ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра інформаційних технологій

Новий етап у діяльності кафедри інформаційних систем і процесів, а згодом інформаційних технологій пов'язаний із комп'ютеризацією навчальних процесів у ХДАК. З 1994 р. кафедрою завідує Г. Г Асєєв, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії Інформатизації при ООН та Української академії наук. Відомий учений у своїх працях активно представляє Харківську наукову школу. Його праці набули міжнародного визнання, десять монографій видано у США для англомовної групи країн. Сфера його наукових інтересів сучасні інформаційні технології й нові принципи обробки інформації. Ним і під його керівництвом розроблені проблемно-орієнтовані інтелектуальні системи, що знайшли застосований в різноманітних структурах автоматизованих систем наукових досліджень, управління, електронного документообігу тощо, в наукових і проектних організаціях України, Росії та далекого зарубіжжя під час його роботи в науково-дослідних закладах. Науково-практична діяльність у цій сфері дала змогу у ХДАК провести поглиблену комп'ютеризацію навчального процесу, створити локальні інформаційно-комп'ютерні мережі, опанувати Інтернет і запровадити підготовку спеціалістів для документно-комунікаційної сфери. Широкого визнання набули його підручники, навчальні посібники та конспекти лекцій: "Электронный документооборот", "Этапы подготовки задач на ПЭВМ в документоведении", "Основы информационных технологий", серія "Информационные технологии в документоведении: основи Windows; основи Internet; Internet/intranet" (у співавторстві), "Дискретная математика" (у співавторстві), "Теорія ймовірностей та математична статистика" (у співавторстві), "Математичне програмування" (у співавторстві), "Информационные технологии: графические редакторы" (у співавторстві) та ін. Г. Г. Асєєв значну увагу приділяє підготовці спеціалістів сучасного інформаційного рівня та кадрів вищої кваліфікації. У 1994-1995 р. він підготував пакет документів (навчальний план, освітньо-професійна програма і кваліфікаційні характеристики зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"), розробив оригінальні навчальні програми з дисциплін "Вища математика" ("Математичні основи інформаційної діяльності"), "Автоматизовані та інтелектуальні системи", "Інформаційні технології" та ін., та навчально-методичну документацію.

У 1995 р. кафедра стала випускаючою. Вперше в Україні Міністерство освіти затвердило новий фах "Документознавство та інформаційна діяльність" і в цьому ж році був здійснений перший набір студентів. До навчального плану за цим фахом були введені дисципліни з поглибленим користувацьким підходом: програмування в середовищі VB, інтелектуальні й експертні системи, системи управління базами даних, основи побудови локальних, регіональних і глобальних мереж, мережеві операційні системи, теорія інформації, електронна комерція, видавничі системи; графічні редактори для векторної і растрової графіки, методи та засоби інформаційної діяльності та ін. Підвищення рівня знань за даною професією стосується питань управління, науки, техніки, виробництва, економіки, соціокультурної сфери. Ці напрями передбачають оволодіння специфікою інформаційних технологій, що використовуються в різноманітних галузях народного господарства і соціокультурній сфері. Такий підхід до формування структури навчальних планів дає можливість готувати кадри для інформаційних служб різноманітних закладів соціокультурної сфери та підприємств будь-якого профілю, форм власності, здатних до всебічної фахової мобільності.