ПРО АКАДЕМІЮ

Харківська державна академія культури (ХДАК) - це заклад вищої освіти загальнодержавної форми власності, підпорядкований Міністерству культури України. ХДАК створена постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 р. за № 818 на базі ліквідованого Харківського державного інституту культури, який був першим закладом вищої освіти такого типу в Україні (Рішення Раднаркому України від 10.09.1929 р., протокол № 41/645). Свідоцтво про державну реєстрацію ХДАК було видане виконавчим комітетом Харківської міської ради за № 079438 від 27.07.1998 р. ХДАК внесена до Державного реєстру навчальних закладів України загальнодержавної форми власності і здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України АВ № 529688 від 26.08.2010 р.


Академія сьогодні – це сучасний заклад вищої освіти четвертого рівня акредитації, лідер бібліотечно-інформаційної та культурологічної освіти. Академія готує бакалаврів і магістрів за 16 напрямами та спеціальностями 7-ми галузей знань: «культура і мистецтво», «гуманітарні науки», «соціальні та поведінкові науки», «журналістика», «управління та адміністрування», «соціальна робота», «сфера обслуговування». Навчально-виховний процес забезпечують 7 факультетів, 29 кафедр, на яких працюють понад 200 штатних викладачів, серед них понад 40 докторів наук, професорів, народних і заслужених артистів України, заслужених діячів мистецтв та працівників культури України. Кількість викладачів, які мають наукові ступені, вчені звання, державні почесні звання, становить понад 70%.

Свідченням високого професіоналізму колективу академії є участь багатьох викладачів у престижних міжнародних конкурсах і фестивалях майстрів мистецтв. Н. Кушнаренко, Г. Асєєв, Б. Колногузенко (двічі) ставали переможцями щорічного регіонального конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».

Одним із досягнень академії є успішна підготовка науково-педагогічних кадрів. В академії функціонує докторантура та аспірантура зі спеціальностей 26.00.01 – теорія та історія культури, 26.00.04 – українська культура, 27.00.02 – документознавство, архівознавство, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 17.00.03 – музичне мистецтво; аспірантури зі спеціальностей 26.00.05 – музеєзнавство, пам’яткознавство, 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 13.00.05 – соціальна педагогіка, 17.00.02 – театральне мистецтво.

Здійснено реєстрацію та триває активне опрацювання двох загальноакадемічних НДР: «Вітчизняна та світова культура: історико-теоретичні аспекти» (державний реєстраційний номер 0109U00511) та «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку» (державний реєстраційний номер 0109U00512). ХДАК разом з Інститутом культурології Академії мистецтв України успішно досліджують загальнодержавну НДР «Українська культура: історико-культурологічні виміри».

За профілем підготовки кадрів в академії діють дві спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій. За п’ять останніх років викладачами академії були захищені 16 докторських і 28 кандидатських дисертацій. За означений період опубліковано 46 монографій, 35 наукових збірників, 87 підручників і навчальних посібників, проведено більше 20 наукових конференцій, у тому числі міжнародних, всеукраїнських, молодих учених. Щорічно викладачами ХДАК публікується понад тисячу наукових статей і тез доповідей, третина з яких виходить у зарубіжних виданнях культурологічно-мистецького спрямування.

Академія видає збірки наукових праць «Вісник Харківської державної академії культури» та «Культура України», які затверджені МОН України як фахові з педагогічних, історичних, філософських наук, культурології, мистецтвознавства та соціальних комунікацій.

Майже всі науковці, які сьогодні працюють в академії розпочинали творчу діяльність ще на студентській лаві. І нині студентська наукова і творчо-виконавська діяльність займає важливе місце в житті академії. В академії успішно функціонують студентські творчі колективи: академічний хор, естрадно-симфонічний оркестр, біг-бенд, оркестр народних інструментів, камерний оркестр; вокальний ансамбль «Soundblase», різноманітні за складом інструментальні ансамблі, ансамбль народної музики «Стожари», фольклорний гурт «Фарби», навчальний театр; театр народного танцю «Заповіт», театр сучасного танцю «ЕСТЕТ»; ансамбль бального танцю; студентський театр естрадного співу «СТЕП» та ін. За останні роки сотні студентів стали лауреатами та дипломантами міжнародних і всеукраїнських фестивально-конкурсних заходів.

Наукова діяльність студентів у системі навчального процесу (підготовка рефератів, курсових, бакалаврських і магістерських робіт) органічно доповнюється науково-дослідницькою діяльністю в позааудиторний час: наукові гуртки і дослідницькі групи, всеукраїнські студентські олімпіади з різних навчальних дисциплін, щорічні конференції молодих науковців, міські, обласні і всеукраїнські конкурси студентських робіт.

До послуг студентів академії бібліотека, книжковий фонд якої становить понад 310 тис. примірників, електронний читальний зал, комп'ютерні аудиторії, Інтернет-центр, телевізійна лабораторія та студія звукозапису, навчальний театр, спортивна зала, упорядковані гуртожитки, їдальня, кафе.

Академія є дійсним членом Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА), Організації Європейської співдружності в галузі бібліотечно-інформаційної освіти (БОБКАТССС), Європейської асоціації бібліотечно-інформаційної освіти та наукових досліджень (ЕВКЛІД). Вона має широкі навчальні та наукові зв’язки з Університетом Роберта Гордона (Велика Британія), Університетом штату Іллінойс (США), Вищою Королівською школою бібліотекознавства (Данія), Амстердамським університетом і Вищою політехнічною школою (Нідерланди), Вищою школою бібліотекознавства та інформатики і Українським Вільним Університетом (Німеччина), Харбінським університетом та Харбінським інститутом просвіти (Китай), Вищою гуманітарно-економічною школою (Польща). Згідно укладених угод академія здійснює міжнародний обмін викладачами, науковцями, студентами, надає можливість своїм студентам продовжувати навчання за кордоном.

16 вересня 2005 р. академія підписала Велику Хартію університетів, приєднавшись до світової університетської спільноти.

За вагомий внесок у розвиток української культури, мистецтва, підготовку висококваліфікованих фахівців академія була нагороджена у 1979 р. Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, у 1999 р. – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а в 2004 р. – Почесною грамотою Верховної Ради України і Золотою медаллю Академії мистецтв України.