Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 53. Серія: Мистецтвознавство

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2410-5325

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 11 від 25 березня 2016 р.)

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" (ліцензійний договір № 59-02/2016) та в пошуковій системі Google Scholar.

Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 2410-5325 (Print).

Редакційна колегія

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (головний редактор);
Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри філософії та політології, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України (заступник головного редактора)

Серія: Мистецтвознавство

Алфьорова З. І., Харківська державна академія культури, декан факультету кіно–, телемистецтва, доктор мистецтвознавства, професор;
Бистрова Т. Ю., Уральський державний педагогічний університет, професор кафедри культурології, доктор філософських наук, професор (Росія);
Зборовець І. В., Харківська державна академія культури, професор кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Клітін С. С., Санкт-Петербурзька академія театрального мистецтва, професор кафедри естради і музичного театру, доктор мистецтвознавства, професор (Росія);
Лошков Ю. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Осипова Н. П., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології, доктор філософських наук, професор;
Откидач В. М., Харківська державна академія культури, професор кафедри інструментів духових та естрадних оркестрів, доктор мистецтвознавства, професор;
Польська І. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії музики і фортепіано, доктор мистецтвознавства, професор;
Чепалов О. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри сучасної хореографії, доктор мистецтвознавства, професор;
Шило О. В., Харківський технічний університет будівництва та архітектури, професор кафедри культурології, доктор мистецтвознавства, професор;
Коновалова І. Ю., Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії музики і фортепіано, кандидат мистецтвознавства, доцент (відповідальний секретар)


Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка та електронна версія видання
І. Г. Колесник

Збірник одним файлом


Зміст (Content)

Розділ 1. Музичне мистецтво

Коновалова І. Ю.
Концептуалізація феномена особистості композитора ХХ ст. в контексті філософсько-культурологічних ідей М. М. Бахтіна (Conceptualization of the Personality Phenomenon of a Composer of the Twentieth Century in the Context of Mikhail Bakhtin’s Philosophical and Culturological Ideas)

Рябуха Н. О.
Відображення романтичного звуковідчуття у фортепіанних творах Ф. Шопена і Ф. Ліста (Reflection of Romantic Tone Perception in the Piano Musical Compositions by F. Chopin and F. Liszt)

Зимогляд Н. Ю.
Другий фортепіанний концерт С. Прокоф’єва у виконавських версіях (досвід аналізу піаністичної культури) (S. Prokofyev’s Piano Concerto no. 2 in Performing Interpretations (the Attempt of Pianistic Culture Analysis))

Гончаров О. І.
Особливості перекладення симфонічних творів для ансамблів баянів та акордеонів (Features of Transcriptions of Symphonic Works for Ensembles of Button Accordions and Accordions)

Самая Т. В.
Вокальне мистецтво в мистецтвознавчій науці: перспективи дослідження (Vocal Variety Arts in Art Criticism: Research Perspectives)

Рум’янцева А. Ю.
Особливості відновлення науково-методичної діяльності піаністів Харкова в повоєнний період (Recovery Features of Scientific and Methodological Activities of Kharkiv Pianists in the Post-War Period)

Кудрич Л. В.
Значення конкурсних заходів у вихованні естрадного співака (Significance of Competitive Events in Pop Singer Education)

Откидач В. М.
Творча особистість виконавця: шляхи становлення (частина друга) (Creative Personality of a Performing Musician: Ways of Formation (Part Two))

Вішленков М. П.
Сучасні проблеми роботи з дитячими хоровими колективами (Current Challenges in Working With Children's Choir Music Groups)

Красовська Л. О.
Сучасний вокал: методи навчання в різних жанрах музичного мистецтва (Contemporary Vocalism: Teaching Methods in Different Genres of Music Art)

Бойко А. М.
Джамала як представник співочої культури сучасної України (Jamala as a Representative of Vocal Culture of Contemporary Ukraine)

Воскобойнікова Ю. В.
Літургія в китайських тонах: культуротворчий експеримент регента Ніни Старостіної (Liturgy in Chinese Colours: the Church Choirmaster Nina Starostina’s Cultural and Creative Experience)

Лі Мін
Особливості голосоутворення в китайській оперній традиції (Vocalization Features in the Chinese Opera Tradition)

Гуріна А. В., Борисенко А. Г.
Школа Олександра Мишуги в історії української вокальної культури (Oleksandr Myshuha’s School in the History of Ukrainian Vocal Culture)

Розділ 2. Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

Курінна Г. В.
Теорія драми в контексті сучасного екранного мистецтва: драматургія дії (Theory of Drama in the Contemporary Screen Art Context: Action Drama)

Бугайова В. О.
Культурний проект режисера естради і масових свят (Cultural Project of a Variety Show and Mass Festivals Stage Director)

Борис І. О.
Робота режисера з актором у сучасному театрі (Director’s Activities with Actors in a Contemporary Theater)

Алфьорова З. І., Алфьоров А. М.
Національне та європейське в сучасній українській медіаосвіті (National and European Components in the Contemporary Ukrainian Media Education)

Миславський В. Н.
Кіноосвіта в Україні в 1920-х рр. (Film Education in Ukraine in the 1920s)

Канівець І. А.
Досвід зйомки фільму "Три плюс два": варіативність різноформатних версій (Shooting Experiment of the Film "Three Plus Two": Variability of Different Format Versions)

Косачова О. О.
Проблема толерантності культур в ігровому кінематографі: естетичний потенціал (Issue of Tolerance of Cultures in Live-Action Cinema: Aesthetic Potential)

Островська К. В.
Анатолій Кривохижа — хранитель хореографічних традицій України (Anatolii Kryvokhyzha as a Guardian of Ukrainian Choreographic Traditions)

Шкурєєв К. І.
Балети харківських композиторів для дітей. Ідейно-художні та філософські мотивації (Kharkiv Composers’ Ballets for Children. The Ideological and Artistic and Philosophical Motivations)

Бортник К. В.
Інтерпретація концепції "американської мрії" в балеті П. Чайковського "Лускунчик" (Interpretation of the Concept of "American Dream" in Pyotr Tchaikovsky's Ballet "Shchelkunchik" ("The Nutcracker"))

Ситченко К. В.
Калокагатія як символ довершеності античної людини та її тлумачення в сучасній культурі (Kalokagathia as a Symbol of Perfection of an Ancient Man and its Interpretation in the Patterns of Modern Culture)

Розділ 3. Мистецтвознавство

Шейко В. М.
Еволюція змістових та функціональних парадигм освіти в контексті сучасних соціальних та культурно-мистецьких трансформацій (Evolution of the Informative and Functional Paradigms of Education in the Context of Current Social, Cultural and Art Transformations)

Дяченко М. В.
Філософсько-поетичні рефлексії Є. Винокурова (Ye. Vinokurov’s Philosophical and Poetic Reflections)

Уманець О. В.
Ціннісні детермінанти та специфіка інтерпретування концепту жіночого начала в романі В. Брюсова "Вогняний ангел" (Value Determinants and Specific Character of Interpretation of the Concept of Femininity in V. Bryusov’s Novel "The Fairy Angel")

Корнєв А. Ю.
"Речовий світ" Богдана Хмельницького: мистецтво, історія, символ (Bohdan Khmelnytsky’s "World of Things": Art, History, Symbols)

Рожак-Литвиненко К. Б.
Портрет у творчості мистецького угруповання українських січових стрільців (Portrait in the Creative Work of Art Association of Ukrainian Sich Riflemen (Ukraiinski Sichovi Striltsi))

Бардік М. А.
Про художнє оновлення Успенського собору Києво-Печерської Лаври в 40-х рр. ХІХ ст. (Issue of Artistic Renewal of Cathedral of the Dormition of the Kyiv-Pechersk Lavra in the 40-s of the 19th Century)

Набоков Р. Г.
Українські сміхові традиції в сучасних арт-практиках (на прикладі різдвяних свят) (Ukrainian Laughter Traditions in the Contemporary Art Practices (the Case of Celebrating Christmas))

Рибалко С. Б.
Окімоно як предмет наукового аналізу (Okimono as an Object of Scientific Analysis)

Масалова К. Ю.
Діти Хора: до історії вивчення образу й актуальності теми (The Children of Horus: the History of Studying the Image of Gods and Relevance of the Theme)

Правила оформленя авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікуваня