ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра філософії та політології

Лисенкова Владлена Віталіївна

завідувач кафедри,
доктор філософських наук, доцент

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-30-97
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус

Кафедра як самостійний підрозділ Харківської державної академії культури існує з 1969 року, її очолив Костянтин Миколайович Лойко - випускник філософського факультету Київського державного університету (1949 р.), у ХДАК почав працювати з 1951 р. Він завідував кафедрою з 1969 р. по 1983 р.р., провів значну організаційну роботу щодо створення колективу кафедри, її кадрового поповнення.

З 1983 р. по 1989 р. кафедру очолювала кандидат філософських наук, доцент Євгенія Володимирівна Левченко, закінчила філологічний факультет ХДУ (1961 р.), у ХДАК працювала з 1969 р. Вона доклала значних зусиль щодо методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін, удосконалення форм і методів виховної роботи серед студентства як у навчальному процесі, так і в позааудиторний час. З 1989 р. по 2017 р. кафедру очолював доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України Микола Васильович Дяченко.

З вересня 2017 р. кафедрою керує доктор філософських наук, доцент Лисенкова Владлена Віталіївна.

Зважаючи на нові тенденції в розвитку вищої школи в Україні, зростаючі вимоги до вдосконалення методики навчання студентів, кафедра за останні роки практикує різні прогресивні форми поточного контролю залишкових знань (тести, комплексні контрольні роботи). Однією з форм навчального процесу, яка практикується при викладанні дисциплін на кафедрі, є самостійна робота студентів над курсами. На кафедрі розроблена методика її організації і проведення. Упроваджено такі форми самостійної роботи, як підготовка реферату та виступ студента на семінарі, конференції; вправи і завдання для домашньої роботи; написання контрольної роботи; підготовка доповіді і виступ з нею на семінарі або конференції.

З метою вдосконалення методології і методики викладання навчальних курсів на кафедрі постійно діє науково-методичний семінар, яким керує завідуючий кафедрою. У центрі постійної уваги викладачів - різні аспекти методики викладання, контролю знань студентів.

Колектив кафедри проводив та проводить активну науково-дослідницьку та науково-методичну роботу. В центрі уваги були такі теми, як “Специфіка формування наукового світогляду майбутніх спеціалістів культосвітньої роботи” (1986–1990 рр.), “Проблема “людина і культура” в історії філософської думки” (1991–1995 рр.), “Соціодинаміка культури” (1996–2000 рр.). З 2001 р. - "Філософські та політичні виміри культури". За цими темами опубліковано понад 300 статей та наукових доповідей, 10 навчальних посібників, 20 методрозробок, 8 наукових монографій, захищено 4 докторські дисертації. Викладачі кафедри неодноразово виступали з науковими доповідями, зокрема на міжнародних симпозіумах, Першому Всеукраїнському конгресі філософів, міжнародних, республіканських, регіональних, вузівських конференціях. На науково-теоретичному семінарі кафедри постійно обговорюються актуальні питання розвитку філософської науки, політології, правознавства, проблеми духовності особистості, відродження національної філософії і культури.

Кафедра приділяє значну увагу поширенню наукових знань, пропаганді духовної культури, вирішенню питань культурної політики в Україні. Регулярно проводяться “круглі столи” на факультетах з тематики “культура – світогляд – людина”, “сучасні політичні процеси в світі та в Україні”, функціонує студентське наукове товариство. Воно складається з окремих секцій, керівниками яких є викладачі. Студенти, члени секцій готують наукові праці, виступають з доповідями на конференціях, семінарах. Кожний викладач проводить семестрові теоретичні конференції студентів з актуальних проблем філософії, етики, естетики, релігієзнавства, філософії культури. Тематика конференцій тісно пов’язана з проблемами розвитку культури українського народу та інших народів світу. Так, за останні роки були проведені конференції за тематикою: “З історії філософії в Україні”, “Естетична те етична думка в Україні”, “Роль мистецтва в естетичному вихованні молоді”, “Естетична культура Слобідської України: минуле і сучасне”, “Проблема людини в історії філософської думки”, “Ерос і культура”, “Психоаналіз З. Фрейда і сучасність”, “Про особливості автокефального руху в Україні”, “Нове мислення та проблеми глобалістики”, “Світ, екологія, культура”, “100-ліття від дня народження Ролана Барта”, “Мислитель та революція: будьте реалістами, вимагайте неможливого!”, “Что происходит с субъектом: возможности существования и распада”, “Толерантність: AD HOC”, “Кумиромания: поп-идол в культуре”, “Lifestyle: философия самопрезентации” та ін.

Викладання елективних курсів здійснюється на основі авторських програм, розроблених викладачами кафедри.

Кафедра бере активну участь у вдосконаленні підготовки фахівців на всіх факультетах ХДАК, розробляє і впроваджує в навчальний процес нові форми і методи роботи згідно з сучасними вимогами. Вона забезпечує філософську підготовку аспірантів і здобувачів ХДАК. Провідні вчені кафедри здійснюють наукове консультування докторантів і наукове керівництво аспірантами зі спеціальності «теорія та історія культури». Фахівці кафедри беруть активну участь у роботі спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій.

Викладачі кафедри здійснюють викладання наступних навчальних дисциплін:

 • Адміністративне право
 • Господарське право
 • Договірне право
 • Естетика
 • Етика
 • Етика та естетика
 • Історія філософії
 • Політика в сфері культури
 • Політична транзитологія
 • Політологія
 • Правове забезпечення діяльності менеджера СКД
 • Правове регулювання туристичною діяльністю
 • Правознавство
 • Релігієзнавство
 • Соціальна політика
 • Соціально-молодіжна політика
 • Соціологія
 • Теорія філософії
 • Філософія
 • Філософія (етика та естетика)
 • Філософія (та логіка)
 • Філософія (філософська пропедевтика)
 • Філософія культури
 • Філософія мистецтва
 • Філософія мистецтва та сприйняття театральних явищ