ПОЛОЖЕННЯ


Стратегія розвитку Харківської державної академії культури на 2020-2025 роки

Стратегія інтернаціоналізації Харківської державної академії культури

Положення про ректорат Харківської державної академії культури

Положення про раду факультету Харківської державної академії культури


Положення про факультет культурології Харківської державної академії культури

Положення про факультет соціальних комунікацій Харківської державної академії культури

Положення про факультет управління та бізнесу Харківської державної академії культури

Положення про факультет хореографічного мистецтва Харківської державної академії культури


Положення про факультет кіно-, телемистецтва Харківської державної академії культури

Положення про факультет музичного мистецтва Харківської державної академії культури

Положення про факультет театрального мистецтва Харківської державної академії культури

Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогчіних працівників Харківської державної академії культури


Положення про студентське самоврядування Харківської державної академії культури

Положення про організацію освітнього процесу в Харківській державній академії культури

Положення про приймальну комісію Харківської державної академії культури

Положення про Вчену раду Харківської державної академії культури


Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківської державної академії культури

Положення про наукові школи Харківської державної академії культури

Положення про мистецькі школи Харківської державної академії культури

Положення про аспірантуру Харківської державної академії культури


Правила призначення стипендій у Харківській державній академії культури

Зміни до правил призначення стипендій у Харківській державній академії культури

Положення про стипендіальну комісію Харківської державної академії культури

Порядок переведення студентів Харківської державної академії культури, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб (на договорній основі) на вакантні місця державного замовлення (в новій редакції)


Положення про центр міжнародної освіти і співробітництва Харківської державної академії культури (зі змінами і доповненнями)

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян центру міжнародної освіти і співробітництва Харківської державної академії культури

Положення про центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів Харківської державної академії культури

Положення про набір та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства у Харківській державній академії культури (зі змінами і доповненнями)


Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Харківської державної академії культури

Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Харківської державної академії культури

Положення про систему запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківської державної академії культури

Положення про Комісію з питань академічної доброчесності та корпоративної етики Харківської державної академії культури


Положення про організацію практик студентів Харківської державної академії культури

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Харківської державної академії культури

Положення про інституційний репозитарій Харківської державної академії культури

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій у Харківській державній академії культури


Положення про порядок розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм у Харківській державній академії культури

Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в Харківській державній академії культури

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Харківській державній академії культури

Положення про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі та освітньому середовищі в Харківській державній академії культури


Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у Харківській державній академії культури

Положення про апеляційну комісію Харківської державної академії культури

Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти Харківської державної академії культури вибіркових дисциплін

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Харківської державної академії культури зі змінами та доповненнями


Положення про уповноважену особу (закупівлі товарів, робіт і послуг в Харківській державній академії культури)

Положення про психологічну підтримку здобувачів вищої освіти в освітньому процесі та освітньому середовищі Харківської державної академії культури

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування результатів навчання (навчальних дисциплін) у Харківській державній академії культури

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Харківськоі державної академії культури


Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки у Харківській державній академії культури

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти Харківської державної академії культури

Положення про студентський гуртожиток Харківської державної академії культури

Положення про Наглядову раду Харківської державної академії культури


Положення про Центр забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку в Харківській державній академії культури

Положення про застосування договірної системи оплати праці при виконанні господарчо-договорних, науково-дослідних, науково-мистецьких робіт та послуг у Харківській державній академії культури

Положення про Раду молодих учених Харківської державної академії культури