Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 47. Серія: Культурологія

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2410-5325

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 3 від 26.09.2014 р.)

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в пошуковій системі Google Scholar.

Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 2410-5325 (Print).

Редакційна колегія

В. М. Шейко, доктор історичних наук (відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук (заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, кандидат мистецтвознавства (відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. Г. Шекунова,
А. А. Троян

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом

Зміст

Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Креативна модель освіти сучасної цивілізації: загальнокультурологічні, етнокультурні й етнопедагогічні аспекти

О. В. Кравченко
Концептуальні моделі ідентифікації національно-культурного простору України в сучасному публічному інтелектуальному дискурсі

М. В. Дяченко
Уолт Уітмен: філософсько-поетичні етюди оптимізму (стаття перша)

З. М. Остропольська
Морально-етичні аспекти господарської діяльності людини (з історії філософсько-культурологічної думки)

К. В. Кислюк
Перспективи комп'ютерних ігор у медіа-культурі ХХІ ст.

Е. В. Германова де Діас
Богословська підготовка Другого Ватиканського Собору (1962–1965 рр.)

В. В. Гончаров
Віртуальна реальність як новація у сфері художньої культури

Н. П. Осипова
Стратегія оратора: проблеми культурфілософської рефлексії

А. Л. Щербань
Причини трансформацій орнаментації народної кераміки Лівобережної України

О. Ю. Бучковська
Розвиток міжкультурного співробітництва в умовах глобалізаційних перетворень

О. В. Хом'якова
Гносеологічні підвалини та цивілізаційна детермінованість культурних парадигм вищої освіти

Л. Д. Божко
Література подорожей і туризм в історико-культурному контексті: епохи Відродження та Середньовіччя

Н. В. Шумлянська
Екотуризм як форма долучення до природної та культурної спадщини

М. О. Яріко
Менеджмент релігійного туризму в сучасній Україні на прикладі ісламської та католицької спільнот

С. Б. Рибалко
Японське традиційне вбрання в контексті весільної обрядодії

І. Б. Іванова
Лінгвокультурологічні аспекти дослідження стереотипів

Ю. С. Шевчук
Вплив реклами на перцептивні властивості художнього фільму

Н. В. Доброєр
Роль гейші в японській культурі: гендерний стереотип

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

З. І. Алфьорова
Екранна форма новітньої доби в контексті мультимедійності

Л. П. Овчієва
Шевченківські образи в мистецькій творчості М. Л. Кропивницького

Г. В. Курінна
Концепт конфлікту в конструкції телесценарію zieldrama

І. В. Єфремова
Відтворення балу в опері Е. Направника «Дубровський»

Ю. Б. Коваленко
До типології сучасного телевізійного репортажу

Д. О. Костенко
Стильові особливості дизайну фасадних композицій у житловому середовищі м. Київ у ХХ ст.

В. Ю. Тополевський
Сучасні аспекти виховання майбутніх акторів

Музичне мистецтво

І. С. Прохорова
Музично-розмовні жанри на сучасній естраді

О. А. Шишкіна
Формування репертуару народного співака як засіб розкриття творчої індивідуальності

І. Ю. Коновалова
Особистісно-стильові детермінанти хорової творчості Л. В. Дичко

Л. П. Макаренко
Особливості музикознавчого аналізу фольклорних засад авторського стилю у вітчизняній оркестровій музиці (на прикладі творчості Л. Колодуба)

Ю. І. Лошков
Гармоніка в Україні (друга половина XIX — початок XX ст.)

О. Д. Скляров
Розвиток внутрішнього слуху, пам'яті й асоціативного мислення в процесі фортепіанного навчання

А. Ю. Рум'янцева
Фортепіанне виконавство як предмет дослідження та явище музикознавства

О. В. Єрошенко
Концертна обробка двох народних пісень І. Рупіна як зразок взаємодії італійської та російської складових у вокальній культурі Росії першої третини XIX ст.

О. К. Зав'ялова
Європейська балетна музика від джерел до початку XX ст.: еволюція жанру

А. В. Гладких
Інструктивно-технологічні складові опанування виконавської техніки на духових інструментах

Н. Ю. Зимогляд
Фортепіанне виконавство України середини XX ст.

Наші автори