ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА


Мархайчук Наталія Віталіївна,

декан факультету,
кандидат мистецтвознавства, доцентЗаступник декана -
Косачова Ольга Олександрівна,
доцент, кандидат наук із соціальних комунікацій

Фахівець
Парасочка Наталія Юріївна

Секретар: Тлюняєва Лариса Вікторівна

Контакти факультету:
Телефон: (057) 734-99-24
Е-mail: ktm_khdak@ukr.net
Адреса: вул. Конторська, 1, 3-й корпус
Соціальні мережі: (факультет) (студрада факультету)


Web-сайт факультету

Факультет (первинна назва «факультет кіно-, телемистецтва») було створено у 2009 році на базі організованого у 1997 році режисерсько-хореографічного факультету, який свого часу утворився внаслідок реорганізації факультету народної художньої творчості. Деканом факультету було призначено провідного фахівця аудіовізуальної сфери, доктора мистецтвознавства, професора Зою Іванівну Алфьорову, яка понад десять років опікувалася розвитком факультету.

З 2020 по 2022 рр. факультет очолювала доктор мистецтвознавства, доцент Наталія Олександрівна Рябуха.

Від серпня 2022 деканом факультету є кандидат мистецтвознавства, доцент Наталія Віталіївна Мархайчук.

До складу факультету аудіовізуального мистецтва входять кафедри:
- кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності
- кафедра мистецтвознавства
- кафедра телерепортерської майстерності
- кафедра фотомистецтва та операторської майстерності

Роботу профільних кафедр супроводжує діяльність навчально-технічної лабораторії засобів телебачення, знімального павільйону, спеціалізованих кабінетів. Також практичні заняття відбуваються на технічних базах телерадіокомпаній і продакш-студій м. Харкова.

Науково-педагогічні працівники та керівництво факультету створюють гідні умови для підготовки конкурентоспроможних кадрів для українського аудіовізуального ринку з міцним освітньо-інформаційним підґрунтям, здобуття майбутніми фахівцями необхідних практично-утилітарних знань та набуття навичок, формування гуманістичного, національно-орієнтованого світогляду, який би мав чіткі етичні норми і цінності.

На факультеті аудіовізуального мистецтва здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» як на денній, так і на заочній формах навчання за освітньо-професійними програмами «Режисура телебачення», «Телерепортерство», «Оператор телебачення». Наразі набір на заочну форму здійснюється лише на освітній ступінь «магістр».

Підготовка здобувачів за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» зорієнтована на сучасні вимоги до фахівця сфери аудіовізуального мистецтва та виробництва. Сучасна аудіовізуальна освіта базується на кількох ціннісно-орієнтаційних моделях: освітньо-інформаційній, виховно-етичній та практично-утилітарній. Виклики сьогодення потребують не тільки синтезувати зазначені апробовані у світі моделі, але й скоригувати їх відповідно до національної специфіки. Викладачі та керівництво факультету прагнуть створити гідні умови для підготовки кадрів для українського аудіовізуального ринку з міцним освітньо-інформаційним підґрунтям, здобуття майбутніми фахівцями необхідних практично-утилітарних знань та набуття навичок, формування гуманістичного, національно-орієнтованого світогляду, який би мав чіткі етичні норми і цінності.

У концепції навчального процесу втілена система багатоступеневої освіти, яка дозволяє адаптувати національну аудіовізуальну освіту до вимог сучасних європейських освітніх стандартів.

Модель організації навчального процесу поєднує як теоретичну, так і практичну складові. Заняття відбуваються в стінах Академії та на технічних базах телерадіокомпаній і продакш-студій м. Харкова. Співробітники кафедри мають можливість упроваджувати нові курси в межах блоку «Професійно-орієнтовних дисциплін», які орієнтують майбутніх фахівців на вивчення новітніх спеціальних фахових дисциплін. Усе це забезпечує формування фахівця, здатного створити новаторський аудіовізуальний продукт, працювати в складних умовах динамічних соціокультурних та економічних змін.

Систематична профорієнтаційна робота на факультеті свідчить про те, що суспільний попит на фахівців аудіовізуальної сфери є стабільним. Конкурс на означені освітньо-професійні програми є доказом високої фахової підготовки на факультеті та конкурентоспроможності випускників факультету на сучасному ринку праці.

Результати творчої та організаційно-виховної роботи кафедр факультету відображається в результатах роботи таких проектів факультету, як «Golden Frame», «Розкажи дітям казку», «Кіно On-Line», «З перших вуст», «Моє місто, моя країна», «Територія надії», «Герої не вмирають» та ін.

Творчі досягнення здобувачів факультету відзначені дипломами таких конкурсів: «КІНОКО», «Корона Карпат», «Золота хвиля», «Золотий Георгій», «Кришталеві джерела», «Пролог», «FAST FEST WEEKEND», «Україна молода» та ін.

Науково-методична та теоретична робота на факультеті орієнтована на ґрунтовне осмислення змін у сучасній аудіовізуальній культурі та медійному середовищі, що є одним з пріоритетів розвитку факультету.