АСПІРАНТУРА

ПРАВИЛА прийому до аспірантури та докторантури Харківської державної академії культури у 2018 році (завантажити)


Згідно Наказу МОН України № 216-л від 26.10.2017 р. ХДАК отримала ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні, що дає можливість здійснювати набір та підготовку аспірантів за спеціальністю 025 Музичне мистецтво (ліцензійний обсяг — 8 осіб).


Згідно Наказу МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. у ХДАК утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.807.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” строком на три роки.


Аспірантура

У 2018 році ХДАК здійснює прийом в аспірантуру за такими науковими спеціальностями:
- 231 Соціальна робота
- 034 Культурологія
- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
- 025 Музичне мистецтво

Термін навчання в аспірантурі за денною і заочною формами навчання – не перевищує чотирьох років, крім умов, передбачених чинним законодавством України.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Прийом документів до аспірантури ХДАК здійснюється з 1 по 11 серпня 2018 року. Вступні випробування проводяться з 15 серпня 2018 року, зарахування – до 15 вересня 2018 року. Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра), яка відповідає обраній ними науковій спеціальності та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької та ін.) в обсязі, який відповідає рівню B2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом СambridgeEnglishLanguageAssessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Докторантура

У 2018 році ХДАК здійснює прийом в докторантуру за такими науковими галузями та спеціальностями:
- 034 Культурологія
- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
- 025 Музичне мистецтво

До докторантури ХДАК приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття наукового ступеня доктора наук на рівні з громадянами України, крім права на здобуття наукового ступеня за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами або загальнодержавними програмами. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить два роки.

Порядок прийому заяв і документів до докторантури ХДАК: з 1 по 15 серпня 2018 року, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00, кімн. 37-а, перерва з 13-00 до 13-45, вихідні – субота, неділя.

Детальнішу інформацію про вступ до аспірантури і докторантури див. у Додатку 7 до Правил прийому ХДАК у 2018 році.

Телефон для довідок: (057) 731-34-97.

Програми навчальних дисциплін за спеціальностями див. у відповідних ліцензійних справах.