аспекти козацького літописання (Artistic and Aesthetic, Historical and Cultural Aspects of the Cossack Chronicle Writing)

С. В. Виткалов
Фестивальний рух як культурний феномен сучасності: аналіз регіонального вектора (Festival Movement as a Cultural Phenomenon of Our Age: an Attempt to Analyze the Regional Vector)

В. О. Радзієвський
Домінуючі субкультури як підкультурний мейнстрим (Dominant Subcultures as a Subcultural Mainstream)

О. В. Яковлев
Зміст соціокультурного проектування в інформаційну добу: досвід Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (The Content of the Social and Cultural Designing in the Information Age: The Experience of the National Academy of Senior Executives of Culture and Arts)

С. Ж. Пустовалов
Транспортні засоби в поховальному обряді населення півдня України епохи бронзи (Means of Transport in a Funeral Rite in the South of Ukraine of the Bronze Age)

Н. А. Понікаровська
Фактори трансформації уявлень про категорію заложних в українській культурі: від джерел до сучасності (Transforming Beliefs of the Category of The Unholy and Weird Deceased in the Ukrainian Culture: AB Initio to Modern Times)

М. В. Александрова
Колективізація як культурна травма (Collectivization as a Cultural Trauma)

О. О. Кухаренко
Весняна календарна обрядовість як носій сексуальної культури в землеробському світогляді українського селянства (Spring Calendar Ritualism as a Bearer of Sexual Culture in Agricultural Worldview of the Ukrainian Peasantry)

М. О. Чумаченко
Світло і темрява як аксіологічні модулянти в "Лествиці" Іоана Синайського (Light and Darkness as Axiological Modulants in "The Ladder Of Divine Ascent" by John Climacus)

І. М. Наколонко
Домінанти розуміння проблеми здорового способу життя в українській народній культурі кін. XVII — кін. XІХ ст. (Dominants of Understanding a Healthy Lifestyle in Ukrainian Popular Culture of the Late 17th — Late 19th Centuries)

Т. В. Фільова
Державне реформування театральної сфери Харкова 1920 — поч. 1930-х рр. (State Reforming Of Kharkiv Theatrical Sphere in 1920 — Early 1930s)

Я. К. Сапего
Балетмейстерська творчість Б. Колногузенка в контексті розвитку української хореографічної культури (B. Kolnohuzenko’s Creative Choreography Work as Part of the Development of Ukrainian Choreographic Culture)

І. Я. Гаюк
До питання історії й атрибуції фресок та ікон з львівського Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці (Revisiting the History and Attribution of Frescoes and Icons of the Lviv Armenian Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary)

А. Л. Щербань
Стадії орнаментальних трансформацій у кераміці Лівобережної України (Stages of Ornamental Transformations in Ceramics of the Left Bank Ukraine)

А. І. Гордієнко
Діяльність дитячих бібліотек України з формування громадянського світогляду (Activities of Children’s Library of Ukraine on Forming Civil Outlook)


Правила оформленя авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікуваня