АКРЕДИТАЦІЯ


Висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю"

Висновки акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.020203 "Кіно-, телемистецтво"

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Аудіовізуальне мистецтво та виробництво спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво за другим (магістерським) рівнем

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Туризмознавство спеціальності 242 Туризм за другим (магістерським) рівнем


Висновки первинної акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.030302 "Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)", галузь знань 0303 "Журналістика та інформація", освітній ступінь - бакалавр

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Журналістика", спеціальність 061 "Журналістика", галузь знань 06 "Журналістика", рівень вищої освіти - другий (магістерський)

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Мененджмент соціокультурних проектів", спеціальність 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", галузь знань 02 "Культура і мистецтво", рівень вищої освіти - другий (магістерський)

Відомості про самооцінювання освітньої програми "Мененджмент культури та соціальний маркетинг", спеціальність 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

Загальні документи:
- Наказ про призначення експертної групи
- Розклад роботи експертної групи
- Експертний висновок

Програми навчальних дисциплін:
- Арт-менеджмент
- Економіка культури
- Філософія
- Фінанси, гроші та кредит
- Фінансовий облік та аудит в соціокультурній сфері
- Іноземна мова у професійному спілкуванні
- Іноземна мова за професійним спрямуванням
- Інтегровані маркетингові комунікації в соціокультурній сфері
- Історія світової культури
- Інформаційні системи та технології в соціокультурній діяльності
- Івент-технології та подієвий менеджмент в соціокультурній сфері
- Історія України: цивілізаційний вимір
- Історія української культури
- Культурні індустрії
- Конфліктологія та управління конфліктами
- Менеджмент соціокультурної діяльності
- Основи економічної теорії
- Основи маркетингу та маркетингові комунікації
- Організаційно-методична практика
- Ознайомча практика
- Психологія
- Право в соціокультурній сфері
- Соціологія
- Соціокультурна діяльність (теорія та практика)
- Соціальний маркетинг
- Соціологія культури
- Соціокультурне проєктування
- Соціокультурні технології у дозвіллєвій діяльності
- Теорія культури
- Технологічна практика
- Теорія і технології соціально-культурної анімації
- Управління людськими ресурсами
- Українська мова (за професійним спрямуванням)
- Вступ до фаху
- Вища математика та статистика