ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра теорії та історії музики

Коновалова Ірина Юріївна

завідувач кафедри,
доктор мистецтвознавства, доцент

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 712-09-84
Адреса: вул.Полтавський шлях, 5, 4-й корпус, кімната 35
Сторінка кафедри в соцмережі

Кафедра теорії та історії музики є одним із структурних підрозділів факультету музичного мистецтва, який функціонує з вересня 2017 р. після реорганізації кафедри теорії музики та фортепіано.

Колектив кафедри забезпечує викладання фундаментальних дисциплін музично-теоретичного, науково-методичного, виконавсько-інтерпретаційного спрямувань на всіх рівнях вищої освіти – першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому); є випускаючою кафедрою з підготовки доктора філософії за спеціальністю 025 Музичне мистецтво.

Кафедру очолює доктор мистецтвознавства, доцент Коновалова Ірина Юріївна – провідний фахівець у галузі музикознавства.

Наукова й освітня діяльність кафедри забезпечується високим науково-методичним рівнем викладачів (4 доктори, 2 кандидати наук), яскравими фахівцями в галузі мистецтвознавства, зорієнтованими на творчо-науковий пошук.

У своїй роботі кафедра зберігає органічний взаємозв’язок із спадкоємним досвідом українського музикознавства з використанням сучасних наукових досягнень світової науки. Одним з важливих завдань кафедри, поряд з науково-дослідницьким, методологічним і методичним удосконаленням навчальних дисциплін, є розкриття взаємозв’язків української та світової музичної культури.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі теорії та історії музики відповідають змісту фундаментальних дисциплін як історичного, так і теоретичного музикознавства.

Колектив кафедри представляють кілька поколінь музикознавців, кожний з яких належить до харківської наукової школи, на основі якої виробляються сучасні авторські програми, зберігається спадкоємність з провідними школами, генеалогічно пов’язаними з ХНУМ ім. І. П. Котляревського та НМАУ ім. П. І. Чайковського. Кожен викладач постійно вдосконалює зміст курсу з урахуванням специфіки виконавського профілю студентів. Цим обумовлено поєднання історичного, теоретичного та виконавського музикознавства, що систематизує діяльність музикантів у всьому розмаїтті свого прояву (теорія, історія, практика).

Основними формами навчальної та науково-методичної діяльності кафедри є:
- викладання музично-теоретичних дисциплін практичного спрямування;
- впровадження сучасних освітніх технологій та розвиток методів викладання, які сприятимуть впровадженню наукового досвіду в освітній процес;
- наукове керівництво дисертаційними роботами аспірантів;
- робота у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій, виступи в якості опонента, складання відгуків на автореферати кандидатських та докторських дисертацій;
- рецензування наукових робіт, наукових статей, збірників наукових праць, навчально-методичних розробок, навчальних посібників та програм;
- музично-просвітницька діяльність (проведення майстер-класів, участь у концертно-творчій, лекторській, просвітницькій роботи кафедр факультету музичного мистецтва ХДАК).

На кафедрі організовано постійно діючий науково-практичний семінар з актуальних питань теорії та історії історичного, теоретичного та виконавського музикознавства, в межах якого відбувається обмін власним досвідом, новітніми досягненнями в сфері мистецтвознавства, музикознавства, культурології, сучасними науковими працями.

Кафедра плідно співпрацює з викладачами інших кафедр факультету, поєднуючи наукові інтереси провідних вчених та викладачів ХДАК.

Курси, які викладаються викладачами кафедри:

 • Сольфеджіо
 • Гармонія
 • Поліфонія
 • Аналіз музичних форм
 • Історія світової музики
 • Історія української музики
 • Музична інтерпретація
 • Науково-дослідницька майстерність в галузі музикознавства
 • Музична критика
 • Музичне мистецтво Нового часу
 • Музична культура Слобожанщини
 • Музична педагогіка
 • Педагогічна майстерність
 • Семінар сучасної музики

Для докторів філософії:
Обов’язкові освітні компоненти:

 • Науково-педагогічна практика
 • Методологія теоретичного музикознавства
 • Методологія історичного музикознавства
 • Проблеми сучасної музикології
 • Інноваційні методи викладання у вищій школі
 • Організація та методика музикознавчого дослідження

Спецкурси:

 • Музична естетика
 • Еволюція музичних стилів та напрямів
 • Музична орієнталістика
 • Українська музична культура
 • Проблеми виконавського музикознавства
 • Історія та теорія музичного виконавства
 • Сучасні композиторські технології
 • Професійне музичне мистецтво
 • Етномузикологія
 • Історія китайського музичного мистецтва
 • Традиційна музична культура країн азійського регіону
 • Музична культура Слобожанщини
 • Філософія музики
 • Психологія музичного мистецтва
 • Соціологія музики
 • Феноменологія музики
 • Музична журналістика
 • Види музичної комунікації
 • Джазологія
 • Управління мистецькими науковими проєктами