МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кадровий склад ХДАК (відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) (Завантажити файл)

Результати моніторингу якості освіти в Харківській державній академії культури (станом на 01.07.2023 р.) (Завантажити файл)

Інформація щодо виконання Плану заходів на IV квартал 2022 р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у Харківській державній академії культури (Завантажити файл)


РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (за 2022-23 н.р.)

Рейтинг факультетів
Рейтинг кафедр
Рейтинг науково-педагогічних працівників


АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості освітніх програм та дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому процесі (2022-2023 н.р.) (Завантажити файл)

Звіт про результати опитування здобувачів освіти щодо якості освітніх програм Центром забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку ХДАК
(11-17 грудня 2023 р.) (Завантажити файл)


РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

Результати моніторингу якості освіти в Харківській державній академії культури (станом на 01.07.2023 р.) (Завантажити файл)

Результати моніторингу якості освіти
в Харківській державній академії культури
(станом на 01.07.2023 р.)

Процедури та заходи системи внутрішнього забезпечення якості освіти згідно Закону України «Про вищу освіту» Оцінка застосування відповідних процедур та заходів в ХДАК
1. Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти Мета, завдання, принципи, основні напрями та процедури забезпечення якості вищої освіти в Академії визначаються Положенням про організацію освітнього процесу (затверджено Вченою радою ХДАК, протокол №7 від 31.01.2020 р.), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ХДАК (затверджено Вченою радою ХДАК, протокол № 6 від 27.01.2023 р.); Положенням про систему запобігання і виявлення фактів академічної недоброчесності в наукових роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківської державної академії культури (затверджено Вченою радою ХДАК, протокол № 11 від 25.06.2021 р.); Положенням про організацію та проведення Центром забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку опитувань учасників освітнього процесу Харківської державної академії культури (затверджено Вченою радою ХДАК, протокол № 5 від 24.12.2021 р.)
2. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм в Академії регламентується Положенням про порядок розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм у Харківській державній академії культури (затверджено вченою радою ХДАК, протокол №12 від 30.06.2023 р.). Протягом 2022 -23 н.р.р. в Академії було проведено моніторинг якості 38 освітніх програм на першому (бакалаврському) рівні, 20 - на другому (магістерському) рівні, 5 - на третьому (освітньо-науковому/ освітньо-творчому) рівні.
Моніторинг проводився шляхом оцінювання змісту та якості реалізації освітніх програм у відповідності з критеріями забезпечення якості освітніх програм, аналізу успішності здобувачів освіти, обговорення відповідних питань на засіданнях випускових кафедр, комунікації з різними групами стейкхолдерів, зокрема зі здобувачами освіти, працедавцями, випускниками тощо.
За результатами моніторингу та перегляду освітніх програм в поточному навчальному році оновлено зміст освітніх програм, навчальні плани та відповідне навчально-методичне забезпечення дисциплін на 2023-2024 н.р. Започатковано нові освітні програми на бакалаврському, магістерському та освітньо-творчому рівнях вищої освіти.
3. Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників ВНЗ та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ВНЗ, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до чітких, зрозумілих та доступних для всіх учасників освітнього процесу правил, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, включають процедури оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження. Ці правила визначені в Положенні про організацію освітнього процесу в Харківській державній академії культури (затверджено вченою радою ХДАК, протокол № 7 від 31.01.2020 р.), Положенні про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії у Харківській державній академії культури (затверджено вченою радою ХДАК, протокол № 8 від 29.03.2019 р.).
Порядок формування Рейтингу успішності здобувачів освіти визначений Правилами призначення стипендій у Харківській державній академії культури (затверджено вченою радою ХДАК, протокол № 7 від 26.02.2021 р.). Рейтинги успішності здобувачів вищої освіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії (розділ «Стипендіальний рейтинг»).
Щорічне оцінювання роботи науково-педагогічних працівників відбувається на підставі аналізу результатів опитувань здобувачів вищої освіти; відповідності кадрового забезпечення освітніх програм вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, звітів щодо виконання науково-педагогічними працівниками зобов'язань за контрактами та/ або індивідуальних планів роботи, а також рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників.
Критерії, правила та процедури рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників визначає Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів Харківської державної академії культури (затверджено вченою радою ХДАК, протокол № 6 від 27.01.2023 р.). Основні результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії (розділ «Моніторинг якості освіти»/«Результати рейтингу науково-педагогічних та педагогічних працівників»).
4. Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Процедури, види, форми, обсяг, періодичність, умови підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Академії визначає Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Харківської державної академії культури (затверджено вченою радою ХДАК, протокл № 4 від 03.12.2021 р.).
Науково-педагогічні працівники Академії регулярно підвищують кваліфікацію за різними видами. Так через планове навчання за програмою підвищення кваліфікації та/ або стажування 2021-2022 навчальному році підвищили кваліфікацію – 18 НПП, у 2022-23 навчальному році – 19; через навчання у магістратурі або аспірантурі за фахом у 2022-23 навчальному році – 10. Також з метою підвищення кваліфікації науково-педагогічні та педагогічні працівники Академії активно приймають участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, круглих столах, конференціях. Інформація про можливі заходи регулярно повідомляється НПП з використанням різних каналів комунікації.
5. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у т.ч. самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою В Академії регулярно здійснюється моніторинг наявності необхідних ресурсів (кадрових, інформаційних, навчально-методичних, матеріально-технічних) для організації освітнього процесу.
Кадрове забезпечення. Освітній процес у ХДАК забезпечують 5 факультетів та 21 кафедра, на яких у 2022-2023 н.р. працювало 203 штатні науково-педагогічних працівника, з яких 136 мали наукові ступені, вчені звання, державні почесні звання в галузі культури та мистецтва. Частка науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які працюють за основним місцем роботи та мають науковий ступінь та/ або вчене звання становить 67% На випускових кафедрах цей показний складає 85-100%. Кадрове забезпечення освітніх програм відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (розділ «Моніторинг якості освіти» / «Кадровий склад ХДАК»).
Інформаційне забезпечення. Інформування суб’єктів освітнього процесу з освітніх і позаосвітніх питань відбувається через формальні (веб-сайт Академії, засідання ректорату, кафедри, збори факультету, старост, поштова розсилка тощо) та неформальні (з використанням месенджерів та/або соціальних мереж – WhatsApp, Telegram, Viber, Instagram, Facebook тощо) канали комунікації. Здобувачі мають вільний доступ до бібліотеки ХДАК з електронним каталогом (http://libhdak.in.ua/electronic-catalog.html) і безоплатним доступом до баз Scopus, Web of Science, Springer Link, Science Direct. Для інформаційного забезпечення науково-навчальних потреб здобувачів вищої освіти та для їх самостійної роботи в Академії створено відділи обслуговування читачів (читальний, загальний, науковий, навчальний абонементи), інформаційно-довідковий відділ, електронний каталог, репозиторій). На кінець 2022 р. в репозиторії ХДАК було розміщено 1532 документа. Колекція документів, які розміщені в репозиторії ХДАК постійно розширюється. До неї входять: наукові періодичні видання, що видаються ХДАК, бібліографічні покажчики, навчально-методичні (робочі програми, конспекти лекцій, навчальні посібники тощо) та наукові (статті, монографії, тези виступів на конференціях й т.ін.) праці науково-педагогічних працівників Академії, кваліфікаційні роботи бакалаврів, магістрів, дисертації тощо. Посилання на репозиторій розміщено на головній сторінці бібліотеки.
Навчально-методичне забезпечення. Освітній процес забезпечено необхідною навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях, доступ до яких організовано на кафедрах, у спеціалізованих лабораторіях, через фонди бібліотеки, веб-ресурси Академії. Формування комплексу навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Академії здійснюється відповідно до Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в Харківській державній академії культури (затверджено вченою радою ХДАК, протокол №1 від 28.01.2022 р.)
Матеріально-технічне забезпечення. Матеріально-технічна база Академії відповідає технологічним вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (визначених у п.п. 39-40 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності), а також санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки та охорони праці. Здобувачі вищої освіти за необхідністю забезпечуються проживанням у гуртожитках, в наявності є медичні пункти, пункти харчування. (Розділ «Головна» / «Публічна інформація» / «Матеріально-технічне забезпечення»).
6. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом Для ефективного управління освітнім процесом в ХДАК використовується платформа Google Workspace та інші інформаційно-комунікативні технології. Також платформа Google Workspace забезпечує взаємодію суб’єктів освітнього процесу під час організації занять за допомогою дистанційних технологій навчання, інформаційної й методичної підтримки здобувачів освіти, зокрема надання здобувачам освіти доступу до навчальних матеріалів, організації онлайн-трансляцій, зворотного зв’язку зі здобувачами освіти, систематичної перевірки виконаних ними завдань тощо.
Для обміну електронними документами між контрагентами та подачі звітності до контролюючих органів використовується українське програмне забезпечення M.E.Doc (My Electronic Document). Взаємодія із НАЗЯВО, МОН, ДСЯО та ін. відбувається через систему ЄДЕБО або електронну пошту.
7. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації Інформацію про структуру, основні напрями й показники діяльності, внутрішні нормативні документи, відомості про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації оприлюднено на офіційному веб-сайті Академії.
Інформація регулярно оновлюється, посадові особи Академії несуть відповідальність за її якість та достовірність.
8. Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками ЗВО та здобувачами вищої освіти, у т.ч. створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату Для реалізації принципів академічної доброчесності в Академії створена Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики, діяльність якої регламентується Положенням про комісію з питань академічної доброчесності та корпоративної етики Харківської державної академії культури (затверджено вченою радою ХДАК, протокол № 3 від 30.10.2020 р.), розроблено Кодекс академічної доброчесності Харківської державної академії культури (затверджено вченою радою ХДАК, протокол № 3 від 29.10.2021 р.)
Наукові, магістерські, бакалаврські роботи та наукові статті, які публікуються в Академії, проходять обов’язкову перевірку в антиплагіатних системах UniCheck (Україна) та “Плагіат.ПЛ” (Польща). Порядок перевірки робіт визначено Положенням про систему запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківської державної академії культури (затверджено вченою радою ХДАК, протокол № 3 від 30.10.2020 р.)
9. Інші процедури і заходи Питання підвищення якості надання освітніх послуг постійно розглядаються на засіданнях Вченої ради ХДАК, Комітету із забезпечення якості вищої освіти ХДАК. В Академії функціонує Центр забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку. Для швидкого отримання зворотного зв’язку від здобувачів вищої освіти та співробітників Академії створена та працює Скринька довіри, а також форма «Пропозиції щодо покращення якості викладання та навчання у ХДАК».
З метою підтримки оптимального психологічного мікроклімату в середовищі здобувачів освіти та співробітників академії запроваджено процедуру психологічної підтримки учасників освітнього процесу, що здійснюється відповідно до Положення про психологічну підтримку здобувачів вищої освіти в освітньому процесі та освітньому середовищі Харківської державної академії культури (затверджено вченою радою ХДАК, протокол № 8 від 28.02.2020 р.).
Вирішення конфліктних питань в Академії здійснюється на основі Положення про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі та освітньому середовищі в Харківській державній академії культури (затверджено вченою радою ХДАК, протокол № 4 від 29.11.2019 р.).