ПОЛОЖЕННЯ


Стратегія розвитку Харківської державної академії культури на 2020-2025 роки

Стратегія інтернаціоналізації Харківської державної академії культури

Положення про ректорат Харківської державної академії культури

Положення про раду факультету Харківської державної академії культури


Положення про факультет культурології Харківської державної академії культури

Положення про факультет соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності Харківської державної академії культури

Положення про факультет хореографічного мистецтва Харківської державної академії культури

Положення про факультет аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії культури


Положення про факультет музичного мистецтва Харківської державної академії культури

Положення про факультет сценічного мистецтва Харківської державної академії культури

Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогчіних працівників Харківської державної академії культури

Положення про студентське самоврядування Харківської державної академії культури


Положення про організацію освітнього процесу в Харківській державній академії культури

Положення про приймальну комісію Харківської державної академії культури

Положення про Вчену раду Харківської державної академії культури

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківської державної академії культури


Положення про наукові школи Харківської державної академії культури

Положення про мистецькі школи Харківської державної академії культури

Положення про аспірантуру Харківської державної академії культури

Правила призначення стипендій у Харківській державній академії культури (зі змінами)


Зміни до правил призначення стипендій у Харківській державній академії культури

Положення про стипендіальну комісію Харківської державної академії культури

Порядок переведення студентів Харківської державної академії культури, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб (на договорній основі) на вакантні місця державного замовлення (в новій редакції)

Положення про центр міжнародної освіти і співробітництва Харківської державної академії культури (зі змінами і доповненнями)


Положення про підготовче відділення для іноземних громадян центру міжнародної освіти і співробітництва Харківської державної академії культури

Положення про центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів Харківської державної академії культури

Положення про набір та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства у Харківській державній академії культури (зі змінами і доповненнями)

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Харківської державної академії культури


Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Харківської державної академії культури

Положення про систему запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківської державної академії культури (зі змінами та доповненнями)

Положення про Комісію з питань академічної доброчесності та корпоративної етики Харківської державної академії культури

Положення про організацію практик здобувачів вищої освіти Харківської державної академії культури (зі змінами та доповненнями)


Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Харківської державної академії культури

Положення про інституційний репозитарій Харківської державної академії культури

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій у Харківській державній академії культури

Положення про порядок розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм у Харківській державній академії культури


Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в Харківській державній академії культури

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Харківській державній академії культури

Положення про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі та освітньому середовищі в Харківській державній академії культури

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у Харківській державній академії культури


Положення про апеляційну комісію Харківської державної академії культури

Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти Харківської державної академії культури вибіркових дисциплін

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Харківської державної академії культури зі змінами та доповненнями

Положення про уповноважену особу (закупівлі товарів, робіт і послуг в Харківській державній академії культури)


Положення про психологічну підтримку здобувачів вищої освіти в освітньому процесі та освітньому середовищі Харківської державної академії культури

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування результатів навчання (навчальних дисциплін) у Харківській державній академії культури

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Харківськоі державної академії культури

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки у Харківській державній академії культури


Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти Харківської державної академії культури

Положення про студентський гуртожиток Харківської державної академії культури

Положення про Наглядову раду Харківської державної академії культури

Положення про Центр забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку в Харківській державній академії культури


Положення про застосування договірної системи оплати праці при виконанні господарчо-договорних, науково-дослідних, науково-мистецьких робіт та послуг у Харківській державній академії культури

Положення про Раду молодих учених Харківської державної академії культури

Положення про кафедру естрадного та народного співу Харківської державної академії культури

Положення про кафедру фортепіано Харківської державної академії культури


Положення про кафедру журналістики Харківської державної академії культури

Положення про кафедру гуманітаристики та мистецтвознавства Харківської державної академії культури

Положення про кафедру хорового диргування та академічного співу Харківської державної академії культури

Положення про кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури


Положення про кафедру іноземних мов Харківської державної академії культури

Положення про кафедру історії, музеєзнавства та пам'яткознавства Харківської державної академії культури

Положення про кафедру інформаційних технологій Харківської державної академії культури

Положення про кафедру культурології Харківської державної академії культури


Положення про кафедру майстерності актора Харківської державної академії культури

Положення про кафедру менеджменту культури та соціальних технологій Харківської державної академії культури

Положення про кафедру народної хореографії Харківської державної академії культури

Положення про кафедру народних інструментів Харківської державної академії культури


Положення про кафедру оркестрових інструментів Харківської державної академії культури

Положення про кафедру психології та педагогіки Харківської державної академії культури

Положення про кафедру режисури Харківської державної академії культури

Положення про кафедру сучасної та бальної хореографії Харківської державної академії культури


Положення про кафедру телебачення Харківської державної академії культури

Положення про кафедру туристичного бізнесу Харківської державної академії культури

Положення про кафедру теорії та історії музики Харківської державної академії культури

Положення про кафедру телерепортерської майстерності Харківської державної академії культури


Положення про кафедру фізичної культури і здоров'я Харківської державної академії культури

Антикорупційна програма Харківської державної академії культури

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської державної академії культури

Положення про бібліотеку Харківської державної академії культури


Положення про куратора академічної групи Харківської державної академії культури

Положення про наукового керівника здобувача третьго (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у Харківській державній академії культури

Положення про рецензента у складі спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії у Харківській державній академії культури

Положення про Комітет із забезпечення якості освіти в Харківській державній академії культури


Положення про відділ бухгалтерської служби Харківської державної академії культури

Положення про відділ кадрів Харківської державної академії культури

Положення про навчальну лабораторію інформаційного обслуговування Харківської державної академії культури

Положення про відділ діловодства та архіву Харківської державної академії культури


Положення про редакційно-видавничий відділ Харківської державної академії культури

Положення про навчальний відділ Харківської державної академії культури

Положення про Центр безперервної осіти Харківської державної академії культури