НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Харківська державна академія культури – центр фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі культурології, мистецтвознавства та теорії соціальних комунікацій, осередок кращих наукових шкіл означеного профілю.

Науково-дослідна та науково-методична діяльність у Харківській державній академії культури ґрунтується на базових засадах державної політики в галузі культури, науки й освіти України, визначених Конституцією України та іншими відповідними законодавчими документами. Основною метою досліджень кафедр є наукове забезпечення якісної підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів для галузі культури, мистецтва, педагогічної освіти, менеджменту через чотирирівневу вертикаль вищої освіти (бакалавратуру, магістратуру, аспірантуру, докторантуру), удосконалення освітнього процесу, запровадження новітніх освітніх технологій з урахуванням світового європейського досвіду.

ХДАК є провідним ЗВО в Україні з двох основних наукових галузей – «культурологія» та «соціальні комунікації». Академія ініціювала введення в Україні нових наукових галузей до «Переліку спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук, присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань», що підтримали Кабінет Міністрів України й більшість ЗВО відповідного профілю.

Значною ланкою відтворення інтелектуального потенціалу України є підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру. У ХДАК функціонують аспірантура (з 1994 р.), докторантура (з 1996 р.), інститут здобувачів вищої освіти. Згідно з наказом Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» ХДАК проводить підготовку здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (ступеня вищої освіти «доктор філософії») за такими науковими спеціальностями (переліку 2015 року): 034 Культурологія; 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 025 Музичне мистецтво.

У ХДАК працюють дві докторські спеціалізовані вчені ради: Д 64.807.01 за двома спеціальностями: 26.00.01 – теорія та історія культури (в галузі культурології та мистецтвознавства), 26.00.04 – українська культура (в галузі культурології та мистецтвознавства); Д 64.807.02 за двома спеціальностями: 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій (у галузі соціальних комунікацій), 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (в галузі соціальних комунікацій). За роки роботи (з 2002 р. по 2021 р.) у спеціалізованих учених радах ХДАК захистили дисертації на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за відповідними спеціальностями понад 120 науковців. Нині академія має можливість проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за всіма напрямами підготовки в аспірантурі ХДАК.

В академії діють понад 10 відомих наукових шкіл. Лідерами наукових шкіл ХДАК нині є відомі вчені, доктори наук: Василь ШЕЙКО, Наталя КУШНАРЕНКО, Олена РОЩЕНКО, Алла СОЛЯНИК, Людмила ФІЛІПОВА, Ірина ПОЛЬСЬКА, Ірина ДАВИДОВА, Світлана РИБАЛКО, Юрій ЛОШКОВ та ін. Керівниками мистецьких шкіл є професори академії, заслужені діячі мистецтв України Андрій СТАШЕВСЬКИЙ, Сергій ГОРДЄЄВ, народний артист України Борис КОЛНОГУЗЕНКО та ін. Саме вони є найрезультативнішими в підготовці докторів і кандидатів наук відповідного профілю для України.

ХДАК успішно розробляє разом з Інститутом культурології Академії мистецтв України загальнодержавну НДР «Українська культура: історико-культурологічні виміри». Зареєстровано в УкрІНТІ України й активно опрацьовуються дві загальноакадемічні НДР: «Вітчизняна та світова культура: історико-теоретичні аспекти» (державний реєстраційний номер 0109U00511) та «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку» (державний реєстраційний номер 0109U00512).

Серед основних наукових напрямів наукових досліджень факультетів – «Проблеми історії та теорії культури», «Українська і світова музична культура», «Українська хорова культура в контексті світової культури», «Хореографічна культура східних регіонів України: теоретичні і виконавські аспекти» та ін.

Академія видає два збірники наукових праць, що затверджені як фахові (категорія «Б») за такими спеціальностями, а саме «Культура України»: 34 – Культурологія (02.07.2020); 21 – Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (02.07.2020); 24 – Хореографія (02.07.2020); 25 – Музичне мистецтво (02.07.2020); 26 – Сценічне мистецтво та «Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: 29 – соціальних комунікацій (02.07.2020).

Щороку викладачі, докторанти, аспіранти і студенти академії видають понад 700 наукових та науково-методичних публікацій, а саме монографій, підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів, наукових статей, тез доповідей. Значна частина публікацій представників академії здійснюється за участю творчого колективу редакційно-видавничого відділу ХДАК (начальник відділу – Л. Мачулін), який за поданням ректорату академії, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України у 2008 р. було внесено до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції.

На базі ХДАК проводяться численні наукові, науково-практичні конференції міжнародного, всеукраїнського і регіонального рівнів, науково-методичні семінари, круглі столи, конкурси, фестивалі, які високо цінує українська і світова професійна громадськість. Серед них: щорічна міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвиту» (листопад); щорічна всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» (квітень), що дає можливість вільного спілкування й обміну новими науковими ідеями науковцям з України, Білорусі, Грузії, Польщі, Німеччини, Франції, США, Японії, Китаю, Туреччини, Ірану, Іраку, Мороко й інших країн.

В академії ефективно працює Товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених під керівництвом кандидата наук із соціальних комунікацій Ольги КОСАЧОВОЇ, яка координує діяльність студентських кафедральних і факультетських науково-творчих товариств, організує та модерує серії науково-методичних семінарів, наукові конференції, круглі столи, дискусійні клуби тощо.

Академія здійснює активну міжнародну діяльність на основі більш ніж 50 підписаних угод про співробітництво із ЗВО й організаціями із 10 країн світу. Зазначені договори охоплюють різні сфери співробітництва: наукову, навчальну, мистецьку, культурну, інформаційну та іміджеву. Свідченням міжнародного визнання науково-освітніх досягнень Академії стало підписання в м. Болонья Великої Хартії університетів. Академія має освітні та наукові зв’язки з Університетом Роберта Гордона (Велика Британія), Університетом штату Іллінойс (США), Вищою Королівською школою бібліотекознавства (Данія), Амстердамським університетом і Вищою політехнічною школою (Нідерланди), Вищою школою бібліотекознавства та інформатики й Українським Вільним Університетом (Німеччина), Харбінським університетом та Харбінським інститутом просвіти (КНР), Університетом Дев’ятого вересня (Туреччина), Вищою школою лінгвістичною (Польща), Вищою школою HUMANITAS (Польща), Вищою гуманітарно-економічною школою (Польща) та низкою китайських університетів та культурно-мистецьких організацій. За укладеними угодами академія здійснює міжнародний обмін викладачами, науковцями, студентами, надає можливість своїм студентам продовжувати навчання за кордоном. У межах реалізації міжнародних наукових та освітніх проєктів провідних учених Академії неодноразово запрошували до університетів Європи та світу для читання лекцій, участі в міжнародних наукових конференціях тощо.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ РОБОТИ В ХДАК ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

- сприяння становленню наукової екосистеми академії як інноваційного хаба, що націлений на ефективну комерціалізацію власних наукових здобутків та результатів інтелектуальної діяльності з урахуванням потреб суспільства і наукового потенціалу академії;
- укріплення позицій наукових шкіл академії в міжнародній науковій спільноті;
- створення умов для розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень за пріоритетними напрямами ХДАК, а також активізація роботи щодо залучення здобувачів вищої освіти всіх рівнів до виконання наукових конкурентних міждисциплінарних досліджень;
- розвиток інноваційної освітньо-наукової системи, що базується на передових результатах науково-дослідної діяльності;
- запровадження мистецьких PhD-програм згідно з принципами Єдиного європейського освітнього та наукового простору за наявними в академії мистецькими спеціальностями підготовки докторів філософії;
- розробка й упровадження механізмів захисту інтелектуальної власності результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників та їх ефективної комерціалізації;
- забезпечення умов для ефективної наукової й інноваційної діяльності членів академічної спільноти шляхом пошуку та залучення джерел фінансової підтримки наукових з метою покращення матеріально-технічної бази науково-освітньої інфраструктури;
- удосконалення системи співробітництва та партнерства представників органів влади, культури, бізнесу, науково-освітньої і мистецької громадськості на регіональному та державному рівнях;
- формування плідного взаємовигідного партнерства з українськими, зарубіжними і міжнародними організаціями з метою забезпечення міжнародного визнання науково-творчого продукту та подальшої інтеграції до світового ринку;
- сприяння академічній співпраці з національними і громадськими академіями та міжнародній мобільності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників академії;
- активізація діяльності наукової спільноти ХДАК у напрямі підготовки та висування наукових робіт для участі у відповідних національних і міжнародних конкурсах, міжнародних грантових наукових програм, зокрема «Горизонт 2020» та ERASMUS+;
- спонукання до публікаційної активності науковців, аспірантів, магістрів академії, передусім в авторитетних міжнародних і національних виданнях, які включені до провідних міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science;
- сприяння включенню до міжнародних наукометричних баз періодичних наукових видань академії, шляхом удосконалення сайтів академічних видань та узгодження їхньої редакційної і видавничої політики з вимогами цих баз;
- проведення ХДАК міжнародних наукових конференцій за участю провідних зарубіжних учених;
- утрадиційнення політики запрошення провідних зарубіжних учених для виступів та читання лекцій з перспективних і проблемних напрямів науки;
- стажування науково-педагогічних і наукових працівників, студентів та аспірантів у провідних зарубіжних навчально-наукових центрах;
- активізація участі науково-педагогічних працівників ХДАК у міжнародних наукових конференціях поза межами України.