ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ
освітніх та інших (наукових, науково-творчих) послуг,
що можуть надаватись в Харківській державній академії культури

Порядок розрахунків та вартість розробки наукових проєктів та виконання госпдоговірних тем формується фінансовими структурами ХДАК.


- з хореографічного мистецтва

Назва послуги Відповідальна/контактна особа
1 Проведення концертів творчих колективів ФХМ Колногузенко Б. М. (театр народного танцю «Заповіт»; тел..: 099-375-61-79)
Янина-Ледовська Є. В. (ансамбль сучасного танцю «ЕСТЕТ»; тел..: 050-631-85-41)
Меліхов В. І. (ансамбль бального танцю «Креатив»; тел.: 050-632-69-66)
2 Проведення семінарів та майстер-класів з основних хореографічних дисциплін усіх відділень ФХМ Колногузенко Б. М. (театр народного танцю «Заповіт»; тел..: 099-375-61-79)
3 Надання практичних та методичних консультацій фізичним особам та юридичним установам Колногузенко Б. М. (театр народного танцю «Заповіт»; тел..: 099-375-61-79)
4 Створення та постановки танцювальних номерів з народно-сценічного, сучасного та бального танців для професійних та аматорських колективів Колногузенко Б. М. (театр народного танцю «Заповіт»; тел..: 099-375-61-79)
Янина-Ледовська Є. В. (ансамбль сучасного танцю «ЕСТЕТ»; тел..: 050-631-85-41)
Меліхов В. І. (ансамбль бального танцю «Креатив»; тел.: 050-632-69-66)
5 Участь науково-педагогічних працівників ФХМ у складі журі конкурсів, оглядів, фестивалів Колногузенко Б. М. (театр народного танцю «Заповіт»; тел..: 099-375-61-79)


- з туристичного бізнесу

Назва послуги Відповідальна/контактна особа
1 Розробка стратегії розвитку туризму в об’єднаній територіальній громаді Завідувачка кафедри Любов Божко, 0503014905, bozhkolubov04@ gmail.com
2 Розробка автентичних туристичних маршрутів в конкретній громаді з метою її популяризації та підвищення туристичної привабливості ОТГ Завідувачка кафедри Любов Божко, 0503014905, bozhkolubov04@ gmail.com
3 Проєктний консалтинг (написання грантових заявок) Завідувачка кафедри Любов Божко, 0503014905, bozhkolubov04@ gmail.com
4 Управлінські тренінги для туристичних підприємств різної форми власності Доцент кафедри Алла Оніщенко, 0956031524, alla.an.ua@gmail.com)


- з інформаційних технологій

Назва послуги Відповідальна/контактна особа
1 Здійснення технологічного супроводу електронних навчальних матеріалів та курсів дистанційного навчання в середовищі Moodle Це відкритий веб додаток, на базі якого можна створити спеціалізовану платформу для розвитку слухачів. Через систему електронного навчання Moodle можна навчати та тестувати слухачів з усього світу на відстані. Важливу роль в платформі відіграють плагіни — модулі, які допомогають змінити дизайн и розширити функціональні можливості системи. Доценти Брусенцев В.О., Побіженко І.О. (сертифікат про підвищення кваліфікації з Moodle у ХНУРЕ).
Курси для школярів за такими дисциплінами:
1) Web технології в соціокультурній діяльності Професійний напрям надає слухачам необхідну теоретичну та практичну підготовку з основ використання сучасних web технологій та програмування при створенні web сторінок. Пріоритетом напряму є оволодіння практичними навичками використання мов розмітки.
доц. БРУСЕНЦЕВ В.О.
2) Web дизайн Професійний напрям надає слухачам необхідну теоретичну та практичну підготовку з основ використання сучасних web технологій та web дизайну при створенні web сайту. Пріоритетом напряму є оволодіння практичними навичками використання конструкторів сайту та CMS систем.
доц. БРУСЕНЦЕВ В.О.
3) Електронний бізнес Сучасний фахівець повинен знати і уміти використовувати в повсякденній роботі новітні інформаційні технології. Швидкий розвиток і широке застосування засобів обчислювальної техніки і мережевих технологій визначають вимоги до підготовки сучасного спеціа¬ліста, що повинен за допомогою впровадження і використання систем електронного бізнесу, вміти аналізувати та підви¬щувати ефективність складних економічних процесів на підприємстві.
доц. ПОБІЖЕНКО І.О.
4) Мультимедійна анімація Сьогодні одним з напрямів розвитку системи освіти нашої держави є дистанційне навчання. Його технологічною основою є можливості використання Інтернет, серед яких оперативне передавання на будь які відстані мультимедіа повідом лень. Використання засобів мультимедіа в навчанні відкриває великі можливості для ілюстрації явищ, що вивчаються, дозволяє активно використовувати динамічні об’єкти, анімацію.. Таким чином, можна відчутно підвищити якість навчання, створюючи привабливі інтерактивні навчальні програми.
доц. ПОБІЖЕНКО І.О.
5) Мультимедійні технології (робота з аудіо, відео) Поняття мультимедіа техно¬логії; класифікація та області застосування мультимедіа до¬датків; мультимедіа продукти навчального призначення; типи та формати файлів; звукові файли; відео; програмні засоби для створення та редагування елементів мультимедіа; прик¬лади реалізація статичних і динамічних процесів з викорис¬танням засобів мульти медіа технології.
доц. ПОБІЖЕНКО І.О.
6) 1С технології управління організацією ПрофесійнийПід час вивчення професійного напряму «1С технології управління організацією» слухачі отримують уявлення про 1С технології управління організацією та знайомляться з системою 1С технології управління організацією.
доц. ПОБІЖЕНКО І.О.
7) Медіаграмотність та критичне мислення Професійний напрям забезпечує загальний розвиток здобувача освіти та спрямована на отримання та розвинення навичок критичного мислення у роботі з інформаційними джерелами, медійними продук тами, навчити вирізняти маніпуляції у заголовках та текстах та навчити користу ватися міжнародними та україн ськими технологічними інстру ментами перевірки інформації тощо.
доц. ШЕЛЕСТОВА А.М.
8) Комп’ютерна графіка Розглядаються основні поняття теорії кольору, фізіологія сприйняття кольору людиною, поширені моделі формування кольорових зображень на екрані та папері, їх підтримка засобами графічних редакторів. Надаються прийоми роботи зфотографічними зображеннями та з інфографікою.
доц. ЯРУТА В.О.


- у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Назва послуги Відповідальна/контактна особа
1 Наукове консультування здобувачів третього освітньо-наукового рівнів інших ЗВО щодо проблематики їх дисертаційних досліджень завідувач кафедри Давидова І.О. тел.: (057) 731-13-88
2 Платне обговорення та захисти дисертаційних досліджень здобувачів з інших ЗВО завідувач кафедри Давидова І.О. тел.: (057) 731-13-88
3 Публікація статей у фаховій науковій збірці «Вісник ХДАК», серія «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» професор кафедри Соляник А.А. тел.: (057) 731-13-88
4 Керівництво стажуванням фахівців зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа завідувач кафедри Давидова І.О. тел.: (057) 731-13-88


- у галузі історії, музеєзнавства та пам'яткознавства

Назва послуги Орієнтовна вартість/порядок надання Відповідальна/контактна особа та дані
1 Створення музейних експозицій і мистецьких виставок, розроблення креативних екскурсійних маршрутів 3000 грн за одиницю, остаточна вартість обраховується фінансистами ХДАК Сошніков Андрій Олександрович, доктор філософських наук, доцент кафедри
Е-mail: kafistxdak@ukr.net
2 Написання історичних довідок різного характеру 2000 грн за 0,1 др. арк, остаточна вартість обраховується фінансистами ХДАК Шандра Ірина Олександрівна, доктор історичних наук, професор кафедри
Е-mail: irina_shandra@ukr.net, kafistxdak@ukr.net
3 Написання положень (статутів) музею 1000 грн за одиницю, остаточна вартість обраховується фінансистами ХДАК Бабкова Надія Вячеславівна, кандидат історичних наук, викладач, тел.: (057) 731-13-88


- у галузі сценічного мистецтва

Назва послуги Відповідальна/контактна особа
1 Проведення лекцій і надання консультацій з питань етикету, зокрема ділового етикету та професійної етики Світлана Шумакова +38 098 784 11 73
2 Навчання персоналу манери поведінки та спілкування при вирішенні ділових питань Світлана Шумакова +38 098 784 11 73
3 Організація міжнародних спеціалізованих й універсальних виставок та ярмарок, заходів конгресних форматів – зустрічей провідних фахівців профільної галузі Світлана Шумакова +38 098 784 11 73
Вікторія Бугайова + 38 050 400 77 97
Роман Набоков + 38 050 908 62 82
4 Проведення наукових конференцій, круглих столів і семінарів із залученням вітчизняних та іноземних учасників з метою встановлення творчих контактів і розширення міжнародних наукових зв'язків Світлана Шумакова +38 098 784 11 73
Сергій Гордєєв +38 066 731 68 49
5 Консультаційні послуги в області: організаційного проектування та практичної реалізації заходів ділової сфери; розробки концепції іміджу різного роду офіційних заходів – прийомів, переговорів, церемоній тощо Світлана Шумакова +38 098 784 11 73
Вікторія Бугайова + 38 050 400 77 97
Роман Набоков + 38 050 908 62 82
6 Інструктивні рекомендації з планування прогресивних форм науково-творчого співробітництва та особливостей їх організації Світлана Шумакова +38 098 784 11 73
Сергій Гордєєв +38 066 731 68 49
7 Курси підвищення кваліфікації та перепідготовки за спеціальністю «Режисура театралізованих видовищ і шоу-програм» (кваліфікація – режисер-постановник театралізованих видовищ та шоу-програм) Вікторія Бугайова +38 050 400 77 97
8 Онлайн майстер-клас з майстерності актора за драматичним твором «Чайка» А.Чехова І.О.Борис 095-301-66-93
9 Курси англійської мови (підготовка до ЗНО) зав. кафедри Борисова А.О., тел. 097-40-777-30


- у галузі культурології та менеджменту культури та соціальних технологій

Назва послуги Відповідальна/контактна особа
1 Наукове редагування текстів проф. К. В. Кислюк, k_k_v@ukr.net
2 Переклад наукових текстів з французької мови проф. К. В. Кислюк, k_k_v@ukr.net
3 Наукове консультування з питань культурології викладачі кафедри культурології (відповідальний – доцент кафедри культурології О. А. Гаврюшенко), dekga@ukr.net
4 Проведення майстер-класів з народної художньої творчості (писанки, ляльки-мотанки) аспірантка 3 курсу В. Г. Савченко, virasacvhenko@gmail.com
5 Розробка туристичних маршрутів та організація поїздок з відвідуванням пам’яток історії та культури України ст. викладач кафедри культурології Л. Г. Тишевська, tishevskay_l@ukr.net
6 Організація та проведення публічних лекцій та науково-просвітницьких заходів з культурологічної тематики доц. Шолухо Наталія Євгенівна. Тел.: (057) 731-35-19
7 Наукове консультування з питань релігієзнавства проф. Панков Георгій Дмитрович. Тел.: (057) 731-35-19
8 Наукове консультування з питань розробки проектів культурної політики проф. Кравченко Олександр Васильович. Тел.: (057) 731-35-19
9 Надання наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію проф. Максимовська Наталія Олександрівна. Тел.: (057) 731-35-19
10 Проведення для громадян лекцій з тематики кафедри Мірошниченко Вадим Сергійович. Тел.: (057) 731-35-19
11 Консультування громадян та організацій з питань менеджменту організацій Пшинка Ганна Василівна. Тел.: (057) 731-35-19
12 Консультування громадян та організацій з питань економіки підприємства Гетьман Лариса Геннадіївна. Тел.: (057) 731-35-19
13 Консультування організацій з питань управління персоналом Церковний Альберт Олександрович. Тел.: (057) 731-35-19
14 Консультування громадян та організацій з питань конфліктології Дубровський Ігор Михайлович. Тел.: (057) 731-35-19
15 Консультування громадян та організацій з питань брендингу Остропольська Зоя Миколаївна. Тел.: (057) 731-35-19
16 Консультування громадян та організацій з питань оподаткування та фінансової звітності Губарєв Олександр Олегович. Тел.: (057) 731-35-19
17 Консультування громадян та організацій з питань охорони праці Колеснік Людмила Іванівна. Тел.: (057) 731-35-19
18 Консультування громадян та організацій з питань економіки культури Полякова Олена Миколаївна. Тел.: (057) 731-35-19
19 Дослідження на замовлення (маркетингові дослідження, опитування громадської думки) Афенченко Генадій Владленович. Тел.: (057) 731-35-19
20 Консультування щодо написання соціокультурних проектів Опікунова Наталія Валентинівна. Тел.: (057) 731-35-19
21 Консультації щодо розробки екскурсійних програм Ушно Ірина Михайлівна. Тел.: (057) 731-35-19
22 Консультування з розробки, організації, проведення рекламної та PR-кампанії Зіненко Олена Дмитрівна. Тел.: (057) 731-35-19
23 Проектування і створення рекламних матеріалів різних видів і форматів Тарасов Володимир Володимирович. Тел.: (057) 731-35-19
24 Проведення інтенсивних курсів-практикумів з копірайтингу та редагування Звегинцова Марія Едуардівна. Тел.: (057) 731-35-19
25 Проведення майстер-класів з реклами та PR Мартюхіна Катерина Вадимівна. Тел.: (057) 731-35-19
26 Проведення фотосесій Логвиненко Леонід Андрійович. Тел.: (057) 731-35-19
27 Надання консалтингових послуг із підготовки та публікації наукових робіт Маркова Вікторія Анатоліївна. Тел.: (057) 731-35-19
28 Послуги з редагування рекламних текстів Булах Тетяна Дмитрівна. Тел.: (057) 731-35-19
29 Читання циклів популярних лекцій з журналістики Ревенко Володимир Григорович. Тел.: (057) 731-35-19


- у галузі аудіо-візуального мистецтва

Назва послуги Орієнтовна вартість/порядок надання Відповідальна/контактна особа та дані
1 Фоторепортаж (зйомка, фотомонтаж, фотокорекція, складання назви та текстового супроводу фоторепортажу) 3 000 гривень Ликов К.Є. 098 275 31 54
2 Інтерв’ю (розробка запитань для інтерв’ю, зйомка, написання сценарного плану, начитування позакадрового авторського тексту, монтаж, титрування, музичне оформлення) 4 500 гривень Коваленко Ю.Б. 096 032 84 81
3 Відеорепортаж (подієвий та тематичний репортаж з відеофіксацією: зйомка, написання сценарного плану, начитування позакадрового авторського тексту, монтаж, титрування, музичне оформлення) 5 000 гривень Коваленко Ю.Б. 096 032 84 81
4 Відеоролик рекламно-інформаційного змісту (складання графіку зйомки, написання сценарію або сценарного плану, підбір архівних матеріалів, зйомка, начитування позакадрового авторського тексту, монтаж, дизайн, титрування, музичне оформлення) 7 000 гривень Великий Ю.Ю. 050 770 24 27
5 Музичний відеокліп (складання графіку зйомки, написання сценарію або сценарного плану, звукозапис фонограми, зйомка, монтаж, дизайн, оформлення) 8 000 гривень Великий Ю.Ю. 050 770 24 27
6 Проведення майстер-класу, семінару, тренінгу, воркшопу з аудіовізуального мистецтва та виробництва 1 захід – 3 000 грн. Завідувачі кафедр:
Мархайчук Н.В. 050 403 13 74
Логінова Т.О. 067 978 2100
7 Тренінг з курсу «Техніка мовлення» 1 год – 500 грн. Логінова Т.О. 067 978 2100
8 Цикли лекцій в офлайн та онлайн форматах, присвячених історії світового кіно і телебачення, розвитку вітчизняного кінопрокату (відповідальні: В. Миславський, Н. Черкасова), філософським та мистецьким вимірам орієнталістики (відповідальна: С. Рибалко) 5 000 гривень за 1 цикл лекцій професора Професори
В. Миславський 067 578 13 00
Н. Черкасова тел. 066 709 20 17
С.Б. Рибалко 050 957 52 15
9 Стажування, підвищення професійної кваліфікації викладачів-слухачів за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» порядок розрахунків та вартість формується фінансовими структурами ХДАК Завідувачі кафедр:
Мархайчук Н.В. 050 403 13 74
Логінова Т.О. 067 978 2100
10 Підготовка до участі у мистецьких конкурсах, фестивалях, наукових конференціях, всеукраїнських учнівських, студентських олімпіадах порядок розрахунків та вартість формується фінансовими структурами ХДАК Завідувачі кафедр:
Мархайчук Н.В. 050 403 13 74
Логінова Т.О. 067 978 2100