ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра інформаційних технологій

Асєєв Георгій Георгійович

завідувач кафедри,
доктор технічних наук, професор
академік Міжнародної академії Інформатизації при ООН та Української академії наук

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-32-82
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 4, 2-й корпус, кімната 58
E-mail: gaseyev@ic.ac.kharkov.ua
Сторінка у соціальній мережі: Facebook


Спеціальність 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", освітня програма «Інформаційна та документаційна діяльність» (буклет)

Спеціальність 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", освітньо-професійна програма «Інформаційна та документаційна діяльність» (презентація)ПЛАН ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ІТ
за ОП «Інформаційна та документаційна діяльність» (спеціальності 029)
на 2020/21навч.року

Кафедра інформаційних технологій забезпечує вивчення основ комп'ютерних технологій студентами всіх факультетів академії. Водночас студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна форма навчання) за освітньо-професійною програмою «Інформаційна та документаційна діяльність» проходять поглиблену підготовку з використання інформаційних технологій і освоєння сучасних програмних продуктів. Володіння комп'ютерними технологіями на кафедрі розглядається як технічна складова процесу інформатизації наукової і навчально-виховної роботи. Комп'ютеризація навчального процесу передбачає:
- розвиток і впровадження технічної бази комп'ютерів, що забезпечують оперативне одержання результатів переробки інформації та її накопичення;
- впровадження традиційних форм навчання в середовище інформаційно-комп'ютерних технологій.

В умовах інформатизації суспільства і розвитку інформаційного ринку, на якому впроваджуються новітні засоби обчислювальної техніки і програмних продуктів, на кафедрі інформаційних технологій здійснюється підготовка фахівців, здатних використовувати нові інформаційні технології в системах електронного документообігу.

Комп'ютеризація навчального процесу, в першу чергу, передбачає його технічне і програмне забезпечення. Відповідно до поставлених цілей вирішуються такі основні завдання:
- придбання технічних і мультимедійних засобів і офісної цифрової техніки;
- засвоєння студентами стандартного прикладного програмного забезпечення;
- створення програмних продуктів відповідно до професійної підготовки;
- оволодіння сучасними інформаційними технологіями викладацьким складом для використання в навчальному процесі.

Комп'ютеризація навчального процесу здійснюється за такими напрямами:
- підготовка навчально-методичних матеріалів в електронній формі для студентів, що навчаються за фахом;
- проведення занять з використанням сучасних інформаційних технологій;
- використання модульного підходу від набуття студентами первинних навичок роботи з комп'ютером до вивчення базових курсів інформаційних технологій;
- підготовка студентами різних навчальних, практичних і лабораторних робіт із використанням сучасних інформаційних технологій;
- виконання студентами курсових і дипломних робіт на базі з використанням сучасних інформаційних технологій.

Навчально-методичні матеріали кафедри з модулів інформаційних технологій підготовлені в електронній формі і використовуються як у процесі проведення занять, так і в самостійній роботі студентів. Таким чином, сформований блок електронного навчально-методичного матеріалу може бути основою електронної бібліотеки і дистанційного навчання.

Навчальний процес ґрунтується на матеріально-технічному забезпеченні. Його базу складають лабораторії кафедри і комп'ютерні навчальні класи, машини яких об'єднані в загальну корпоративну мережу ХДАК. У цілому, матеріальна база кафедри має можливість забезпечити викладання на будь-яких курсах, пов'язаних із використанням ЕОМ.

Значний внесок кафедри у створення сучасної комп'ютерної бази ХДАК. Комп'ютеризація навчання — це вміння працювати з новими електронними носіями та засобами передачі інформації, комп'ютерними мережами, це розвиток нових, нетрадиційних послуг, зокрема у сфері електронної комерції та бізнесу.

Діапазон науково-дослідницьких та педагогічних інтересів кафедри сьогодні передбачає опрацювання проблем електронного документообігу, дистанційної освіти, гуманізації навчання, що необхідно для розвитку української науки, освіти й культури.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі інформаційних технологій:

 • Автоматизовані інформаційно-документні системи
 • Вища математика (за фаховим спрямуванням)
 • Вища та прикладна математика: дискретна математика; теорія імовірностей та математична статистика
 • Електронна комерція
 • Електронний документообіг
 • Електронні архіви
 • Електронні таблиці та бази даних
 • Засоби обробки електронних документів в Інтернет
 • Захист інформації в комп'ютерних системах
 • Інтелектуальні системи
 • Інтернет/Інтранет технології
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційні мережі
 • Інформаційні ресурси Інтернет з історії культури та мистецтва
 • Інформаційні системи в книгорозповсюдженні
 • Інформаційні системи менеджменту
 • Інформаційні системи та технології
 • Інформаційні технології
 • Інформаційні технології в музеєзнавстві
 • КЗВ: Дослідження операцій
 • КЗВ: Інформаційна культура
 • КЗВ: Інформаційне право
 • Комп'ютерна етика
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп'ютерні мережі та телекомунікації
 • Комп’ютерна техніка в режисурі естрадних та масових свят
 • Комп'ютерні презентації (програма та навчально-методичні матеріали)
 • Маркетинг та реклама в Інтернет (програма та навчально-методичні матеріали)
 • Математична теорія інформації (матеріали до курсу)
 • Математичне програмування
 • Методи та засоби інформаційної діяльності (програма та навчально-методичні матеріали)
 • Мультимедійна анімація (матеріали до курсу)
 • Об'єктно-орієнтовані методи в Інтернет-технологіях
 • Організація баз даних (бібліогр.)
 • Основи алгоритмізації (матеріали до курсу)
 • Основи проектування інформаційних систем (матеріали до курсу)
 • Офісне програмування
 • Підприємництво в інформаційній діяльності
 • Пошукова оптимізація веб-сайтів
 • Програмні засоби обробки інформації
 • Програмування на VBA
 • Сервіс в інформаційних технологіях
 • Системи обробки текстів і графічної інформації (книгозн.)
 • Системи управління електронним документообігом (матеріали до курсу)
 • Стандартизація в інформаційно-документних технологіях (матеріали до курсу)
 • Сучасні інформаційно-освітні технології
 • Теоретична інформатика
 • Технології інтелектуального аналізу даних
 • Технології Інтернет-реклами (програма та навчально-методичні матеріали)
 • Технологія програмування інтерфейсів
 • Технологія та організація комп'ютерного діловодства
 • Web-технології в культурно-інформаційній сфері
 • Web-технології в СКД