АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Академічна доброчесність, відповідно до змісту Статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту», це «сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень».

Академічна доброчесність є найважливішою складовою системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти, яка визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами вищої освіти і співробітниками Харківської державної академії культури.

Культура академічної доброчесності базується на згоді усіх учасників академічного процесу дотримуватися правил та виконувати покладені на них обов’язки. Зусилля академічної спільноти мають бути спрямовані на запобігання, перешкоджання та зупинення проявів академічної недоброчесності шляхом навчання, керівництва і наставництва, а також завдяки створенню позитивного, сприятливого й доброчесного освітнього і наукового середовища.

Доброчесність є необхідним й важливим показником компетентності, авторитетності, конкурентоздатності та успішності як викладача, так і здобувача вищої освіти.

Подумайте, чи хотіли б ви мати справу із фахівцем у певній галузі знань, який здобував вищу освіту недоброчесно – списував, «халатно» ставився до виконання самостійної роботи, нечесно здобував оцінки? Звісно що ні. Бо ми прагнемо мати авторитет в очах своїх колег, в середовищі академічної спільноти, долаючи усі труднощі в навчанні несемо фундаментальні цінності академічної доброчесності: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність й мужність.

Якщо ми не виявлятимемо доброчесності у навчанні, то як ми зможемо здобути якісну освіту?

Відповідно до Статті 42 Закону України «Про освіту» та Положення про систему запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківської державної академії культури.

Основні прояви академічної недоброчесності:

• академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
• самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
• фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
• фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
• списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема, під час оцінювання результатів навчання;
• обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
• хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
• необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти;
• хибне співавторство – внесення до списку авторів наукової чи навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту.

Академічним плагіатом є:

• відтворення в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в перекладі тексту іншого автора (інших авторів), обсягом від речення і більше, без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту;
• відтворення в тексті наукової роботи, повністю або частково, тексту іншого автора (інших авторів) через його перефразування чи довільний переказ без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту;
• відтворення в тексті наукової роботи наведених в іншому джерелі цитат з третіх джерел без вказування, за яким саме безпосереднім джерелом наведена цитата;
• відтворення в тексті наукової роботи наведеної в іншому джерелі науково-технічної інформації (крім загальновідомої) без вказування на те, з якого джерела взята ця інформація;
• відтворення в тексті наукової роботи оприлюднення творів мистецтва без зазначення авторства цих творів мистецтва.

Пам’ятайте, що виявлення проявів академічної недоброчесності чи фактів академічного плагіату (компіляцій) в осіб, що навчаються (студентів), є підставою для притягнення їх до академічної відповідальності:

• повторне проходження оцінювання (контрольною роботою, іспиту, заліку тощо);
• повторне проходження відповідного освітнього компоненту освітньої програми;
• відрахування з академії; позбавлення академічної стипендії;
• позбавлення пільг з оплати навчання тощо.

Важливо для усіх учасників освітнього процесу:

• дотримуватися норм і правил академічної доброчесності (посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей), законодавства про авторське право і суміжні права;
• надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
• здійснювати самоконтроль за дотриманням етичних норм академічної доброчесності, самостійно виконувати навчальні завдання, об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Отже, наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, співробітники, здобувачі вищої освіти та інші особи, що беруть участь в освітньому процесі в Харківській державній академії культури, зобов’язані дотримуватися принципів академічної доброчесності та корпоративної етики:

• законності та верховенства права;
• свободи та людської гідності;
• професіоналізму та компетентності;
• чесності і порядності;
• справедливості та толерантності;
• поваги та взаємної довіри;
• відкритості і прозорості;
• колегіальності та демократичності;
• самовдосконалення і саморозвитку;
• формування усвідомленої потреби в дотриманні норм законодавства про авторське право і суміжні права;
• персональної відповідальності та нетерпимості до порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.

Для здобувачів вищої освіти та інших осіб, що беруть участь в освітньому процесі є гідним:

1. Поважати честь і гідність інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від ваших.
2. Відповідально ставитись до своїх обов’язків, вчасно та добросовісно виконувати завдання, передбачені індивідуальним навчальними планами.
3. Використовувати в освітній або дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та посилатися на них.
4. Активно займатись самостійною роботою, додатково опрацьовуючи нову літературу, ефективно розподіляти час на пошук і вивчення матеріалів, необхідних для отримання якісної освіти.
5. Чесно та відповідально готуватись до поточного, підсумкового контролю, атестації докладаючи зусиль до своєчасного виконання всіх завдань.
6. Подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами.
7. У разі виникнення труднощів під час виконання навчальних чи дослідницьких завдань звертатись до досвідчених колег, наставників, керівників за порадами, допомога яких попередить прояви академічної недоброчесності.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

1. Закон України «Про освіту».

2. Закон України «Про вищу освіту».

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

4. Закон України «Про авторське право і суміжні права».

5. Положення про систему запобігання і виявлення фактів академічної недоброчесності в наукових роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківської державної академії культури.

6. Положення про Комісію з питань академічної доброчесності та корпоративної етики Харківської державної академії культури.

7. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Харківській державній академії культури.

8. Положення про організацію освітнього процесу в Харківській державній академії культури.

9. Положення про Центр забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку у Харківській державній академії культури.

10. Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності (НАЗЯВО).

11. Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо).

12. Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах: Стиль Американської психологічної асоціації (APA style) (НТУ «Київський політехнічний інститут»).

13. APA Citation Style от колледжа Cornell.

14. American Psychological Association (APA) 6th edition style examples от Monash University, Melbourne, Victoria, Australia. (http://www.lib.monash.edu.au/).

15. Правила оформлення списку використаних джерел при написанні наукових робіт.

16. Рекомендовані он-лайн ресурси для перевірки тексту на ознаки плагіату.

17. Основи академічного письма (методична розробка, автори: Шліхта Н., Шліхта І.).

18. Наказ про створення комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики Харківської державної академії культури.

19. Кодекс академічної доброчесності.


СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ,
які виконують наглядову та контролюючу функцію,
забезпечують популяризацію та впровадження
в освітньо-науковий процес принципів академічної доброчесності

Центр забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку у Харківській державній академії культури.
• Комітет із забезпечення якості освіти Харківської державної академії культури.
• Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики Харківської державної академії культури (постійно діючий склад якої призначається наказами ректора).
• Одноразово сформовані комісії з академічної доброчесності, які, за необхідності, створюються наказами ректора, розпорядженнями проректорів, деканів факультету, голови спеціалізованої вченої ради.


ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА,
за допомогою якої здійснюється популяризація
принципів академічної доброчесності та підвищення рівня обізнаності всіх
учасників освітньо-наукової діяльності

• Сторінки офіційного сайту ХДАК «Академічна доброчесність», «Публічна інформація» розділ «Положення».
• Інформаційні та методичні матеріали, присвячені інформаційній грамотності та попередженню плагіату.
• Інформаційні матеріали, присвячені популяризації принципів академічної доброчесності серед осіб, що здобувають вищу освіту (агітаційні плакати, інформаційні листи, відеоролики, роздаткові матеріали тощо).


ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
в освітню і наукову діяльність

• Інформаційно-консультативне супроводження співробітників закладу вищої освіти (педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та інших категорій співробітників) та здобувачів вищої освіти через створення відповідних ресурсів на сайті бібліотеки, друк буклетів та постерів, розробка та поширення відео-роликів та інша діяльність з промоції принципів академічної доброчесності;
• Лекції, семінари, тренінги в рамках «Школи педагогічної майстерності», що проводяться за тематикою академічної доброчесності та основ інформаційної грамотності.
• Участь педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників в конференціях, міжнародних проектах, у програмах підвищення кваліфікації з питань академічної доброчесності.


ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛЮ
ДОДЕРЖАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
в освітній і науковій діяльності ХДАК

• обов’язкова перевірка наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та курсових робіт на наявність ознак академічного плагіату;
• здійснення опитування, анкетування учасників наукового та освітнього процесів на предмет дотримання принципів академічної доброчесності.