ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту і адміністрування

Пшинка Ганна Василівна

В.о. завідувача кафедри,
кандидат філософських наук, доцент

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-30-97
Адреса: Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус, к.10
E-mail: kafmia1@gmail.comПрограми фахових вступних випробувань та додаткових іспитів для вступу на навчання за ступенем у 2019 році:
- «бакалавр», зі спеціальності 073 «Менеджмент» для осіб, які навчаються за іншою спеціальністю та успішно виконали навчальний план І курсу;
- «бакалавр», зі спеціальності 073 «Менеджмент», на основі ОКР «молодший спеціаліст»;
- «магістр», зі спеціальності 073 «Менеджмент», на основі ступеня бакалавра;
- «магістр», зі спеціальності 073 «Менеджмент», на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки.


Положення про магістерську роботу для студентів факультету управління та бізнесу спеціальності 073 "Менеджмент".

ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА. Методичні вказівки для студентів факультету управління та бізнесу денної (заочної) форм навчання, ступінь «бакалавр», галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 073 «Менеджмент»

Кафедра менеджменту і адміністрування входить до складу факультету управління та бізнесу та забезпечує викладання дисциплін управлінського та економічного спрямування на всіх факультетах академії.

Кафедра менеджменту і адміністрування є випусковою та здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент.

Бакалавр - галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 073 "Менеджмент". Спеціалізація - "Менеджмент і бізнес-адміністрування", кваліфікація - бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор. Термін навчання: 4 роки (денна форма).

Магістр - галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 073 "Менеджмент". Спеціалізація - "Менеджмент і адміністрування". Кваліфікація - магістр з менеджменту і адміністрування. Термін навчання - 1,5 року (денна та заочна форми навчання)."

Конкурентні переваги бакалаврських та магістерських програм кафедри менеджменту і адміністрування:
- практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища;
- якісна підготовка кваліфікованих керівників;
- використання новітніх методів навчання;
- можливість отримання диплому престижного швейцарського університету.

Особливості бакалаврських та магістерських програм полягають в індивідуальному підході до кожного здобувача вищої освіти завдяки невеликим групам та зручному графіку навчання; поєднанні культури ефективного управління даними, розвитку соціальних навичок та фундаментальної (професійної) підготовки; практичному підході (проходження практики в закладах та установах, організаціях та підприємствах різних форм власності, в органах влади та місцевого самоврядування).

В освітньо-професійних програмах враховані найбільш прогресивні концепції розвитку освіти, передовий досвід країн, що лідирують на ринку освітніх послуг, рекомендації потенційних роботодавців-партнерів академії, побажання здобувачів вищої освіти.

Концепцією підготовки менеджерів передбачено вивчення як управлінських дисциплін ("Менеджмент", "Управління проектами", "Управління персоналом", "Адміністративний менеджмент", "Інноваційний менеджмент", "Інвестиційний менеджмент", "Стратегічне управління", "Корпоративне управління", "Технологія прийняття управлінських рішень", "Іміджеологія" та ін.), так і економічних дисциплін ("Економіка і фінанси підприємства", "Управлінській облік і аудит", "Теорія економічного аналізу", "Економічні ризики", "Електронна комерція", "Статистика", "Маркетинг", "Маркетинг послуг", "Стратегічний маркетинг" та ін.), орієнтованих на усвідомлення специфіки бізнесу в соціокультурній сфері. Під час навчання студенти також здобувають знання з комплексу математичних, соціально-гуманітарних і правових дисциплін. Особлива увага приділяється опануванню інноваційних технологій, комп'ютерній та психологічній підготовці майбутніх менеджерів з урахуванням сучасних економічних і соціальних перспектив розвитку ринку праці в Україні.

Випускники магістратури можуть продовжити навчання в аспірантурі ХДАК.

З метою розвитку міжнародної мобільності студентів та підвищення якості освіти, з 2012 року започатковано реалізацію програми «Подвійний диплом» швейцарського вищого навчального закладу в сфері бізнес-адміністрування Swiss Montre Business School (Швейцарія). Студенти мають унікальну можливість здобути диплом про вищу освіту державного зразка та за бажанням диплом престижного швейцарського університету.

Професійна діяльність менеджера здійснюється в сфері управління та бізнесу підприємств і фірм різних форм власності та галузей діяльності, наукових організацій, органів державного управління, фінансових, консалтингових, страхових структур тощо.


Менеджери – випускники факультету управління та бізнесу можуть працювати на посадах: керівника підприємства, установи чи організації; керівного працівника апарату центральних органів влади; комерційного чи виробничого директора; керівника фінансового, бухгалтерського, економічного, адміністративного підрозділу підприємства чи організації; начальника відділу в комерційних та побутових організаціях; керівника підрозділу кадрів і трудових відносин; керівника підрозділу маркетингу; керівника підрозділу у комерційному обслуговуванні; керівника підрозділу у побутовому обслуговуванні; керівника підрозділу матеріально-технічного постачання; керівника підрозділу у сфері освіти та виробничого навчання; керівника іншого функціонального підрозділу; керівника малого підприємства; менеджера з питань комерційної діяльності та управління; менеджера у житлово-комунальному господарстві; помічника керівника підприємства, установи чи організації; фахівця в галузі управління ефективністю підприємства; фахівця зі зв'язків з громадськістю та пресою; консультанта з питань організації та управління підприємством, з економічних питань; викладача середнього чи вищого навчального закладу.

Місцями працевлаштування менеджерів є підприємства, установи, організації різних форм власності, фінансова інспекція, держказначейство, фінансово-кредитні, банківські установи, податкова адміністрація, державні фінансові служби, інвестиційні та страхові компанії, пенсійні фонди, органи соціального захисту населення, дилерські й брокерські фірми, фондова та інші біржі тощо.

• Загальна характеристика професії

Сутність менеджменту полягає в організації спільної цілеспрямованої діяльності людей, їх груп та організацій, забезпеченні координації і взаємодії між ними. Головна мета менеджера у публічній або економічній (приватній) сфері – це з мінімальними витратами ресурсів та часу досягти максимальних результатів. Діяльність бізнесового менеджера спрямована на отримання прибутку, а робота публічного управлінця – на створення умов та реалізацію програм для соціально-економічного розвитку окремих регіонів чи держави в цілому.


Менеджери здійснюють управління сучасним ринковим господарством використовуючи знання в галузі економіки, маркетингу, фінансів, бізнесу, соціальної психології.


Отримана освіта дозволяє досить легко адаптуватися до таких суміжних напрямків діяльності, як економіка, фінанси, бухгалтерія та аудит, маркетинг, консалтинг, освітні послуги та ін. Випускники успішно працюють на керівних посадах в державних, комерційних установах, в різних об'єднаннях, концернах, холдингах, корпораціях; аудиторських, консалтингових фірмах; інвестиційних компаніях; керують власним бізнесом.


Наші випускники затребувані на ринку праці, на момент закінчення навчання мають гарантоване працевлаштування та великі перспективи подальшого професійного та кар'єрного росту.

Молоді, цілеспрямовані, активні та амбіційні люди, ми чекаємо саме на вас!