ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра цифрових комунікацій та інформаційних технологій

 

Мар’їна Олена Юріївна

завідувач кафедри,
доктор наук із соціальних комунікацій, доцент

Історія кафедри

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-13-88
E-mail: helenmaryina@gmail.com
Адреса: м. Харків, вул.Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 37
Соціальні мережі:
Наукометричні дані кафедри в Google Academy.

Веб-сайт кафедри
Кафедра цифрових комунікацій та інформаційних досліджень ХДАК - випускова кафедра, яка здійснює підготовку фахівців з напряму 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, PhD.

Зважаючи на стрімкий розвиток процесів інформатизації, формування суспільного простору соціальних комунікацій на базі новітніх інформаційних технологій у 2017 р. була проведена реорганізація кафедри відповідно до вимог нової спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Кафедра здійснює підготовку:

• бакалаврів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «02 – Культура і мистецтво». Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень.
Термін навчання: 4 роки (денна форма навчання)

• магістрів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «02 – Культура і мистецтво». Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень.
Термін навчання: 1,5 років (денна та заочна форми навчання)

• PhD за освітньою програмою 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Кваліфікація: доктор філософії з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий).
Термін навчання: 4 роки (денна та заочна форми навчання)

Концептуальні напрями діяльності кафедри формуються під впливом глибоких змін, які відбуваються в суспільстві: стрімке розгортання цифрового середовища, становлення та розвиток мережевих систем комунікації, формування єдиного електронного інформаційного простору.

Сьогодні інформаційний фахівець – провідний спеціаліст як бібліотечної сфери діяльності, так і всіх видів економічної, політичної, наукової, культурної сфер, здатних забезпечити інформаційний супровід та інформаційну підтримку прийняття рішень, створення інформаційного середовища установи та її функціонування в умовах мережевого середовища.

Завдяки фаховій інформаційній освіті випускники мають можливість досягти успіху в сфері аналітичної обробки інформації, створення нових інформаційних продуктів та послуг, формування комфортного та ефективного інформаційного середовища установи.

Напрями роботи фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи:
• інформаційний менеджер;
• інформаційний аналітик;
• контент-менеджер;
• бібліотекар-бібліограф;
• інформаційно-бібліотечний менеджер;
• маркетолог інформаційної установи,
• рекламіст;
• PR-технолог;
• менеджер проектів;
• інтернет-маркетолог;
• менеджер знань;
• цифровий куратор.

Кафедра має потужний науково-педагогічний склад, об’єднуючи найбільшу серед закладів вищої освіти України кількість докторів наук зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Високий рівень викладання фахових дисциплін, проведення професійних майстер-класів забезпечують 6 докторів наук, 3 професори, 5 доцентів, 3 кандидати наук.

Наукова робота кафедри спрямована на:
– теоретичне обґрунтування феномену інформаційної та соціально-комунікативної діяльності;
– дослідження тенденцій модернізації бібліотек в умовах розгортання цифрового простору;
– аналіз соціокультурних процесів цифровізації, медіатизації інформаційних середовищ документних установ суспільства;
– управління інформаційними процесами та інформаційними ресурсами;
– визначення напрямів подальшого розгортання інформаційної діяльності в мережевому просторі;
– формування медіакультури інформаційного суспільства та суспільства знань.

Науковий напрям діяльності кафедри – «Цифрові трансформації документно-інформаційних установ у соціокомунікаційному просторі». На базі кафедри створені й успішно функціонують наукові школи з теорії соціальних комунікацій, книгознавства, бібліотекознавства, документознавства, документного фондознавства та каталогознавства.

Потужний науковий потенціал кафедри забезпечує функціонування спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 з правом прийняття до захисту докторських дисертацій та разових спеціалізованих вчених рад з правом присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

На кафедрі здійснюється експериментальна апробація результатів пошукових досліджень, професійні тренінги викладачів та здобувачів по опануванню новітніх технологій комунікаційної взаємодії в умовах потужного розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво дипломними дослідженнями здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів, кандидатськими та докторськими дисертаціями аспірантів та докторантів.

Перелік основних дисциплін, що викладаються на кафедрі:

 • Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи
 • Аналітика тексту
 • Аналітико-синтетична обробка документів
 • Бібліотечне краєзнавство
 • Бібліотечно-інформаційне виробництво
 • Документаційне забезпечення управління
 • Документознавство
 • Експертиза цінності документних пам’яток
 • Електронні архіви
 • Електронні бібліографічні ресурси
 • Інтелектуальна власність
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Інформаційне право
 • Інформаційний аналіз і консалтинг
 • Інформаційна аналітика
 • Інформаційний маркетинг
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційний ринок продуктів та послуг
 • Інформаційно-бібліотечне забезпечення наукової діяльності
 • Книгознавство. Історія книги
 • Медіабібліотека
 • Міжнародне співробітництво в БІС
 • Мультимедійні технології
 • Основи інформаціології
 • Оцифрування фондів документно-інформаційних структур
 • Прикладні соціокомунікаційні технології
 • Соціальна інформатика
 • Соціальні комунікації
 • Сучасні проблеми бібліографознавства
 • Сучасні проблеми бібліотекознавства
 • Теорія соціокультурного проектування
 • Управління документно-інформаційними системами
 • Цифрове кураторство

На освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Управління цифровою інформацією” за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» прийом абітурієнтів здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Абітурієнти мають подати результати національного мультипредметного тесту або сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання минулих років з предметів:
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. За вибором абітурієнта: Іноземна мова / математика / біологія / географія / фізика / хімія.

Пропонується відкритий набір (у тому числі й випускників інших навчальних закладів з дипломами бакалавра і спеціаліста за іншими спеціальностями) на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».