ВЧЕНА РАДА

Рішення Вченої ради
Рішення вченої ради ХДАК від 28 листопада 2014 р.:

- про затвердження Положення про вчену раду;
- про затвердження Концепції розвитку Харківської державної академії культури як освітньо-наукового центру;
- про затвердження Положення про освітньо-науковий центр;
- про затвердження Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;
- про затвердження Положення про студентське самоврядування;
- про затвердження Положення про Центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних громадян.

Рішення вченої ради ХДАК від 29 травня 2015 р.:

- про затвердження Положення про організацію освітнього процесу;
- про затвердження Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності (Систему внутрішнього забезпечення якості).

Рішення вченої ради ХДАК від 30 жовтня 2015 р.:

- про затвердження Положення про підвищення кваліфікації.

Рішення вченої ради ХДАК від 30 листопада 2015 р.:

- про затвердження Положення про приймальну комісію;
- про затвердження Правил прийому до Харківської державної академії культури на 2016 рік;
- про затвердження Правил прийому до аспірантури Харківської державної академії культури на 2016 рік.

Рішення вченої ради ХДАК від 22 січня 2016 р.:

- про затвердження кандидатур студентів на призначення іменних стипендій на ІІ семестр 2015/2016 навчального року;
- про затвердження тем дисертаційних досліджень докторантів та аспірантів (набір 2015 року);
- про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів (трудових договорів);
- про затвердження Порядку переведення студентів Харківської державної академії культури, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб (на договірній основі), на вакантні місця державного замовлення (в новій редакції).

Рішення вченої ради ХДАК від 29 січня 2016 р.:

- про творчо-виконавську роботу ХДАК: стан та перспективи;
- про затвердження освітньої програми та навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 242 "Туризм";
- про формування контингенту студентів;
- про відповідність навчально-методичної документації вимогам освітнього процесу.

Рішення вченої ради ХДАК від 26 лютого 2016 р.:

- про кадрове забезпечення освітнього процесу: стан та перспективи;
- про наукові школи ХДАК;
- про хід виконання державних науково-дослідних робіт;
- про стан підготовки докторських дисертацій.

Рішення вченої ради ХДАК від 25 березня 2016 р.:

- про перспективи вдосконалення рекламної діяльності ХДАК;
- про проблеми студентського самоврядування;
- про підготовку до вступної кампанії 2016 року;
- про рекомендацію до друку збірників наукових праць та матеріалів конференції; - про затвердження освітньо-наукових програм та навчальних планів підготовки докторів філософії.

Рішення вченої ради ХДАК від 28 квітня 2016 р.:

- про виконання науково-педагогічними працівниками ХДАК зобов'язань за контрактами щодо наукової діяльності та навчально-методичного забезпечення навчального процесу;
- про затвердження ліцензійних матеріалів підготовки докторів філософії;
- про роботу спеціалізованих вчених рад ХДАК;
- про затвердження Положення про стипендіальну комісію ХДАК; - про затвердження Положення про використання коштів, передбачених на виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та преміювання студентів, аспірантів та докторантів у ХДАК; - про перспективи розвитку ХДАК в світлі нового Закону України.

Рішення вченої ради ХДАК від 27 травня 2016 р.:

- про хід написання та захистів докторських та кандидатських дисертацій викладачами, докторантами та аспірантами ХДАК;
- про аналіз роботи ХДАК у вирішенні проблеми підвищення якості освітніх послуг;
- про висунення кандидатур на призначення стипендій Харківського міського голови "Обдарованість" для дітей та молоді у 2016/2017 навчальному році;
- про пропозиції ХДАК щодо плану прийому до докторантури та аспірантури в 2016 році.

Рішення вченої ради ХДАК від 29 червня 2016 р.:

- про підсумки освітньої, навчально-методичної, наукової, творчо-виконавської та виховної діяльності ХДАК в 2015/2016 навчальному році;
- про зміст, організацію, результати виробничої практики студентів;
- про роботу науково-методичних семінарів та Школи педагогічної майстерності ХДАК в 2015/2016 навч. році;
- про хід підготовки до набору 2016 року;
- про рекомендації кандидатур студентів на призначення іменних стипендій на 2016/2017 навчальний рік;
- про рекомендації до друку монографій;
- про обрання на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ХДАК.

Рішення вченої ради ХДАК від 31 серпня 2016 р.:

- про обрання на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ХДАК;
- про рекомендації до зарахування до докторантури ХДАК на місця держзамовлення;
- про рекомендації на затвердження науковими консультантами докторантів та науковими керівниками аспірантів ХДАК (набір 2016 року);
- про підготовку до набору 2017 року.

Рішення вченої ради ХДАК від 30 вересня 2016 р.:

- про затвердження планів роботи Харківської державної академії культури на 2016/2017 навчальний рік;
- про затвердження навчально-методичних матеріалів Центру міжнародної освіти та співробітництва Харківської державної академії культури;
- про підсумки набору до академії на 2016/2017 навчальний рік.

Рішення вченої ради ХДАК від 28 жовтня 2016 р.:

- про затвердження Тематичного плану наукових досліджень кафедр Харківської державної академії культури на період 2016–2020 рр.;
- про затвердження ліцензійних матеріалів підготовки фахівців ступеня "бакалавр", "магістр" за 12 спеціальностями;
- про затвердження ліцензійних матеріалів підготовки фахівців ступеня "бакалавр" за спеціальністю 053 "Психологія";
- про рекомендації до друку наукових видань.

Рішення вченої ради ХДАК від 25 листопада 2016 р.:

- про проблеми організації освітнього процесу: стан та перспективи;
- про навчально-виховну роботу: стан та перспективи;
- про Наглядову раду Харківської державної академії культури;
- про рекомендації до друку наукових видань.