ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра цифрових комунікацій та інформаційних технологій

 

Мар’їна Олена Юріївна

завідувач кафедри,
доктор наук із соціальних комунікацій, доцент

Історія кафедри

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-13-88
E-mail: helenmaryina@gmail.com
Адреса: м. Харків, вул.Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 37
Соціальні мережі:
Наукометричні дані кафедри в Google Academy.


Кафедра цифрових комунікацій та інформаційних технологій ХДАК - випускова кафедра, яка здійснює підготовку фахівців з напряму 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії.

Кафедра здійснює підготовку:

• бакалаврів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «02 – Культура і мистецтво»; рівень вищої освіти: перший (бакалаврський); термін навчання: 3 роки 10 місяців (денна форма навчання).

• магістрів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «02 – Культура і мистецтво»; рівень вищої освіти: другий (магістерський); термін навчання: 1,5 років (денна та заочна форми навчання)

• докторів філософії (PhD) з інформаційної, бібліотечної та архівної справи; рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий); термін навчання: 4 роки (денна та заочна форми навчання)

Кафедра має потужний науково-педагогічний склад, об’єднуючи найбільшу серед закладів вищої освіти України кількість докторів наук зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Високий рівень викладання фахових дисциплін, проведення професійних майстер-класів забезпечують 6 докторів наук, 5 професорів, 6 кандидатів наук, 5 доцентів, 1 старший викладач.

Концептуальні напрями діяльності кафедри формуються під впливом цифрових трансформацій, які відбуваються в суспільстві: стрімке розгортання мережевого середовища, становлення та розвиток розгалужених систем комунікації, формування єдиного електронного інформаційного простору, еволюція цифрових технологій.

Наукова робота кафедри спрямована на:
– теоретичне обґрунтування феномену інформаційної та соціально-комунікативної діяльності;
– дослідження тенденцій модернізації документно-інформаційних структур в умовах розгортання цифрового простору;
– аналіз соціокультурних процесів цифровізації, медіатизації інформаційних середовищ документних установ суспільства;
– управління інформаційними процесами та інформаційними ресурсами;
– визначення напрямів подальшого розгортання інформаційної діяльності в мережевому просторі;
– формування медіакультури інформаційного суспільства та суспільства знань.

Науковий напрям діяльності кафедри – «Цифрові трансформації документно-інформаційних установ у соціокомунікаційному просторі». На базі кафедри створені й успішно функціонують наукові школи документології, бібліотечно-інформаційної діяльності, соціальних комунікацій і документно-інформаційних систем, наукова інформаційно-документна школа.

Потужний науковий потенціал кафедри забезпечує функціонування спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 з правом прийняття до захисту докторських дисертацій зі спеціальностей 27.00.02 - документознавство, архівознавство та 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство в галузі соціальних комунікацій і разових спеціалізованих вчених рад з правом присудження наукового ступеня доктора філософії з інформаційної, бібліотечної та архівної справи зі спеціальності 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

На кафедрі здійснюється експериментальна апробація результатів пошукових досліджень, професійні тренінги викладачів та здобувачів по опануванню новітніх технологій комунікаційної взаємодії в умовах формування цифрового інформаційного простору.

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів, кандидатськими та докторськими дисертаціями аспірантів та докторантів.