ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра культурології та медіакомунікацій

Кравченко Олександр Васильович

завідувач кафедри,
професор, доктор культурології

Доктор філософії

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-35-19
E-mail: cultmedia@ukr.net
Адреса: Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус, кімната 6

Кафедра є першим в Україні дослідницьким, науково-методичним та освітнім центром культурології.

Етапи історії:
1986 р. - кафедра історії та теорії культурно-просвітницьої роботи;
1990 р. - кафедра історії і теорії культури;
2007 р. - кафедра культурології;
2012 р. - кафедра культурології та медіа-комунікацій;
2017 р. - кафедра культурології.

Місія кафедри: формування інтелектуального простору культурних інновацій.

На кафедрі впроваджено оригінальну концепцію культурологічної підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії.

Студенти кафедри одержують ґрунтовну підготовку з дисциплін, що презентують сучасний погляд на культуру в її історичних, теоретичних та практичних складових.

Освітня програма підготовки бакалаврів: «Фундаментальна та прикладна культурологія».

Освітня програма підготовки магістрів: «Сучасні культурні дослідження».

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії з культурології: «Культурологія».

Професійний склад кафедри дозволяє забезпечити спеціалізовану підготовку за такими напрямами:
- Культурне країнознавство та регіоналістика (за регіонами світу)
- Мистецтвознавство та організація творчої діяльності
- Культурна історія та антропологія
- Соціальна культурологія та політична культура;
- Міжкультурні комунікації та конфліктологія
- Медіа-культура та соціальні комунікації.

Кафедра забезпечує системну практичну підготовку студентів. Зокрема: після 1 курсу студенти проходять археологічну практику на базі національного заповідника Ольвія, що в Миколаївській області.
після ІІ курсу – етнологічну практику на базі Національного музею-заповідника українського гончарства в с. Опішному Полтавської області.
після ІІІ курсу – музейно-екскурсійну практику в провідних музеях України (Чернігів, Київ, Житомир, Острог, Крем’янець, Львів, Кам’янець-Подільський, Умань).
після IV курсу – педагогічну практику, яка проводиться у середніх навчальних закладах (ліцеї, гімназії, училища, колегіуми, коледжі).

Здобутки наукової діяльності викладачів пов’язані з теоретичними та методологічними проблемами культурології, історією світової і української культури; релігійною та філософською антропологією, візуальними дослідженнями; історією культурологічної думки й історіографії, прикладної культурології, зокрема культурної політики, культурними ідентичностями тощо.

Кафедра забезпечує навчання та наукову підготовку аспірантів та докторантів у галузі науки «Культурологія» за спеціальностями: «Теорія та історія культури», «Українська культура».

Випускники кафедри працюють науковцями, викладачами культурології, історії світової і вітчизняної культури, а також в органах державного управління, фахівцями із соціокультурного проектування та прогнозування, консультантами в громадських організаціях та комерційних установах, референтами, аналітиками з питань соціокультурного розвитку.

Курси, які викладаються викладачами кафедри:
Бакалаврат

 • Вступ до культурології
 • Культурологічне джерелознавство
 • Історія первісної культури
 • Історія культури Давнього світу
 • Історія культури пізньої Античності та раннього середньовіччя
 • Історія середньовічної культури Візантії та арабо-мусульманського світу
 • Історія культури Західної Європи доби зрілого та пізнього середньовіччя
 • Історія культури ХVII – ХVIII ст.
 • Історія культури ХIХ – ХХ ст.
 • Історія світової культури
 • Історія світової художньої культури
 • Культурологія етнічності
 • Культурологія традиції
 • Соціальна (культурна) антропологія
 • Історична антропологія та нова культурна історія
 • Історія української культури
 • Історія культури України
 • Історія культури Слобідської України
 • Історія давньої та середньовічної культури України
 • Історія культури України Нової та Новітньої доби
 • Народна художня культура.
 • Народна художня творчість
 • Історія та теорія художньої культури
 • Образотворчі традиції Європи
 • Культура повсякденності
 • Методи аналізу та інтерпретації тексту
 • Теорія культури
 • Біблеїстика
 • Релігійна культура та історія релігійних ідей
 • Масова культура: історія та теорія
 • Соціологія культури
 • Сучасні міські субкультури
 • Практична етнологія
 • Міжнародні культурні відносини
 • Візантія VII–IХ ст.: епоха, побут, менталітет
 • Побут та суспільна свідомість західноєвропейців Х-ХV ст.
 • Повсякденне життя європейців XVII-XX cт.
 • Основи типології культури
 • Основи семіотики
 • Візуальна культура
 • Медіа-культура
 • Теорії ідентичності
 • Народна художня творчість
 • Культурний ландшафт Харкова
 • Семіотика культури
 • Герменевтика культури
 • Культура наукового дослідження
 • Освітні технології та методика викладання гуманітарних дисциплін
 • Археологічна практика
 • Етнологічна практика
 • Музейно-екскурсійна практика
 • Педагогічна практика
Магістратура
 • Культура постмодерну
 • Філософська антропологія
 • Постмодерні стратегії історії
 • Динаміка культурних ідентичностей
 • Парадигми сучасної культурології
 • Методологія крос-культурного дослідження
 • Інформаційні ресурси Інтернет з історії культури та мистецтва
 • Методика викладання культурологічних дисциплін у ВНЗ
 • Основи наукового редагування та рецензування
 • Топологія міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації
 • Сучасні стратегії культурної політики
 • Історіографія історії світової культури
 • Теорія та практика сучасних соціокультурних досліджень
 • Методологія аналізу та критики тексту
 • Методи культурологічного аналізу творів мистецтва
 • Методологічний семінар
 • Педагогічна(асистентська) практика
 • Науково-дослідна практика