Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 54. Серія: Мистецтвознавство

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2410-5325

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 3 від 30.09.2016 р.)

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в наукометричній базі "Російський індекс наукового цитування" (ліцензійний договір № 59-02/2016) та в пошуковій системі Google Scholar.

Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 2410-5325 (Print).

Редакційна колегія

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (головний редактор);
Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри філософії та політології, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України (заступник головного редактора)

Серія: Мистецтвознавство

Алфьорова З. І., Харківська державна академія культури, декан факультету кіно–, телемистецтва, доктор мистецтвознавства, професор;
Бистрова Т. Ю., Уральський державний педагогічний університет, професор кафедри культурології, доктор філософських наук, професор (Росія);
Зборовець І. В., Харківська державна академія культури, професор кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Клітін С. С., Санкт-Петербурзька академія театрального мистецтва, професор кафедри естради і музичного театру, доктор мистецтвознавства, професор (Росія);
Лошков Ю. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Осипова Н. П., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології, доктор філософських наук, професор;
Откидач В. М., Харківська державна академія культури, професор кафедри інструментів духових та естрадних оркестрів, доктор мистецтвознавства, професор;
Польська І. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії музики і фортепіано, доктор мистецтвознавства, професор;
Чепалов О. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри сучасної хореографії, доктор мистецтвознавства, професор;
Шило О. В., Харківський технічний університет будівництва та архітектури, професор кафедри культурології, доктор мистецтвознавства, професор;
Коновалова І. Ю., Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії музики і фортепіано, кандидат мистецтвознавства, доцент (відповідальний секретар)


Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. А. Троян

Комп'ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом


Зміст (Content)

Шейко В. М., Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М.
Освітньо-наукова діяльність Харківської державної академії культури в контексті закону України «Про вищу освіту» (Educational and Research Activities of the Kharkiv State Academy of Culture in the Context of the Law of Ukraine "On Higher Education")

Розділ 1. Музичне мистецтво

Бойко О. М.
Українська масова музика: спроба типології підходів (Ukrainian Mass Music: an Attempt of Typology of the Approaches)

Бабенко О. С.
В. Бібік. Шість хорів на вірші Г. Гдаля «Хай буде тихо скрізь» як утілення музично-поетичної єдності (V. Bibik. Six Choirs on the Poems by H. Hdal “Let It Be Quiet Everywhere” as the Embodiment of Musical and Poetic Unity)

Павленко Л. О.
Вплив ансамблевого виконавства на розвиток бандурного мистецтва ХХ–ХХІ ст. (Impact of the Ensemble Performance on the Development of the Bandura Art of the 20-21st Centuries)

Зимогляд Н. Ю.
Ціннісні орієнтири музичної творчості (на прикладі виконавських редакцій «Прелюдії, фуги і варіації» С. Франка) (Value Orientation of Music Performance (Drawing on the Performance Interpretations of “Preludes, Fugues and Variations” By C. Franckо))

Лінник М. С.
Стиль Р. Геніки — музичного критика (Studying R. Henikа’ Style of Work as a Music Critic)

Курганова Я. О.
Естрадно-вокальне виконавство та освітня система в сучасному Харкові (Vocal Show Artistic Performance and the Education System in the Context of Today's Kharkiv)

Каменєва А. С.
«Літургічні славослів’я Іоанна Златоуста на канонічні тексти» М. Шуха: жанрово-стилістичний та виконавський аспекти («Liturgical Praise of John Chrysostom on the Canonical Texts» by M. Shukh: Genre and Style, Performance Aspects)

Александрова О. О.
Світське і релігійне у вокальній поемі на вірші С. Єсеніна «Отчалившая Русь» Г. Свиридова (Secular and Religious Aspects in G. Sviridov's Vocal Poem “Cast Off Russia” to the Words of S. Yesenin)

Данільчишин Ю. М.
Наука співу олександра мишуги в контексті сучасної професійної естрадної вокальної освіти (Olexander Mishuha’s Singing Science in the Context of the Contemporary Pop Vocal Professional Education)

Єрошенко О. В.
Особливості вокального навчання низьких чоловічих голосів студентів-акторів (на матеріалі українських класичних музично-драматичних творів) (Features of the Vocal Training of Deep Male Voices of Students-Actors (a Case Study of the Ukrainian Classical Musical and Drama Works))

Зотов Д. І.
Алі Бен Су Аль (Шарль-Жан-Батист Суаль) та його внесок у розвиток європейського саксофонного виконавства (Ali Ben Sou Alle (Charles Jean-Batiste Soualle) and his Contribution to the Development of the European Saxophone Performance)

Коденко І. І.
Музичний смак і стиль у трактуванні Йоганна Йоахіма Кванца (за матеріалами «Versuch einer Anweisung die Flotte traversiere zu spielen») (Musical Taste and Style in Johann Joachim Quantz’s Interpretation (According to «Versuch Einer Anweisung die Flotte Traversiere Zu Spielen»))

Лян Цзітао
Образ Лоріса з опери У. Джордано «Федора»: інтерпретологічний вимір (The Role of Loris in Umberto Giordano’s Opera “Fedora”: an Interpretological Aspect)

Маклюк Д. М.
Концепції баритонових партій опер Дж. Верді: традиції та сучасний контекст (Concepts of the Parts for Baritones in Giuseppe Verdi's Operas: Traditions and Current Context)

Фісун М. М.
Виконавська специфіка соулу (Performing Specific Features of Soul)

Чжанчен Тан
Партія Сенеки в «Коронації Поппеї» К. Монтеверді: драма в музиці (The Seneca’s Vocal Part at C. Monteverdi’s L'incoronazione di Poppea ("The Coronation of Poppaea"): Drama in Music)

Щелканова С. О.
Друга симфонія В. Сильвестрова Musica mundana: онто-стильові засади (V. Sylvestrov’s Second Symphony Musica Mundana: Ontological and Stylistic Foundations)

Рябуха Н. О.
Онто-сонологія звукообразного мислення Дж. Кейджа (Onto-Sonology of Sound-Imaginative Thinking By J. Cage)

Рум’янцева А. Ю.
Дослідницька діяльність харківських піаністів у контексті соціокультурної парадигми другої половини ХХ ст. (Research Activity of Kharkiv City Pianists in Terms of Social and Cultural Paradigm of the Second Half of 20th Century)

Скляров О. Д.
Романс М. Зубова «Не йди, побудь зі мною» в часопросторі виконавських інтерпретацій (M. Zubov’s Romance “Don’t Leave, Stay With Me” in the Chronotopos of Performers’ Interpretations)

Ма Цзяцзя
Інструменталізм у вокальній музиці: досвід теоретичного моделювання (Instrumentalism in Vocal Music: Theoretical Modeling)

Розділ 2. Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

Мізяк В. Д.
Вистави за п’єсами М. Куліша в репертуарі театру Леся Лурбаса та їх сучасна інтерпретація на харківській сцені (Plays by M. Kulish in the Repertory of Les Kurbas Theatre and Their Modern Interpretation on Kharkiv Stage)

Хендрик О. Ю.
Проблема забезпечення навчально-методичним інструментарієм дисципліни «Танець Контемпорарі» у внз України (Providing The Course «Contemporary Dance» With Learning and Teaching Materials at the Higher Educational Establishments of Ukraine)

Лисиця С. В.
Типологія програм про здоровий спосіб життя на українському телебаченні (Typology of Programs on a Healthy Life on Ukrainian TV)

Атабалова М. Ф.
Фактори, що сприяють розвиткові витривалості танцюриста (Factors Contributing to the Development of a Dancer’s Endurance)

Борис І. О.
Специфіка роботи актора та режисера в українському поетичному театрі та кіно (Specific Features of an Actor’s and Director’s Work in the Ukrainian Poetic Cinema and Theatre)

Лі Дженьсін
Театральна система Мей Ланьфана та її оцінка видатними діячами світового мистецтва (The Teatrical System of Mei Lanfang and its Assessment by Famouse Art Workers)

Розділ 3. Теорія та історія мистецтв

Алфьорова З. І., Первишева І. Б.
Пластичне мислення в художній культурі на межі ХХ–ХХІ ст.: зміни в принципах монтажності (Plastic Thinking in the Artistic Culture at the Turn of the Millennium: Changes in the Montage Principles)

Корнєв А. Ю.
Хмельниччина у творчості українських художників сер. ХІХ — сер. ХХ ст. (Khmelnytsky Uprising in the Works of the Ukrainian Artists of the mid 19th — mid 20th century)

Ожога-Масловська А. В.
Японізм у європейському науковому дискурсі (Japonisme in the European Scientific Discourse)

Рибалко С. Б.
Українська скульптура малих форм у контексті нової хвилі японізму (Ukrainian Sculpture of Small Forms in the Context of a New Wave of Japonisme)

Кобессі Х.
Ліванський традиційний інтер’єр: проблеми дизайнерської теорії та практики (Lebanese Traditional Interior: Issues of Design Theory and Practice)

Рецензії

Elbeshausen H.
Навчальний посібник нового покоління

Шейко В. М., Кушнаренко Н. М., Дяченко М. В.
Фундаментальне осмислення історії сценічного мистецтва (історіографічно-поняттєвий дискурс)