ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра цифрових комунікацій та інформаційних технологій

 

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи — одна з фундаментальних на факультеті соціальних комунікацій та музейно-туристичної діяльності — відіграє важливу роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів у галузі бібліотечно-інформаційної освіти.

Історія розвитку кафедри розпочинається у 1931 р., коли було організовано у складі бібліотечного факультету Всеукраїнського інституту комуністичної освіти кафедру бібліотекознавства. Її організацією започатковано вищу бібліотечну освіту в Україні. Очолила кафедру на багато років відомий бібліотекознавець Надія Яківна Фрідьєва (1931–1934, 1944– 1968 рр.), котра брала активну участь майже в усіх союзних та республіканських нарадах і конференціях, що були присвячені питанням бібліотечної освіти, друкувала свої праці в спеціальній пресі. У довоєнні роки кафедра здійснювала підготовку фахівців для універсальних наукових, масових міських і сільських, а також дитячих та юнацьких бібліотек. У 1931 р. інститут розпочав підготовку науково-дослідницьких кадрів в аспірантурі із спеціальностей: методика роботи з читачем, література для дітей та бібліографія, що сприяло формуванню на кафедрі колективу кваліфікованих спеціалістів, викладачів бібліотекознавчих дисциплін. У 1940-х рр. виходить перший том наукових записок, що вміщують праці викладачів кафедри бібліотекознавства. З кожним роком кафедра нарощувала обсяги друкованих наукових та навчально-методичних матеріалів, спонукаючи викладачів до подальшого наукового зростання.

У повоєнні роки на кафедрі працювали висококваліфіковані фахівці, зокрема, визнаний бібліотекознавець і книгознавець, організатор відомого в 60-ті рр. XX ст. далеко за межами України харківського «Клубу книголюбів» кандидат філологічних наук, доцент Ісаак Якович Каганов, ентузіаст видавничої справи, організатор науково-практичних конференцій працівників бібліотек республіки Роза Борисівна Гуревич, А. А. Ашукіна, О. О. Майборода та ін. У 60–70-ті рр. на кафедрі працювали викладачі, які згодом стали фахівцями високого класу. Це — Т. П. Комісаренко, Т. О. Скрипник, М. Д. Рябченко, М. С. Демченко, С. І. Волкова, Є. М. Красножон, 3. В. Гімальдінова. Значними були їх успіхи і в науковій роботі: М. С. Демченко, С. І. Волкова, І. О. Скрипник та З. В. Гімальдінова захистили кандидатські дисертації, значно зміцнивши науково-методичні основи викладацької роботи. З 1968 р. кафедру бібліотекознавства очолив Микола Дем’янович Рябченко — завжди дисциплінований, цілеспрямований, по-військовому принциповий і вимогливий. До керівництва кафедри працював на посаді головного бібліографа Харківської наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, що сприяло привнесенню нового і передового досвіду з практики бібліотечної роботи. Зокрема, одним із перших він запровадив широке використання технічних засобів у навчальному процесі. Велику увагу приділяв завідувач кафедри оновленню колективу викладачів, який поповнили перспективні випускники інституту Н. С. Білопола, Т. П. Самійленко, Н. С. Русавська. Саме в цей час на кафедрі сформовано дійсно унікальний педагогічний колектив, в якому гармонійно поєднувалися знання і досвід трьох поколінь: старшого (Н. Я. Фрідьєва, І. Я. Каганов, Р. Б. Гуревич, О. П. Насонова), середнього (М. Д. Рябченко, С. І. Волкова, З. В. Гімальдінова, М. С. Демченко, Т. О. Скрипник, Т. П. Комісаренко, Е. М. Красножон) і молодшого (Н. С. Русавська, Т. П. Самойленко, Н. С. Білопола, І. В. Зборовець). На кафедрі працювало 6 доцентів, кандидатів наук — про такий високий науковий ценз інші колективи тільки мріяли. Після захисту кандидатської дисертації в Ленінградському державному інституті культури розпочав роботу на кафедрі О. М. Хропач.

У 1974–1978 рр. кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Сталініта Іванівна Волкова, котра зробила значний внесок у розвиток харківської бібліотечної школи. Головні напрями її досліджень — обслуговування читачів, удосконалення форм і методів індивідуальної та масової роботи, історія бібліотечної справи. 70-ті рр. ХХ ст. позначилися активною роботою колективу кафедри в проведенні комплексних досліджень: «Молодь і книга» та «Історія бібліотечної справи в Україні», результати яких публікували на сторінках республіканського міжвідомчого збірника «Бібліотекознавство і бібліографія» та інших спеціальних видань.

Новий етап розвитку кафедри розпочався в кінці 70 — на початку 80-х рр. ХХ ст. З 1978–1987 рр. керівництво кафедри здійснював кандидат педагогічних наук, доцент — Олександр Миколайович Хропач. Значну увагу він приділив оновленню змісту навчального курсу «Організація та управління бібліотечною справою», переходу до нових навчальних планів, що передбачали підготовку кадрів за галузевими функціональними спеціалізаціями. Створення в Україні централізованих бібліотечних систем з їх ускладненою структурою потребувало суттєвих змін у змісті й структурі підготовки бібліотечних кадрів. По-перше, необхідно було поглибити знання майбутніх фахівців у галузевому напрямі (комплекси літератури); по-друге, враховуючи ускладнення в умовах ЦБС функціональних обов’язків бібліотекарів, виникла потреба організації їх функціональної підготовки. З цією метою на кафедрі розроблено програми нових курсів, підготовлені тексти лекцій і навчально-методична документація, впроваджено нові активні методи навчання — опанування у вигляді рольових ігор, ситуаційних завдань та ін. Професіоналізм викладачів кафедри постійно вдосконалюється (навчання в аспірантурі, ФПК та стажування). Якщо в 50–60 рр. кандидатські дисертації захистили два викладачі (Т. О. Скрипник, Н. Я. Фрідьєва), в 70-ті — три (С. І. Волкова, З. В. Гімальдінова, О. М. Хропач), то у 80-ті — шість викладачів кафедри (Н. П. Бура, О. О. Золотко, Т. Х. Кім, О. Є. Куденко, Л. В. Озарчук, Т. П. Самійленко). Після захисту дисертацій у Ленінградському державному інституті культури почали викладати на кафедрі В. О. Ільганаєва та Г. М. Брагіна.

У 1987–1994 рр. кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Валентина Олександрівна Ільганаєва, котра викладала курси «Бібліотекознавство», «Організація та управління бібліотечною справою» та ін. Основна проблематика її наукових досліджень — методологія і теорія бібліотекознавства, інтеграційні та трансформаційні процеси в соціально-комунікаційній сфері, проблеми розвитку вищої бібліотечної освіти в Україні, які й стали в подальшому основою її докторської дисертації. Під керівництвом завідувача кафедри В. О. Ільганаєвої розроблено «Концепцію розвитку регіональної бібліотечної інформаційної системи», цільову програму НДР. Матеріали дослідження використані в навчально-методичному посібникові «Організація діяльності бібліотек» (1993 р.). Завідувач кафедри В. О. Ільганаєва була членом групи розробки «Концепції розвитку бібліотечної справи України» (1994 р.) і представляла Харківський державний інститут культури на першому Конгресі бібліотекарів України (1993 р.).

Подальше функціонування кафедри бібліотекознавства відбувалося під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента, вихованки Петербурзької бібліотечної школи Галини Михайлівни Брагіної (1994–2000 рр.). Науковий потенціал кафедри становив 83,3%. Підготовці науковців сприяло створення в 1995 р. в ХДІК аспірантури. Колектив кафедри (Г. М. Брагіна, Г. Д. Ковальчук, О. С. Куденко, Т. П. Самійленко, О. М. Хропач) розробляв нові навчальні плани, програми нових курсів.

Суттєвими якісними змінами характеризувався наступний етап розвитку кафедри бібліотекознавства, який розпочався наприкінці 90-х рр. ХХ ст. Із серпня 1998 р. кафедра продовжила своє функціонування як самостійний структурний підрозділ ХДАК спочатку як кафедра інформатики, із серпня 1999 р. — кафедра соціальних комунікацій, з листопада 2004 р. — кафедра бібліотекознавства та соціальних комунікацій, котра була створена, зважаючи на інформатизацію документально-бібліотечної та інформаційно-комунікативної сфер діяльності, формування суспільного простору соціальних комунікацій на базі новітніх інформаційних технологій. Вона стає базовою навчальною, науково-методологічною структурою в системі підготовки спеціалістів у галузі культури: бібліотечного, документно-інформаційного, музеєзнавчого, соціально-педагогічного, культурологічного профілів. Кафедру очолила доктор історичних наук, професор Ільганаєва Валентина Олександрівна — представник нової генерації бібліотекознавців, лідер наукової школи, якій притаманний комплексний підхід до аналізу трансформацій бібліотечного соціального інституту в умовах формування інформаційного суспільства, фундатор теорії соціальних комунікацій. Її плідну наукову та педагогічну діяльність характеризують відомі в бібліотекознавстві наукові й навчально-методичні дослідження — загалом понад 100 праць. Ця талановита і творча людина сповнена інноваційних ідей та невичерпної енергії для їх реалізації. Вона є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 у ХДАК з наукового напряму 27 — соціальні комунікації, працювала членом експертної ради ВАК України з наукового напряму «Соціальні комунікації», а також членом редколегії наукового збірника «Вісник Харківської державної академії культури», журналів «Бібліотечна планета», «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Вісник Книжкової палати». Наукова та викладацька діяльність проф. В. О. Ільганаєвої свідчить про надзвичайно широкий діапазон професійної діяльності й інтересів: теоретико-методологічні проблеми сучасного бібліотекознавства, соціальні комунікації, дослідження проблем удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування та визначення нових стратегій управління в бібліотеках, упровадження інформаційних технологій у бібліотечні процеси тощо. Це послідовно відобразилося в підручникові для інститутів та училищ культури «Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек» (1993 р.), у виданому в співавторстві зі М. С. Слободяником навчальному посібникові «Організація діяльності бібліотек» (1998 р.), науковій праці «Гармонізація культурного середовища в умовах інформатизації суспільства» (1999 р.), конспектах лекцій з бібліотекознавства (2000 р.), монографії «Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку», навчальному посібникові «Хрестоматія з соціальних комунікацій» (2002 р.). Та особливу увагу наукової спільноти України та зарубіжних країн привернув ґрунтовний словник-довідник «Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность)». Ця фундаментальна праця є першим в Україні виданням, що системно розкриває зміст широкого кола понять, які відображають об’єктно-предметне поле сфери соціальних комунікацій у їх гносеологічних, онтологічних і феноменологічних аспектах.

З 2008 р. кафедру бібліотекознавства та соціальних комунікацій очолює кандидат педагогічних наук, доцент, а з 2009 р. — доктор наук із соціальних комунікацій, професор Ірина Олександрівна Давидова, під керівництвом якої кафедра продовжує окреслену стратегію розвитку. В цей час на кафедрі працювали відомі в Україні та за її межами фахівці: доктор історичних наук, професор В. О. Ільганаєва; доктор філологічних наук, доцент І. Я. Лосієвський; доктор наук із соціальних комунікацій, професор Г. В. Шемаєва; доктор наук із соціальних комунікацій, доцент О. М. Кобєлєв; канд. наук із соц. комунікацій, доцент В. П. Жукова; канд. наук із соціальних комунікацій, ст. викладач Т. А. Сафонова, канд. наук із соціальних комунікацій, викладач О. Ю. Мар’їна. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечував викладання 31 дисципліни на семи факультетах: соціальних комунікацій, хореографічного, театрального, музичного, кіно-, телемистецтва, культурології, управління та бізнесу. Кафедра була випусковою за спеціальністю 7.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».

Теоретико-методологічним підґрунтям удосконалення предметно-змістовного елементу дисциплін кафедри обрано: теорію соціальних комунікацій, інформаціологію, когнітологію і когнітивну психологію, наукознавство, аналітичну філософію та ін. Наукова робота кафедри передбачає подальший пошук і теоретичне обґрунтування феномену інформаційної та соціально-комунікативної діяльності, вивчення інформаційної діяльності й аналіз соціокультурних процесів інформатизації та інформаційних середовищ різного рівня організації, управління інформаційними процесами і ресурсами інформації, організація інформаційної діяльності, інформаційної культури та ін. Важливою складовою наукових пошуків кафедри є закономірності трансформації соціально-комунікативних структур, форми комунікативних засобів, їх вплив на культурно-етичні відносини, соціально-комунікативні технології в різних сферах діяльності і на різних рівнях суспільної організації.

Викладачі кафедри розробили і викладають інтегровані курси: «Соціальні комунікації» (проф. І. О. Давидова), «Соціальна інформатика» (проф. О. М. Кобєлєв), «Інформаційний менеджмент та маркетинг» (проф. І. О. Давидова), «Бібліотекознавство» (проф. О. М. Кобєлєв), «Управління в ДІС» (доц. В. П. Жукова), «Інтелектуальна власність» (проф. Г. В. Шемаєва), «Інформаційне право» (викл. О. Ю. Мар’їна ), «Організація та методологія науково-дослідної роботи» (доц. І. Я. Лосієвський, проф. Г. В. Шемаєва), «Експертиза цінності документних пам’яток» (доц. І. Я. Лосієвський). Основні спецкурси та курси спеціалізації: «Технології створення інформаційних продуктів та послуг» (викл. О. Ю. Мар’їна), «Система електронних бібліотек та БД» (доц. В. П. Жукова), «Мультимедійні технології» (доц. В. П. Жукова, викл. О.Ю. Мар’їна), «Ринок інформаційних продуктів та послуг» (проф. І. О. Давидова, викл. О. Ю. Мар’їна). Колектив кафедри активно працює над підготовкою монографій, підручників, навчальних посібників, серед яких: «Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) (проф. В. О. Ільганаєва, 2009); «Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві» (проф. І. О. Давидова, 2005); «Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій» (проф. Г. В. Шемаєва, 2008 р.); «Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні (доц. О. М. Кобєлєв, 2012); «Хрестоматия по социальным коммуникациям» (проф. В. О. Ільганаєва, 2002); «Організація діяльності бібліотек» (проф. В. О. Ільганаєва, 1998); «Библиотечно-информационное производство» (проф. І. О. Давидова, 2008); «Інформаційний ринок: організація, маркетинг, управління» (І. О. Давидова, 2001); «Ринок інформаційних продуктів та послуг» (проф. І.О. Давидова, 2012), «Трансфер інновацій і його організація у бібліотеках України» (проф. Г. В. Шемаєва, 2011); конспектів лекцій — «Бібліотекознавство» (доц. О. М. Кобєлєв, 1998), «Маркетинг в документально-информационных структурах» (проф. В. О. Ільганаєва, 2001); «Інформаційний ринок продуктів та послуг» (І. О. Давидова, 2000), «Соціальна інформатика» (доц. О. М. Кобєлєв, 2007), «Бібліотека в цифровому просторі» (доц. Мар’їна О.Ю., 2017).

Члени кафедри приділяють значну увагу науково-дослідницькій діяльності, спрямованій на дослідження теоретико-методологічних проблем сучасного бібліотекознавства, соціальних комунікацій, бібліотечно-інформаційного виробництва, напрямів удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування та визначення нових стратегій управління в бібліотеках, упровадження інформаційних технологій у бібліотечні процеси, аналітичної діяльності та системних трансформацій бібліотечного соціального інституту тощо. Професори В. О. Ільганаєва, І. О. Давидова в складі групи провідних учених Харківської державної академії культури ініціювали введення нової наукової галузі — соціальні комунікації, — брали участь у розробці номенклатури наукових спеціальностей, їх формул, паспортів, напрямів наукових досліджень, програм кандидатських іспитів, які отримали високу оцінку наукової громадськості, затверджені ВАК України та МОН України. Викладачі кафедри досліджують загальнокафедральну наукову тему «Трансформація бібліотечної діяльності як складова формування нової комунікативної реальності». У межах цієї теми здійснюється робота над кандидатськими і докторськими дисертаціями, проводиться експериментальна апробація результатів наукових досліджень, тренінги викладачів і студентів з опанування новітніх технологій інформаційної взаємодії в умовах функціонування соціокомунікаційного середовища. На початку третього тисячоліття (2000-2013 рр.) на кафедрі бібліотекознавства та соціальних комунікацій підготовлені і захищені 20 дисертаційних досліджень докторського й кандидатського рівнів.

У 2017 р. у зв’язку із затвердженням МОН України спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на базі кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій та кафедр документознавства та книгознавства; бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності було створено об’єднану кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи, діяльність якої спрямована на підготовку бакалаврів, магістрів, PhD. В цей час штат кафедри складали 16 науково-педагогічних фахівців: доктор соц. ком., професор, зав. кафедри Давидова І.О.; доктор соц. ком., доцент, професор кафедри Кобєлєв О.М.; доктор пед. наук, проф., професор кафедри Кушнаренко Н.М.; доктор філол. наук, доцент, доцент кафедри Лосієвський І.Я.; доктор пед. наук, професор, професор кафедри Соляник А.А.; доктор соц. ком., професор, професор кафедри Шемаєва Г.В.; канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри Булах Т.Д.; канд. соц. ком., доцент, доцент кафедри Жукова В.П.; канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри Коханова І.О.; канд. соц. ком., доцент кафедри Мар'їна О.Ю.; канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри Сєдих В.В.; канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри Сищенко С.В.; канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри Тодорова Є.М.; канд. соц. ком., старший викладач кафедри Глазунова Л.В.; канд. соц. ком., старший викладач кафедри Коржик Н.А.; канд. соц. ком., старший викладач Сафонова Т.А. Науковий ценз кафедри становить 100%. Документаційне забезпечення кафедри і навчально-виховного процесу здійснює ст. лаборант О.О. Калініна.

Зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» кафедра започаткувала підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами: «Бібліотечно-інформаційна діяльність» (2017 р., гарант – проф. Соляник А.А.), «Бібліотечно-інформаційний менеджмент» (2018 р., гарант – проф. Шемаєва Г.В.), «Бібліотекознавство та інформаційно-аналітична діяльність» (2019, 2020 р., гарант – проф. Кобєлєв О.М.). Відповідно до нових вимог МОН України на кафедрі розроблено навчальні плани підготовки освітньої спеціальності 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа (бакалавр – магістр – доктор філософії), в тому числі для підготовки іноземців та осіб без громадянства.

Розроблено і акредитовано освітньо-наукову програму «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, галузі знань 02 Культура і мистецтво за третім (освітньо-науковим) рівнем. Гарант освітньо-наукової програми – проф. Давидова І.О. Кваліфікація: доктор філософії з інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2021 р.). Започатковано нову освітню програму «Управління цифровою інформацією» (гарант програми – доц. Мар’їна О.Ю.).

На кафедрі розроблено та видано авторські програми й навчально-методичні матеріали з усіх базових курсів з огляду на інноваційні тенденції у сфері інформаційно-комунікаційної діяльності документно-інформаційних установ. Методична робота кафедри здійснюється як у напрямі вдосконалення навчального процесу, так і в аспекті підвищення педагогічного рівня викладання дисциплін, допомоги фахівцям-практикам у вирішенні питань організації інформаційної діяльності, вдосконалення інформаційних продуктів та послуг тощо. Всі викладачі кафедри беруть участь у виконанні науково-дослідної роботи Харківської державної академії культури «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку» (Державний реєстраційний номер 0109U000512). За її результатами дисертаційні дослідження захистили:
Шевцова Юлія Олександрівна: «Бібліотекознавчі журнали провідних країн Європи як канал професійної комунікації» (кандидатська зі спеціальності 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; науковий керівник — проф. Шемаєва Г.В.).
Мар’їна Олена Юріївна: «Бібліотеки України в цифровому медіапросторі інформаційного суспільства: теоретико-методологічні засади розвитку» (докторська зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; науковий консультант — проф. Давидова І.О.).
Булах Тетяна Дмитрівна: «Рекламна комунікація в книжковій галузі» (докторська зі спеціальності 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; науковий консультант — проф. Соляник А.А.).
Бережна Ксенія Сергіївна: «Публічні бібліотеки України: вектори модернізації в інформаційному суспільстві» (кандидатська зі спеціальності 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; науковий керівник — проф. Давидова І.О.).

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи підтримує зв’язки з провідними бібліотеками і закладами вищої освіти України, Латвії, Німеччини, Данії, КНР, здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, аспірантів і здобувачів з різних міст України, досліджуючи питання розвитку інформаційної сфери в цифровому середовищі. Перспективи розвитку кафедри пов’язані з вдосконаленням змісту фахової освіти, персоналізацією навчання, застосуванням інноваційних освітніх технологій, створенням інтерактивних освітніх ресурсів, посиленням освітньої комунікації, здатної забезпечити багатомірність сучасного освітнього процесу.