Про збірник | | Випуски


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Культура України

Збірник наукових праць

За загальною редакцією В. М. Шейка
Засновано в 1993 р.

Випуск 44

УДК [316.45/6:65.012.32](075.8)
ББК 71я54 + 85я54

Засновник і видавець — Харківська державна академія культури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Друкується за рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 6 від 27.12.2013р.)

Затверджено постановою ВАК України від 27.05.2009 р. №1-05/2 як наукове фахове видання з культурології, мистецтвознавства.

Редакційна колегія:
В. М. Шейко, доктор історичних наук
(відповідальний редактор);
М. В. Дяченко, доктор філософських наук
(заступник відповідального редактора);
З. І. Алфьорова, доктор мистецтвознавства;
Ю. І. Лошков, доктор мистецтвознавства;
І. І. Польська, доктор мистецтвознавства;
Н. П. Осипова, доктор філософських наук;
В. М. Откидач, доктор мистецтвознавства;
Л. В. Стародубцева, доктор філософських наук;
О. Г. Стахевич, доктор мистецтвознавства;
О. І. Чепалов, доктор мистецтвознавства;
О. В. Шило, доктор мистецтвознавства;
А. Т. Щедрін, доктор культурології;
І. Ю. Коновалова, кандидат мистецтвознавства
(відповідальний секретар)

Редактори:
Л. Ф. Торбовська,
А. Г. Лисенко,
А. А. Троян,
О. О. Яіцький

Комп’ютерна верстка
С. В. Яшиш

Збірник одним файлом

Зміст

Теорія та історія культури

Ю. П. Богуцький, В. М. Шейко
Роль діалогу культур у процесі синергетичної динаміки еволюції системи управління сучасною цивілізацією в добу глобалізації

Го Кай
Китайське художнє скло ХХ ст. (періодизація та історико-культурні особливості розвитку)

О. В. Кравченко
Постмодерністський контекст теоретичного моделювання сучасної культурної політики

М. В. Дяченко
Філософсько-етичні мотиви в романі І. О. Гончарова «Обломов»: цивілізаційний вимір

С. В. Виткалов
Культурна сфера Рівненщини як сегмент її духовного становлення (на прикладі діяльності галереї європейського живопису «Євро-арт»)

О. Ю. Коржов
Трансформація культури в епоху глобалізації

Ю. І. Марційчук
Конструюючи образ і зображення: соціокультурна специфіка візуалізації

З. М. Остропольська
Культурологічні й етичні виміри господарсько-економічних процесів в умовах цивілізаційного розвитку

Т. В. Фільова
Культурний розвиток 1920 — поч. 1930-х рр. у контексті політики уряду УРСР

О. П. Воєводін
Людина. Суспільство. Культура

О. В. Наконечна
Матеріальний артефакт як об'єкт культурологічного дослідження

А. Ю. Борова
Жанрові ознаки сучасних творів зі структурою «квест»

В. О. Радзієвський
Про загальні особливості й основи систематизації субкультур в Україні в 1941-1945 рр.

Н. О. Рябуха
Специфіка виконавської інтерпретації в системі трансформації культурних парадигм постмодернізму

І. А. Куриленко
Рецепція постмодернізму як культурної парадигми: теоретичний аспект

О. М. Ландяк
Методологічний інструментарій медіалогії в сучасних культурних дискурсах

І. Б. Первишева
Вплив комп'ютерних технологій, монтажних форм і прийомів на становлення та розвиток Інтернет-простору

Н. В. Верещагіна
Візантійські інсигнії князя Володимира та культурно-історичні реалії періоду утвердження Московського самодержавства

Г. Д. Панков
Аскетичні аспекти в православній танатології

С. Б. Рибалко
Костюмні традиції архіпелагу рюкю: кін. ХIX— початок XXI ст.

А. А. Кікоть
Театралізація костюма на сцені й у житті

В. В. Петрик
Аграрні культи, церемонії, свята й бенкети у світській Візантійській культурі

Н. А. Понікаровська
Доля в контексті вивчення танатичних уявлень східних слов'ян (категорія заложних покійників)

О. А. Скляренко
Українська традиційна лялька як носій етнічності в сучасній культурі

В. А. Русавська
Антропологічний вимір гостинності

О. С. Ляховська
Культура сервісу під час надання послуг харчування в круїзному туризмі

В. М. Шкуркіна
Умови виникнення графічних форм знаків-символів (на прикладі клинопису, єгипетських та китайських ієрогліфів)

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

А. В. Бурлуцький
Сценічне мовлення в українському театрі: проблема періодизації

О. О. Косачова
Методика застосування емоційних підказок на телебаченні

А. А. Прудников
Видовищна специфіка вуличного театру

З. І. Алфьорова
Парадокси стандартизації сучасної мистецької екранної освіти в Україні

О. В. Кабула
Становлення та розвиток українського театру: історико-педагогічний аспект

Є. В. Щербак
Трансформація жіночих образів у світовому балетному спектаклі «Весна священна»

Музчне мистецтво

Є. А. Козеняшев
Iван Козаченко — народний майстер із Луки

О. І. Гончаров
Оркестри (ансамблі) баянів та акордеонів. Проблеми репертуару

С. Г. Барвік
Становлення виконавської майстерності особистості музиканта

О. Л. Блінков, Г. Г. Газдюк
Еволюція джазового акомпанементу на контрабасі та специфіка його викладання

 

Наші автори