АКРЕДИТАЦІЯ


Відомості про самооцінювання освітньої програми "Мененджмент культури та соціальний маркетинг", спеціальність 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

Загальні документи:
- Наказ про призначення експертної групи
- Розклад роботи експертної групи
- Експертний висновок
- Рішення

Програми навчальних дисциплін:
- Арт-менеджмент
- Економіка культури
- Філософія
- Фінанси, гроші та кредит
- Фінансовий облік та аудит в соціокультурній сфері
- Іноземна мова у професійному спілкуванні
- Іноземна мова за професійним спрямуванням
- Інтегровані маркетингові комунікації в соціокультурній сфері
- Історія світової культури
- Інформаційні системи та технології в соціокультурній діяльності
- Івент-технології та подієвий менеджмент в соціокультурній сфері
- Історія України: цивілізаційний вимір
- Історія української культури
- Культурні індустрії
- Конфліктологія та управління конфліктами
- Менеджмент соціокультурної діяльності
- Основи економічної теорії
- Основи маркетингу та маркетингові комунікації
- Організаційно-методична практика
- Ознайомча практика
- Психологія
- Право в соціокультурній сфері
- Соціологія
- Соціокультурна діяльність (теорія та практика)
- Соціальний маркетинг
- Соціологія культури
- Соціокультурне проєктування
- Соціокультурні технології у дозвіллєвій діяльності
- Теорія культури
- Технологічна практика
- Теорія і технології соціально-культурної анімації
- Управління людськими ресурсами
- Українська мова (за професійним спрямуванням)
- Вступ до фаху
- Вища математика та статистика


Відомості про самооцінювання освітньої програми "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", спеціальність 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", рівень вищої освіти - доктор філософії

Загальні документи:
- Наказ про призначення експертної групи
- Програма проведення акредитаційної експертизи
- Звіт
- Експертний висновок

Додаткова інформація

Силабуси навчальних дисциплін:
Веб-аналітика
Веб-технології в науково-дослідній діяльності
Інноваційні методи викладання у вищій школі
Іноземна мова в науковій комунікації
Культурологія
Менеджмент знань
Організація та методика науково-дослідної роботи
Оцифрування документів бібліотеками закладів вищої освіти
Сучасні проблеми архівознавства
Сучасні проблеми розвитку документно-інформаційних систем
Теорія та історія соціальних комунікацій
Теорія та практика наукового редагування
Управління інноваційними проектами
Українська мова як іноземна
Філософія: теорія та методологія наукового пізнання