ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра гуманітаристики та мистецтвознавства

Попова-Коряк Каріна Олексіївна
старший викладач, кандидат юридичних наук

Попова-Коряк Каріна Олексіївна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри гуманітаристики та мистецтвознавства.

Викладає наступні дисципліни: Адміністративне право, Господарське право, Медіаправо та інтелектуальна власність в ЗМІ, Правознавство, Правове забезпечення діяльності менеджера в соціокультурній сфері, Трудове право, Право в соціокультурній сфері, Цивільне право.

Останні наукові праці:
1. Попова К.О. Щодо проблем законодавчого визначення поняття «науково-педагогічний працівник» // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Серія «Право» - 2014. – Вип. 21 – С. 75-84.
2. Попова К.А. Соотношение понятий «научно-педагогические работники» и «профессорско-преподавательский состав» в законодательстве Украины // Международный научно-практический правовой журнал Legea si Viata («Закон и Жизнь») – 2014 - № 7/2- С. 119-123.
3. Попова К.О. Особливості трудоправового становища науково-педагогічних працівників згідно зі Статутом Імператорського Харківського університету 1804 р. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Серія «Право» - 2015. – Вип. 23 – С. 65-76.
4. Попова К.О. Науково-педагогічна діяльність як підстава диференціації правового регулювання праці науково-педагогічних працівників // Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В. В. Жернакова. – Харків: Право, 2017. – 450 с. - С. 321-324.
5. Попова-Коряк К.О. Особливості реалізації права на працю науково-педагогічних працівників: сучасність і перспективи правового регулювання крізь призму міжнародних стандартів прав людини // Підприємництво, господарство і право – 2017 - № 11 – С. 79-84.
6. Попова-Коряк К.О. Аморальний проступок, несумісний з продовженням науково-педагогічним працівником своєї роботи, як підстава припинення трудового договору // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» - 2017 - № 4 - С. 141-145.
7. Попова-Коряк К.О. Сучасний стан та окремі напрямки розвитку правового регулювання умов праці науково-педагогічних працівників в Україні // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.); за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 462 с. – С. 348-350.