Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 48. Серія: Культурологія

УДК [008+78/79](062.552)
ISSN 2410-5325

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як фахове видання з культурології та мистецтвознавства.

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 8 від 27.02.2015 р.)

Збірник поданий на порталі (http://www.nbuv.gov.ua) в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело". Індексується в пошуковій системі Google Scholar.

Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, France): ISSN 2410-5325 (Print).

Редакційна колегія

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (головний редактор);
Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри філософії та політології, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України (заступник головного редактора)

Серія: Культурологія

Волков С. М., Національна академія мистецтв України, заступник директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор культурології;
Кислюк К. В., Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор культурології, професор;
Кікоть А. А., Харківська державна академія культури, професор кафедри режисури, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В., Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Мокрий В., Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Панков Г. Д., Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Рибалко С. Б., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Ph.D., Professor of Art History University of Northern Colorado. Greeley, Colorado, USA;
Стародубцева Л. В., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Щедрін А. Т., Харківська державна академія культури, професор кафедри філософії та політології, доктор культурології, професор;
Коновалова І. Ю., Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії музики і фортепіано, кандидат мистецтвознавства, доцент (відповідальний секретар)


Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
Ю. М. Заклінська,
А. Г. Шекунова,
А. А. Троян

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом

Зміст (Content)

Теорія та історія культури

С. М. Волков
Еволюційні трансформації культурології (Evolutionary Transformations of Culturology)

В. М. Шейко
Трансформації герменевтики системи охорони та зміцнення здоров’я землян: соціокультурні й екологічні аспекти (Transformation of Hermeneutics of the System of Health Protection and Health Improvement of People: Socio-cultural and Ecological Aspects)

В. Ю. Степанов
Визначення поняття «культурна спадщина» в культурному просторі України (Definition of the Concept of «Cultural Heritage» in the Cultural Environment of Ukraine)

М. В. Дяченко
Уолт Уїтмен: філософсько-поетичні етюди оптимізму (стаття друга) (Walt Whitman: Philosophical and Poetic Essay of Optimism)

З. М. Остропольська
Сучасні технології: соціокультурні аспекти (Up-to-date Technologies: Socio-cultural Aspects)

О. Г. Ситник
Антропологічна проблематика в сучасному кіномистецтві: на шляху до «безтілесної людини майбутнього» (за матеріалами фільму Спайка Джонза «Вона», 2013) (Anthropological Problems in Modern Cinema Art: towards "Disembodied Man of the Future" (Based on Spike Jonze’s "She", 2013))

І. А. Куриленко
Ігровий дискурс культури як об’єкт наукового осмислення (The Gaming Discourse of Culture as an Object of Scientific Comprehention)

Л. С. Азарцева
Вплив меценатства як форми благодійності на розвиток стародавніх культур (The Influence of Philanthropy as a Form of Charity on the Development of Ancient Cultures)

Л. Д. Божко
Культуротворчі змісти туризму в освіті (Cultural and Creative Meaning of Tourism in Education)

Н. О. Копилова
Мотиви андрогінності в образотворчому мистецтві першої половини XX ст. (The Motifs of Androgyny in Visual Art in the First Half of XX cen.)

М. О. Чумаченко
Міфологема світла і темряви в аксіологічних ученнях вітчизняних та російських філософів (The Mythologem of Light and Darkness in the Axiological Teachings of Domestic and Russian Philosophers)

Н. І. Кучина
Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної сфери (The Role of Marketing in the Activities of Organizations in the Sociocultural Sphere)

О. М. Гончарова
Герменевтичний дискурс музейної комунікації (The Hermeneutic Discourse of Museum Communication)

Н. В. Барна
Антропоекологічні виміри художньої діяльності (Anthropological and Environmental Dimensions of Artistic Activities)

A. J. Svedlow
Embracing Ryoan-ji

N. P. Osypova
The Anatomy of Orator’s Speech in Holistic Terms

I. M. Nakolonko
Healthy Way of Life as a Phenomenon of Culture: Historiographical Discourse

Українська культура

О. В. Кравченко
Ідеологічні стратегії державної культурної політики України (Ideological Strategies of the State Cultural Policy of Ukraine)

О. А. Доманська
Духовні засади української державності як чинник розбудови національного культурного простору (Spiritual Foundations of Ukrainian National Identity as a Factor of Restructuring the National Cultural Space)

М. В. Александрова
Соціокультурні трансформації сучасної України крізь призму поняття травми (Sociocultural Transformations of Modern Ukraine Through the Trauma Concept)

С. В. Кліценко
Проблематизація української культури в російськомовному літературному дискурсі сучасної України (Problematization of Ukrainian Culture in Russian-language Literature Discourse of Present-day Ukraine)

О. Ю. Лачко
Культурологічні особливості становлення українського театрального перформансу (Culturological Features of the Formation of Ukrainian Theatrical Performance)

В. О. Чуйко
Народне свято як засіб етнокультурної ідентифікації та національного єднання (The Folk Holiday a Means of Ethnocultural Identification and National Unity)

О. Г. Глущук
Організаційні процеси культурного життя Західної Волині міжвоєнного періоду в сучасній вітчизняній історіографії (Organizational Processes of Cultural Life in Western Volhynia during the Inter-war Period in Modern Ukrainian Historiography)

В. Б. Тюска
Культурологічна діяльність майбутніх педагогів — організаторів дозвілля в клубах (Culturological Activity of the Future Teachers — Organizers of Leisure in Clubs)

А. Л. Щербань
Політичні зміни як фактор впливу на трансформації орнаментації традиційної кераміки Лівобережної України (Political Changes as a Factor of Influence on the Transformation of Traditional Pottery Ornamentation in Left-bank Ukraine)

В. О. Корсунський
Проблеми та пошуки сучасного формотворення в дизайнерській підготовці (Problems and searching for modern form making in design training)

Наші автори