МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка

Засновано в 1993 р.

Випуск 35

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 5 від 25.11.2011 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13566-2540Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
В. В. Шкода, доктор філософських наук;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, доктор мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Н. С. Бондаренко,
А. Г. Лисенко

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Сбірник одним файлом

Зміст

Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Міжнародний культурно-комунікативний обмін: формування правового поля та дефініцій

С. М. Волков
Мистецька освіта в реаліях соціокультурних процесів 60-х рр.

К. В. Кислюк
Українська культура в тенетах багатоукладності

З. М. Остропольська
Проблеми формування нової культурної раціональності в посткризовий період розвитку світової економіки

О. В. Кравченко
Мовна складова национальної культурної політики в Україні

М. В. Дяченко
Японська поезія: філософські мотиви

Л. С. Гоц
Магія крізь призму культурантропологічного підходу: історія аналізу проблематики

Ю. М. Денисенко
Образ України в маловідомих працях І. Мірчука та Н. Полонської-Василенко

І. В. Штонда
Руйнування як культурна константа

Ю. Ю. Сугробова
Раціональне осмислення творчості в соціокультурному просторі Західної Європи й України в Епоху Просвітництва

А. А. Савченко
Енергоінформаційна парадигма: культурологічний аспект

О. В. Хомякова
Ненормативна лексика як руйнівний фактор культури особистості

Т. Б. Каблова
Загальний огляд підходів до тлумачення феномену «золотого перетину»: від давнини до сучасності

Н. С. Рибій
Народні художні промисли Харківської губернії другої половини ХІХ — початку ХХ ст.

І. П. Коваленко
Поняття правової культури у вітчізняній та західній науці: компаративний аналіз

С. Ю. Чернецька
Фольклорні фестивалі в системі сучасних засобів поширення етнографічної інформації та популяризації культурно-мистецької спадщини

В. О. Чуйко
Трансформація вітчизняної святкової культури в період 20-30 рр. ХХ ст.

А. І. Борисов
Проблема меж в ігровому просторі сучасного мистецтва

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

О. О. Кухаренко
Екранна синдбадіада як експлуатація кінематографом персонажа та сюжетів східної казки

К. І. Станіславська
Еволюція цирку: від кінних перегонів до театралізованої мистецької форми

О. Г. Ситник
Маркетинг театральної діяльності: історико-культурний аспект

Н. М. Семенова
Феномен української національної балетної вистави: аналіз досліджень

Р. Г. Набоков
Еволюція художньо-виражальних засобів у феномені масових видовищ: від початку до сучасності

Музичне мистецтво

В. М. Щепакін
Неправославні духовні концерти в Україні на початку хх ст. в контексті становлення професійної музично-виконавської культури

В. Г. Бойко
Специфіка взаємодії «церковної» та «духовної» православної музики

В. М. Откидач
Концертний виступ естрадного співака: психологія підготовки

Ю. В. Воскобойнікова
Типологія критеріїв адекватності виконавської інтерпретації

М. П. Вішленков, Л. С. Азарцева
Культова архітектура та церковний спів як складові культури Харкова 2-ої половини ХІХ ст.

І. Ю. Коновалова
Композиторська інтерпретація в ракурсі культурного діалогу «автор — традиція» (на матеріалі хорової творчості А. Кушніренка)

О. І. Козак
Формування героїко-драматичного концепту в симфонізмі Л. Бетховена

Рецензії

В. М. Шейко
Рецензія на монографію С. М. Волкова «Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка»

Наші автори