ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Кушнаренко Наталя Миколаївна
професор, доктор педагогічних наук, професор

Доктор педагогічних наук, професор. Штатний викладач, стаж науково-педагогічної роботи — 45 років.

Викладає навчальні дисципліни: Бібліотечне краєзнавство, організація та методика науково-дослідницької діяльності, Сучасні проблеми розвитку документно-інформаційних систем, Методика викладання спец дисциплін, Інноваційні методи викладання у вищій школі.

Автор понад 400 публікацій, зокрема:
Кушнаренко Н. М. Наукова творчість у галузі культурології і мистецтвознавства: навч. посібник / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький, Н.М. Кушнаренко; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України.— Харків: ХДАК, 2016.— 329 c.
Кушнаренко Н. З історії бібліотечної періодики: фахові видання Харківської державної академії культури / Наталя Кушнаренко // Вісн. Кн. палати.— 2015.— № 11.— C. 38-41.
Кушнаренко Н. Біобібліографічні покажчики як засіб формування позитивного іміджу освітньо-наукового закладу / Наталя Кушнаренко, Світлана Євсеєнко // Вісн. Кн. палати.— 2016.— № 9.— C. 48-52.
Кушнаренко Н. Портрет ученого в публікаціях: бібліометричний аналіз наукового доробку В. Шейка (до 75-річчя від дня народження) / Наталя Кушнаренко, Світлана Євсеєнко // Вісн. Кн. палати.— 2017.— № 4.— C. 37-43.
Шейко В. М. Харківська державна академія культури: етапи трансформації / В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації: зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури; [редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.]; за заг. ред. В. М. Шейка.— Харків, 2017.— Вип. 50.— C. 8-23.

Здійснює наукове керівництво кандидатських та докторських дисертацій. Під її науковим керівництвом аспіранти та здобувачі захистили 9 кандидатських та 3 докторські дисертацій.
Заступник головного редактора фахового збірника наукових праць «Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації», член редакційної ради науково-пактичного журналу «Научные и технические библиотеки».
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 у Харківській державній академії культури з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

Професійна діяльність та інтереси.
Працює в Харківській державній академії культури з 1972 р. Закінчила Харківський інститут культури у 1972 (нині Харківська державна академія культури) за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія». Закінчила аспірантуру Московського державного університету культури і мистецтв, захистила кандидатську дисертацію (1979 р.). 1989-1993 рр. — навчалася в докторантурі Московського державного інституту культури за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» та захистила докторську дисертацію (1993 р.). У 1996 році присвоєно вчене звання професора, а у 1999 році — заслужений працівник культури України.
В ХДАК займала посади: викладач кафедри бібліотечних фондів і каталогів Харківського державного інституту культури (1972-1975 рр.), старший викладач кафедри бібліотечних фондів і каталогів Харківської державного інституту культури (1980-1983 рр.), доцент кафедри бібліотечних фондів і каталогів (1984 р.), зав. кафедри бібліотечних фондів і каталогів (1987-1989 рр.), завідувач кафедри документознавства та книгознавства (1994-2014 р.), декан факультету бібліотекознавства та інформатики (1994-2002 рр.), завідувач кафедри книгознавства та фондознавства(1997 р.), проректор з науково-педагогічної та виховної роботи (2002 р.), проректор з наукової роботи (2006 р. – понині), професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2017 р. – понині).
Наукові інтереси: теоретико-методологічні проблеми документознавства, бібліотечного фондознавства, бібліотечного краєзнавства, бібліотечно-інформаційної та документознавчої освіти, ініціатор введення в Україні наукової галузі «соціальні комунікації» (2006).

Наукометричні дані Н.М. Кушнаренко в Google Academy.