ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності

Освітньо-професійна програма
«АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»
зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво,
галузі знань 02 Культура і мистецтво за другим (магістерським ) рівнем
Кваліфікація: магістр аудіовізуального мистецтва та виробництва


Історія освітньо-професійної програми
Освітньо-професійну програму започатковано у 2009 р. Підготовку магістрів за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво ат виробництво» розпочато на основі структурного підрозділу ХДАК – факультету кіно-, телемистецтва (теперішня назва – факультет аудіовізуального мистецтва).

За спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» магістратуру в ХДАК закінчили понад 230 випускників – громадян України та інших країн світу, які успішно працевлаштувалися за фахом.

Творчі досягнення випускників факультету відзначені дипломами лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів: London Shows International Film Festival (Велика Британія); Molodiya festival, Vasteras International Film Festival (Вестеро́с, Швеція); Міжнародного конкурсу «Калинові мости» (Польща); «Філософія серця» — фото-, відеоконкурсу, присвяченому волонтерському руху в Україні (м. Харків); Відкритого Всеукраїнського фестивалю екранних мистецтв «Молоде кіно України» (м. Дніпро); Всеукраїнського фестивалю екранних мистецтв «Дніпро-сінема» ім. Данила Сахненка (м. Дніпро); Міжнародного кінофестивалю КІТИ; Всеукраїнського фестивалю соціальної реклами «Твоїма очима» (м. Миколаїв); Міжнародного правозахисного кінофестивалю «Ступені» (м. Харків); Міжнародного студентського кінофестивалю «Пролог» (м. Київ); Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Doc.days.ua» (м. Київ); Міжнародниого конкурсу кінотелеоператорського мистецтва «КІНОКО» (м. Київ); Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харківський бузок» (м. Харків); Театрально-дизайнерського фестивалю «Живи!» (м. Харків); фестивалю аудіовізуальних мистецтв «Арт-motion»; Фестивалю сучасного мистецтва «Non-Stop media» (м. Харків) тощо. Факультет аудіовізуального мистецтва є засновником та організатором проведення щорічного міжнародного фестивалю «Golden frame», в якому беруть участь понад 100 учасників з різних країн світу.

На основі моніторингу потреб і пропозицій стейкхолдерів (протягом 2019 – 2021 рр.) структура та зміст ОПП щорічно оновлювалися відповідно до сучасних вимог.

Мета освітньо-професійної програми
Метою програми є підготовка високопрофесійних фахівців, які володіють загальними і спеціальними компетентностями у сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва, навичками науково-практичної, педагогічної, творчо-виробничої та управлінської діяльності.

Відповідно до місії та стратегічних орієнтирів діяльності ХДАК освітня програма орієнтована на інтегровану модель навчання, яка уможливлює створення якісного конкурентоспроможного аудіовізуального продукту в умовах динамічних змін сучасного аудіовізуального середовища. Цілями ОП є підготовка високопрофесійних фахівців, які володіють загальними і спеціальними компетентностями у сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва, навичками науково-практичної, педагогічної, творчо-виробничої та управлінської діяльності.

Основний фокус освітньо-професійної програми
Основний фокус програми орієнтований на інтегрований підхід до освітньо-професійної діяльності фахівця (поєднання науково-практичної, педагогічної та творчо-виробничої складових підготовки магістра аудіовізуального мистецтва та виробництва). Акцент робиться на підготовку високопрофесійних фахівців із широким доступом до працевлаштування в аудіовізуальній сфері, формування та розвиток необхідних для реалізації професійної діяльності загальних та спеціальних компетентностей, мотивування особистого інтересу до творчо-виробничої, педагогічної та науково-практичної діяльності, а також до подальшого навчання за наступним рівнем вищої освіти.

Випускник має володіти здатністю адекватно/прогностично відповідати на актуальні потреби суспільства, окремих груп глядачів (слухачів); усім арсеналом засобів аудіовізуального мистецтва; своєрідно відтворювати об`єктивні реалії життя, спроможність ставити/виявляти реальні проблеми соціуму, назрілі морально-етичні питання, формулювати/виражати ціннісні установки, сприяти збереженню та поширенню концентрованого життєвого досвіду людини, забезпечувати здійснення твором всієї широти притаманних аудіовізуальному мистецтву функцій, а особливо функції соціалізації особистості; мати спроможність генерувати та реалізувати неповторну художню ідею/наукову проблему, форми, способи їх об`єктивації на підставі вільного володіння виражальними засобами та методологічними засадами творення.

Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування
Випускник ОПП має бути підготовленим для творчо-виробничої та/або управлінської діяльностей у державній та приватній сферах аудіовізуального мистецтва та виробництва, роботи в науковій галузі, сфері медіаосвіти тощо.

Сфера працевлаштування випускників:
• професійні творчо-виробничі колективи та організації, телевізійні канали та кіностудії, Production studio, радіостудії, редакції тощо;
• в системі вищої та професійної освіти в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва, науково-методичні центри аудіовізуальної сфери;
• науково-дослідницьких підрозділах відповідного профілю в системі академічної науки.

Процент працевлаштування випускників ОПП за профілем освіти достатньо високий, певний контингент продовжує освіту на наступному рівні вищої мистецької освіти.

Продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Випускники, які здобули освітній ступень магістр мають можливість продовження освіти за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу: магістр аудіовізуального мистецтва та виробництва
Термін навчання: 1 рік 5 місяців
Обсяг ОПП: 90 кредитів ЄКТС
Цикл/рівень:
НРК України – 7 рівень
FQ-ЕНЕА – другий цикл
ЕQF LLL – 7 рівень

Гарант програми

ОПП «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

Рецензування, обговорення ОПП

Опитування стейкхолдерів

Силабуси

Положення про кваліфікаційну магістерську роботу

Курси за вибором

Архів