Вимоги до оформлення та подання статей

Наукові фахові видання ХДАК: «Культура України», «Вісник Харківської державної академії культури»


Автори подають статті в роздрукованому й електронному варіантах.
Роздрукований варіант статті та супровідні документи автори особисто приносять у редакційно-видавничий відділ ХДАК, або надсилають листом на поштову адресу редакції:

61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
Харківська державна академія культури
редакційно-видавничий відділ ХДАК
Редакторові Трояну Арсенію Анатолійовичу

тел. (057)731-27-83

Електронні варіанти статей та супровідних документів слід надсилати на електронну пошту редакції rvv2000k@ukr.net, обов'язково зазначивши в ТЕМІ листа: стаття в «Культуру України» (серії «Культурологія», «Мистецтвознавство»), «Вісник ХДАК» (серія «Соціальні комунікації»).
Файли називати тільки за таким зразком: Прізвище_Заявка, Прізвище_Стаття_укр, Прізвище_Рецензія.
Усі документи, що містять підписи та печатки, повинні бути відсканованими.
Пакет документів, який автори мають подати до редакції збірника: 1.Заявку на розміщення наукової статті в збірникові. 2. Відомості про автора(-ів). 3. Рецензію на статтю.

Редактор збірника впродовж 14 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторам про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації в збірнику.

Вимоги щодо обсягу наукових статей, повідомлень, відгуків та рецензій

Статті за рубриками збірника – до 12 ст. (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком використаних джерел); наукове повідомлення – до 4 ст.; відгук або рецензія – до 3 ст. Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.

Технічні вимоги до рукопису статті

Текст статті виконується тільки у форматі *.dос, або *.rtf (Місrоsoft Word 2003), у форматі *.dосх (Місrоsoft 2007) статті НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

Параметри сторінки — формат А4; орієнтація – книжкова; поля — по 2 см; шрифт — Тіmes New Roman; кегль — 14; міжрядковий інтервал — 1,5; абзацний відступ — 1,25 см. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.
Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Тіmes New Roman 12.
Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору.
Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць дві і більше).
Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті мають бути обов'язкові посилання. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч.
Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах ТІF, JРG з роздільною здатністю не менше 300 dрі для чорно-білих зображень і не менше 600 dрі для кольорових зображень (у разі необхідності). У збірникові друкуються тільки чорно-білі зображення. Кольорові зображення в статті розміщуються на сайті збірника, якщо вони мають певне інформаційне значення.

Автори рукописів повинні дотримуватися міжнародних номенклатур.

Вимоги
Приклад

Індекс УДК

УДК [378.016:81.243](410)

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 1. Ініціали та прізвище автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання, назва місця роботи (навчання) автора, місто (країна — для зарубіжних авторів).
 2. Назва статті
 3. Анотація

Вимоги до анотацій: інформативність (відсутність загальних слів); змістовність (відображення основного змісту статті та результатів досліджень); єдність термінології в межах анотації; відсутність повторення відомостей, що містяться в заголовку статті. Текст власне анотації має бути розширений (не менше 50 слів, 600-800 знаків), відповідно до вимог реферативної бази даних Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського «Україніка наукова»). Змісти анотацій трьома мовами мають бути ідентичними. У статтях, написаних англійською чи іншими мовами, на початку розміщується англомовна (чи іншими мовами) анотація, далі — українська та російська.

 1. Ключові слова: не менше 3 і не більше 10 слів.

О. С. Частник, кандидат мистецтвознавства, доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків

Вивчення іноземних  мов студентами немовних спеціальностей Великобританії

Наведено огляд публікацій, у яких досліджено кризу щодо викладання іноземних мов у Великобританії та способи її подолання. Розглянуто причини скорочення чисельності кафедр британських університетів, де студенти вивчають іноземну мову як основну спеціальність. Описано заходи, спрямовані на розвиток функціонального білінгвізму серед випускників вищих шкіл, зокрема, заохочення вивчення мов на факультативних курсах різного рівня акредитації та різної тривалості. Проаналізовано дані опитувань слухачів таких курсів. Виявлено, що більшість слухачів обирають кредитні курси або курси з правом одержання сертифікату. Окремо висвітлено роль університетських мовних центрів  у забезпеченні викладання іноземних мов студентам немовних спеціальностей. 
Ключові слова: іноземні мови, студенти немовних спеціальностей, університетський мовний центр, кредитні курси, некредитні курси.

П. 1-4 РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

А. С. Частник, кандидат искусствоведения, доцент, Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого, г. Харьков

Иучение иностранных языков студентами неязыковых специальностей Великобритании

Приведен обзор публикаций, в которых исследуется кризис в преподаванни иностранных языков в Великобританни и способы его преодоления. Рассмотрены причины сокращения числа кафедр британских университетов, где студенты изучают иностранный язык как основную специальность. Описаны меры, направленные на развитие функционального билингвизма среди выпускников высших школ, в частности, поощрение изучения языков на факультативных курсах разного уровня аккредитации и разной длительности. Проанализированы данные опросов слушателей таких курсов.  Выяснилось, что большинство студентов выбирают кредитные курсы или курсы с правом получения сертификата.  Особо выделена роль университетских языковых центров в обеспечении преподавания иностранных языков студентам неязыковых специальностей.
Ключевые слова: иностранные языки, студенты неязыковых специальностей, университетский языковой центр, кредитные курсы, некредитные курсы.

П. 1-4 АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

O. S. Chastnyk, Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

Non-specialist  foreign language provision
in Great Britain

This paper presents a review of publications exploring the crisis in foreign language teaching in Great Britain and the ways of overcoming it.  The author investigates  the causes of a reduction in the number of British university departments where foreign languages are taught as a major.  The article also describes the measures aimed to develop functional bilingualism among university graduates, especially teaching languages at optional courses of various duration and accreditation status. Data from various surveys involving people attending such courses have been analysed. It appears that most of the students choose credit or certified courses. A particular attention is paid to the role of university language centres in teaching foreign languages to non-specialist students.
Key words: foreign languages, non-specialist language students, university language centre, credit courses, noncredit courses.

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

(заголовки підрозділів статті виділяються жирним шрифтом. Після назви підрозділу статті ставиться крапка і продовжується текст самої статті), відповідно до постанови президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», повинен мати такі необхідні елементи: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень та публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу дослідження; висновки.

Постановка проблеми, її актуальність та зв'язок з важливими практичними завданнями, значення вирішення проблеми (5-10 рядків).
Останні дослідження та публікації, на які посилається автор, виокремлення невирішених раніше питань; частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (ця частина статті становить близько 1/3 сторінки).
Мета статті (формулювання цілей статті) — опис головної ідеї публікації, чим відрізняється, доповнює та поглиблює вже відомі підходи, які нові факти, закономірності висвітлює; вказаний розділ дуже важливий: з нього читач визначає корисність для себе запропонованої статті; мета статті відповідає постановці загальної проблеми й огляду раніше виконаних досліджень (обсяг цієї частини статті 5–10 рядків).
Виклад власне матеріалу дослідження — головна частина статті, де висвітлюються основні положення дослідження, програма і методика експерименту, отримані результати та їх обґрунтування, виявлені закономірності, аналіз результатів, особистий внесок автора.
Висновки — основні підсумки, рекомендації, значення для теорії й практики, перспективи подальших досліджень.

Список використаних джерел

(заголовок підрозділу виділяється жирним шрифтом, вирівнювання по центру сторінки, без абзацного відступу; власне список літератури — шрифт звичайний, вирівнювання по ширині сторінки, абзацний відступ).
Список використаних джерел виконується мовою оригіналу, розташовується в алфавітному порядку, має наскрізну нумерацію. Список літератури в англомовній версії статті подається мовою оригіналу (тобто укр., рос., англ. тощо). Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел наведено в «Бюлетені ВАК України». — 2009. — № 5. — С. 26-30. Див. Додаток 5.
Увага! Список використаних джерел має містити не менше 5 джерел. Список використаних джерел не може складатися тільки із посилань на веб-сайти!
У списку використаних джерел слід уникати посилань на газети, виробничі журнали, навчальні посібники та власні публікації авторів. Посилання на неопубліковані роботи не дозволяються. За правильність наведених у списку використаних джерел даних відповідальність несуть автори.

Список використаних джерел

 1. Бадан А. А. Німецька мова для спеціальностей: економіка та інформаційні технології / А. А. Бадан, С. О. Царьова. –– Вінниця : Нова книга, 2004. –– 272 с.
 2. Голіченко Т. ”Шлях” давньоруського та античного космогенезу / Т. Голіченко  // Філос. і соц. думка. –– 1994. –– № 7–8. –– С. 121–134.
 3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. — М. : Искусство, 1984. — 350 с.
 4. Калыгин В. П. Введение в кельтскую филологию / В. П. Калыгин, А. А. Королев. — М.: Наука, 1989. –– 254 с.
 5. Пошивайло І. В. Міфо-ритуальні аспекти гончарства як полісемантичної знакової системи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05  / І. В. Пошивайло ; НАН України. Інститут політ. і етнонац. дослідж. — Київ, 1998. — 17 с.

Транслітерація українських і російських джерел латиницею.

Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, який створюється в латинському алфавіті.

References

 1. Badan A. A. Nimetska mova dlia spetsialnostei: ekonomika ta informatsiini tekhnolohii / A. A. Badan, S. O. Tsariova. — Vinnytsia : Nova knyha, 2004. — 272 p.
 2. Holichenko T. “Shliakh” davnioruskoho ta antychnoho kosmogenesu / T. Holichenko // Filos. i sots. dumka. — 1994. — № 7–8. — S. 121–134.
 3. Gurevich A. Ya. Kategorii srednevekovoi kultury / A. Ya. Gurevich. –– M. : Iskusstvo, 1984. –– 359 s.
 4. Kalygin V. P. Vvedenie v keltskuiu filologiiu / V. P. Kalygin, A. A. Koroliov. –– M. : Nauka, 1989. –– 254 s.
 5. Poshyvailo I. V. Mifo-rytualni aspekty honcharstva yak polisemantychnoi znakovoi systemy : avtoref. dys. … kand. ist. nauk : 07.00.05 / I. V. Poshyvailo; NAN Ukrainy. Instytut polit. i etnonats. doslidzh. –– Kyiv : 1998. –– 17 s.

У кінці статті вказується дата її надходження до редакції збірника. У разі доопрацювання статті авторами датою надходження рукопису статті в редакцію приймається дата її повторного надсилання чи подання. Старанно вивірений текст статті підписується автором(-ами).


З нової сторінки подається резюме статті англійською мовою! (обсяг — 250 слів або 1600-1700 знаків).

Приклад оформлення резюме

UDC [378.016:81.243](410)

NON-SPECIALIST FOREIGN LANGUAGE PROVISION IN GREAT BRITAIN

Chastnyk O.S., Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, alexchast@ukr.net

The aim of this paper is to explore the state of teaching foreign languages to non-specialist language students in the United Kingdom as well as the steps taken by British authoritites to overcome a crisis in this sector of higher education.
Research methodology. Eight major publications on the subject (survey reports, scientific journal and newspaper articles) have been reviewed. Statistical data have been widely drawn from formal and informal surveys conducted by various higher education bodies in Great Britain.
Results. It has been found that the government, higher education and industry bodies of the United Kingdom are well aware of an "alarming shortage" of British people able to speak foreign languages. A number of steps have been taken with the aim of transforming the language teaching strategy at university level. While traditional modern languages departments at British universities are losing popularity, more attention is given to non-specialist language students. There is a strong tendency to adopt functional approach to language teaching concentrating on developing practical language skills rather than theoretical knowledge. In the case of students not majoring in linguistics, foreign languages are not a required part of the degree programme. However, students wishing to acquire linguistic skills may join one of the language courses at their university. The courses vary in duration and academic value. Teaching is provided by the staff of well-equipped university language centers.
Novelty. An attempt is made in this paper to show alternative ways of teaching foreign languages to non-specialist students differing from those adopted in the post-Soviet countries.
The practical significance. Ukrainian educators may find the information contained in this article useful for developing a new strategy of teaching foreign languages to non-specialist students.

Key words: foreign languages, non-specialist language students, university language centre, credit courses, noncredit courses.


Відповідальність авторів

Рукописи проходять незалежне рецензування із залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.
Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.
Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду. У разі відмови в публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.
Редколегія залишає за собою право: не розглядати статті, що не оформлені за зазначеними параметрами та не відповідають вимогам ДАК; здійснювати редагування рукопису статті без узгодження з авторами; повертати матеріали авторам на доопрацювання; змінювати та вносити уточнення до «Вимог до оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань і концептуальних позицій авторів.