Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 45

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)
ББК 71я54 + 85я54

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Друкується за рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 8 від 28.02.2014 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, кандидат мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. Г. Лисенко,
А. А. Троян

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом

Зміст

Теорія та історія культури

Ю. П. Богуцький, В. М. Шейко
Цивілізаційно-циклічні парадигми історико-культурологічних трансформацій як складові процесів самоорганізації суспільства

О. В. Кравченко
Постколоніальний дискурс національної культури та політики

Ю. М. Блажеєвська
До питання розвитку концептуальних засад вивчення українського національного характеру

З. М. Остропольська
Культурологічні й етичні виміри господарсько-економічних процесів в умовах цивілізаційного розвитку (стаття друга)

І. Б. Іванова, Н. В. Канонихіна, О. С. Харамурза
Ораторське мистецтво як чинник лінгводидактичних настанов у соціокультурному просторі сучасної України

В. М. Піщанська
Жінка в культурі українського козацтва

М. В. Дяченко
Гафур Гулям про філософсько-поетичні виміри часу

В. Г. Шадурський
Євангельські оповіді про Ісуса Христа: інтригуючі фрагменти

О. В. Уманець
Концепт перевертневості у фаустіанських версіях С. Альошина та М. Зариня

І. В. Петрова
Трансформація культурних практик аристократії за часів «галантного» століття

К. В. Пашков
Феномен західної постсекулярної культурології: Чарльз Тейлор, Джон Макклюр, Майк Кінг

В. А. Русавська
Гостинність у контексті соціально-культурних трансформацій ХІХ ст.

В. В. Прима
Концептуалізація гостинності в науковому дискурсі

С. Б. Рибалко
Японський традиційний костюм в економічній моделі

Н. Я. Колпакова
Агіографія св. Георгія в пам'ятках книжної писемності Візантії та Київської Русі

К. О. Гнидка
Фольклорні традиції як запорука збереження культурної самобутності народу в умовах глобалізації

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

І. С. Пісклова
Національна ідентичність як аспект формування традиційної танцювальної культури слобожанщини

К. В. Островська
Історія та розвиток кафедри народної хореографії Харківської державної академії культури

Н. М. Семенова
Принципи балетмейстерської творчості Павла Вірського та їх вплив на розвиток українського балетного театру

О. Ф. Розіна
Базова структура поєднання танцю, вокалу й гітари в різних стилях фламенко

К. В. Бортник
Еволюція новаторства балету П. І. Чайковського «Лебедине озеро» від постановки М. Петіпа та Л. Іванова до версії Ф. Рідмана

Т. С. Крайнікова
Медіаповедінка українських телеглядачів: аналіз стратегій, інформаційних потреб та інтересів

О. О. Косачова
Специфіка ведення дискусій у політичних ток-шоу на вітчизняному телебаченні

Ю. Б. Коваленко
Сучасний телевізійний репортаж: жанрові та мистецькі ознаки

А. А. Кікоть
Сучасні дослідження костюма: культурологічний підхід

Ю. С. Шевчук
Художнє кіно як туристична реклама

Музчне мистецтво

Ю. І. Лошков
Диригентське оркестрове виконавство США

А. В. Гладких
Технологічні складові професійної майстерності виконавців на духових інструментах

А. О. Верещака
Музичний фестиваль у системі маркетингу

О. Є. Гнатишин
Концептуальність у дослідженні української церковної музики П. Маценка: від аналізу ірмолоя до генези явища

В. Б. Чайковська
Про специфіку музично-звукових структур у контексті екранного образу

Ю. Б. Алжнєв
До проблеми відродження традиційного народно-інструментального музикування

Н. Ю. Зимогляд
Фортепіанне виконавство України в 30-ті рр. ХХ ст.

А. В. Гуріна
Семантичний аспект дослідження традиційної пісенності в працях В. Єлатова

Ю. В. Воскобойнікова
Принципи богослужбового співу святкового хору Свято-Єлисаветинського монастиря (м. Мінськ, Білорусь)

Л. М. Білозуб
Національні традиції у творчості українських композиторів ХХ ст.

Наші автори