ФАКУЛЬТЕТ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра філології

Борисова Аліна Олексіївна

завідувач кафедри,
кандидат психологічних наук, доцент

Контакти кафедри:
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 3, корпус 5, кімната 9
E-mail: kim.xdak@gmail.com


НАПИСАННЯ АНОТАЦІЙ ТА РЕЗЮМЕ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.
Навчально-методичні матеріали до циклу практичних занять з курсу іноземної мови для аспірантів та пошукувачів


Англомовні елементи наукової праці: назва, анотація, резюме: A Practical Guide to Writing Research Paper Titles, Abstracts, Summaries : навчальний посібник
Wir lernen Deutsch. Німецька мова як друга іноземна для студентів спеціальності “Туризм” : Навч. посіб.Кафедра іноземних мов здійснює навчання студентів однієї із сучасних європейських мов (англійської, німецької, або французької). Навчальний курс іноземної мови для студентів ХДАК передбачає практичний і функціонально обмежений рівень володіння мовою, що сприяє становленню студента як фахівця та, відповідно, має комунікативний і професійно-орієнтований характер. Кінцева мета курсу іноземної мови – формування у студента умінь та навичок, необхідних і достатніх для пошуку, оцінки і обробки іншомовної фахової інформації і для професійного усного й письмового спілкування в перебігу міжнародних контактів. Програма спрямована на розвиток у студента комунікативних компетенцій в усіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності – читанні, говорінні, аудіюванні та письмі.

Кафедра розробила і реалізує програму вивчення іноземної мови з урахуванням вимог кредитно-модульної системи, а також веде дослідницьку роботу з методів навчання іноземних мов, педагогіки та лінґвістичного забезпечення автоматизованих бібліографічних систем.

Навчальна дисципліна складається з 8,5 кредитів, 4 модулів, які містять 17 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі іспиту. Передбачено поточний контроль у вигляді контролю активності на заняттях, перевірки домашніх та класних самостійних робіт, наявності портфоліо (робочі зошити, індивідуальний словничок, підручник, довідкова література, роздавальні матеріали), презентація проекту; рубіжні етапи контролю у формі захисту модуля (письмове й усне тестування).

Викладачі кафедри ведуть такі курси:

  • - Ділова іноземна мова: для студентів факультету соціальних комунікацій, культурології і управління та бізнесу.
  • - Іноземна мова: для всіх студентів Академії. Тривалість курсу залежить від обраного фаху.
  • - Іноземна мова професійного спрямування для студентів магістратури.
  • - Друга іноземна мова: для студентів факультету управління та бізнесу (туристичний бізнес).
  • - Курс англійської мови для аспірантів денного відділення.