ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра культурології та медіакомунікацій

Освітньо-наукова програма
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
зі спеціальності 034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ,
галузі знань 03 Гуманітарні науки за третім (освітньо-науковим) рівнем
Кваліфікація: доктор філософії з культурології


Історія освітньо-наукової програми
Програму започатковано 2016 року на основі постійно діючої від 1990-х рр. аспірантури.
У 2018, 2019, 2020 роках програма переглядалася з метою наближення до сучасної кон’юнктури соціогуманітарної сфери. За час дії на ній навчалося 18 українських і 5 іноземних громадян.
У 2021 р. програма успішно пройшла акредитацію (сертифікат № 2103 від 29.07.2021 р. Термін дії сертифікату - до 1.07.2027 року).
В умовах воєнного стану програма продовжує функціонувати в онлайн режимі.

Мета освітньо-наукової програми
Підготовка докторів філософії з культурології, здатних продемонструвати знання, вміння, навички аналітичної, експертної, навчальної, консультативної, інформаційної, комунікативної, організаційно-методичної діяльності у соціально-гуманітарній сфері.

Основний фокус освітньо-наукової програми
Формування у здобувачів вищої освіти програми здатності до інтелектуальних новацій та апробації сучасних теоретичних підходів у дослідженні культури.

Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування
58 – видавнича діяльність;
59 – виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;
60 – діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;
63 – надання інформаційних послуг;
72 – наукові дослідження та розробки;
74 – інша професійна, наукова та технічна діяльність;
85 – освіта;
90 – діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
91 – функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;
94 – діяльність громадських організацій.

Продовження навчання на науковому рівні вищої освіти:
НРК України – 8 рівень
FQ-ЕНЕА – третій цикл
ЕQF LLL – 8 рівень

Гарант освітньої програми

Освітня програма

Обговорення

Силабуси

Курси за вибором

Архів

Професійні досягнення