ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І
МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра цифрових комунікацій та інформаційних досліджень

 

Освітньо-наукова програма
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа,
галузі знань 02 Культура і мистецтво за третім (освітньо-науковим) рівнем
Кваліфікація: доктор філософії з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Опитування здобувачів вищої освіти

Презентація освітньо-наукової програми "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Мета освітньо-наукової програми
Підготувати докторів філософії з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, переосмислювати наявні та створювати нові цілісні знання та/або інноваційні професійні практики щодо вдосконалення інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Основний фокус освітньо-наукової програми
Дослідницька освіта в галузі теорії та методології інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Програма базується на наукових досягненнях інформаційної галузі та її трансформаціях в умовах цифровізації комунікаційного простору, орієнтує на пізнання закономірностей функціонування інформаційних систем, розвиток теорії управління інформаційними, архівними та бібліотечними установами.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Зміст і структура освітньо-наукової програми дає змогу отримати висококваліфіковані знання та навички для працевлаштування на посадах наукових та науково-педагогічних працівників профільних закладів вищої освіти – викладачів фахових дисциплін, на управлінських посадах в органах влади та управління галузі культури, в державному та приватному секторах інформаційної галузі, зокрема: в бібліотеках, архівах, інформаційних центрах, службах документаційного забезпечення управління органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ усіх галузей народного господарства.

Продовження навчання на докторському рівні вищої освіти:
НРК України – 10 рівень
FQ-ЕНЕА – третій цикл
ЕQF LLL – 10 рівень

Освітньо-наукова програма

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Обговорення освітньо-наукової програми

Програма науково-педагогічної практики

Розробники програми

Реєстр дисциплін

Силабуси

Корисні посилання

Публікації викладачів та аспірантів