ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра інформаційних технологій

Асєєв Георгій Георгійович

завідувач кафедри,
доктор технічних наук, професор
академік Міжнародної академії Інформатизації при ООН та Української академії наук

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-32-82
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 4, 2-й корпус, кімната 58
E-mail: gaseyev@ic.ac.kharkov.ua
Сторінка у соціальній мережі: Facebook


Спеціальність 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", освітня програма «Інформаційна та документаційна діяльність» (буклет)

Спеціальність 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", освітньо-професійна програма «Інформаційна та документаційна діяльність» (презентація)Кафедра інформаційних технологій забезпечує вивчення основ комп'ютерних технологій студентами всіх факультетів академії. Водночас студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна форма навчання) за освітньо-професійною програмою «Інформаційна та документаційна діяльність» проходять поглиблену підготовку з використання інформаційних технологій і освоєння сучасних програмних продуктів. Володіння комп'ютерними технологіями на кафедрі розглядається як технічна складова процесу інформатизації наукової і навчально-виховної роботи. Комп'ютеризація навчального процесу передбачає:
- розвиток і впровадження технічної бази комп'ютерів, що забезпечують оперативне одержання результатів переробки інформації та її накопичення;
- впровадження традиційних форм навчання в середовище інформаційно-комп'ютерних технологій.

В умовах інформатизації суспільства і розвитку інформаційного ринку, на якому впроваджуються новітні засоби обчислювальної техніки і програмних продуктів, на кафедрі інформаційних технологій здійснюється підготовка фахівців, здатних використовувати нові інформаційні технології в системах електронного документообігу.

Комп'ютеризація навчального процесу, в першу чергу, передбачає його технічне і програмне забезпечення. Відповідно до поставлених цілей вирішуються такі основні завдання:
- придбання технічних і мультимедійних засобів і офісної цифрової техніки;
- засвоєння студентами стандартного прикладного програмного забезпечення;
- створення програмних продуктів відповідно до професійної підготовки;
- оволодіння сучасними інформаційними технологіями викладацьким складом для використання в навчальному процесі.

Комп'ютеризація навчального процесу здійснюється за такими напрямами:
- підготовка навчально-методичних матеріалів в електронній формі для студентів, що навчаються за фахом;
- проведення занять з використанням сучасних інформаційних технологій;
- використання модульного підходу від набуття студентами первинних навичок роботи з комп'ютером до вивчення базових курсів інформаційних технологій;
- підготовка студентами різних навчальних, практичних і лабораторних робіт із використанням сучасних інформаційних технологій;
- виконання студентами курсових і дипломних робіт на базі з використанням сучасних інформаційних технологій.

Навчально-методичні матеріали кафедри з модулів інформаційних технологій підготовлені в електронній формі і використовуються як у процесі проведення занять, так і в самостійній роботі студентів. Таким чином, сформований блок електронного навчально-методичного матеріалу може бути основою електронної бібліотеки і дистанційного навчання.

Навчальний процес ґрунтується на матеріально-технічному забезпеченні. Його базу складають лабораторії кафедри і комп'ютерні навчальні класи, машини яких об'єднані в загальну корпоративну мережу ХДАК. У цілому, матеріальна база кафедри має можливість забезпечити викладання на будь-яких курсах, пов'язаних із використанням ЕОМ.

Значний внесок кафедри у створення сучасної комп'ютерної бази ХДАК. Комп'ютеризація навчання — це вміння працювати з новими електронними носіями та засобами передачі інформації, комп'ютерними мережами, це розвиток нових, нетрадиційних послуг, зокрема у сфері електронної комерції та бізнесу.

Діапазон науково-дослідницьких та педагогічних інтересів кафедри сьогодні передбачає опрацювання проблем електронного документообігу, дистанційної освіти, гуманізації навчання, що необхідно для розвитку української науки, освіти й культури.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі інформаційних технологій:

 • Вища математика (за фаховим спрямуванням)
 • Вища та прикладна математика: дискретна математика; теорія імовірностей та математична статистика
 • Електронна комерція
 • Електронний документообіг
 • Електронні архіви
 • Електронні таблиці та бази даних
 • Засоби обробки електронних документів в Інтернет
 • Захист інформації в комп'ютерних системах
 • Інтелектуальні системи
 • Інтернет/Інтранет технології
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційні комп'ютерні мережі
 • Інформаційні ресурси Інтернет з історії культури та мистецтва
 • Інформаційні системи та технології
 • Інформаційні технології
 • Інформаційні технології в музеєзнавстві
 • КЗВ: Дослідження операцій
 • КЗВ: Інформаційна культура
 • КЗВ: Інформаційне право
 • Комп'ютерна етика
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп'ютерні презентації (програма та навчально-методичні матеріали)
 • Маркетинг та реклама в Інтернет (програма та навчально-методичні матеріали)
 • Методи та засоби інформаційної діяльності (програма та навчально-методичні матеріали)
 • Мультимедійна анімація
 • Об'єктно-орієнтовані методи в Інтернет-технологіях
 • Основи алгоритмізації
 • Основи проектування інформаційних систем
 • Офісне програмування
 • Пошукова оптимізація веб-сайтів
 • Програмні засоби обробки інформації
 • Сервіс в інформаційних технологіях
 • Системи управління електронним документообігом
 • Стандартизація в інформаційно-документних технологіях
 • Сучасні інформаційно-освітні технології
 • Теоретична інформатика
 • Технології Інтернет-реклами (програма та навчально-методичні матеріали)
 • Технологія програмування інтерфейсів
 • Технологія та організація комп'ютерного діловодства
 • Web-технології в культурно-інформаційній сфері
 • Web-технології в СКД