МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка

Засновано в 1993 р.

Випуск 36

 

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 8 від 01.02.2012 р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 13566-2540Р від 26.12.2007 р.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
В. В. Шкода, доктор філософських наук;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, доктор мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
М. О. Свердло,
А. Г. Лисенко

Художній редактор
І. Г. Колесник

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Електронна версія видання
І. Г. Колесник

Сбірник одним файлом

ЗМІСТ

Теорія та історія культури

В. М. Шейко
Еволюція й культура в добу глобалізації

М. В. Дяченко
Філософсько-естетичні мотиви у творчості Т. Шевченка

О. В. Кравченко
Типологізація культурної політики: теоретичні альтенативи

С. В. Виткалов
Клубний потенціал в умовах сьогодення (експериментальний досвід Рівненщини)

А. А. Савченко
Архаїзація постмодернової культури й формування основ нового бачення світу

О. М. Роговський
Структури модерну: психоестетичний аспект

Ю. А. Брагін
Референтність понять інтерпретативної антропології К. Гірца

О. Ю. Волох, В. А. Круковська
Світ як естетична реальність: про роль і місце естетики в глобалістській філософсько-сцієнтистській прогностиці та системі вищої освіти XXI ст.

В. С. Мірошниченко
Необхідність «цілісної асиметрії»: до проблеми «комфортності» сучасної української літератури

Е. В. Германова де Діас
Інтегризм у сучасному католицтві — пошуки традиційності

Ю. М. Денисенко
Жіночі виміри культурологічних концепцій української діаспори

О. О. Смоліна
Ім’я в контексті православної монастирської культури

А. Т. Щедрін
Традиціоналізм Рене Генона як світоглядна парадигма: соціокультурні контексти

Л. І. Мачулін
Харків у системі соціокультурних координат Російської імперії XVII-XVIII ст.

В. О. Чуйко
Традиції та новації у святково-обрядовій сфері сучасного Придніпров’я

О. С. Акименко
Ефект он-лайн присутності у віртуальній реальності медіасвіту

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

З. І. Алфьорова
Посттоталітарні змісти візуального мистецтва в Україні: загальний соціокультурний контекст

В. Ю. Тополевський
Педагогічне підгрунтя викладання акторської майстерності

Н. М. Семенова
Генеза та розвиток українських національних балетних вистав у першій половині XX ст.

С. О. Бєльський
Психоенергетика як допоміжний інструмент в опануванні пластичної виразності актора

Н. О. Шубенко
Медіамузика в системі нових мистецтв медійного простору

Л. В. Марков
Творчий шлях Маргарити Арнаудової (1960-ті — початок 70-х років)

Л. А. Філь
Основи професійності, що закладаються в дитячому хореографічному колективі

Т. С. Павлюк
Роль бальної хореографії та її культурної місії в суспільстві. Структурно-функціональний аспект

Є. В. Янина-Ледовська
Розвиток синтезованої структури сучасного хореографічного мистецтва

Музичне мистецтво

А. Ю. Румянцева
Ліаністична культура як системне явище

О. В. Цехмістро
Методологічні основи музично-теоретичного аналізу в контексті теорії діалогу

А. М. Прокоф’єва
Культурологічний аналіз семіотичного простору музичної культури: від структуралізму до психолінгвістики

О. В. Єрошенко
Виразність вокального виконавства: художні та природничі чинники

О. І. Гончаров
Оркестри (ансамблі) баянів і акордеонів. Проблеми розвитку

Ю. І. Лошков
Німецька романтична диригентська школа (друга половина XIX ст.)

В. М. Щепакін
Камерне виконавство в Одесі наприкінці 1860-х — початку 1870-х рр. Як приклад творчої взаємодії представників різних культур

Рецензії

С. В. Потрашков
Культурний чинник посткомуністичних трансформацій

Наші автори